Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Badania naukowe 2010 r
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Badania naukowe w 2010 r.

 

​W 2010 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzili następujące projekty badawcze:

 • Amerykańska interwencja w Afganistanie „Enduring Freedom”, 2001 – własny; dr Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Katedra Studiów Politycznych
 • Innowacyjność gospodarki a pogłębianie integracji Polski z Unią Europejską – promotorski; prof. zw. dr hab. Katarzyna Żukrowska (doktorantka mgr Joanna Stryjek), Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regionalnej w Polsce – promotorski; dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. SGH (doktorant mgr Radomir Matczak), Katedra Samorządu Terytorialnego  i Gospodarki Lokalnej
 • Kryzys gospodarczy 2008 + Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność –własny; prof. zw. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • Modele reprezentacji interesów grupowych w Unii Europejskiej – habilitacyjny; dr Urszula Kurczewska, Katedra Studiów Politycznych
 • Muzułmańska kultura konsumpcyjna: między Zachodem a Bliskim Wschodem – habilitacyjny; dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Katedra Socjologii
 • Polska Prezydencja 2011: sprawowanie przez państwo urzędu Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej (Prezydencji) – problemy prawne, instytucjonalne i polityczne – własny; dr hab. Artur Nowak-Far, prof. SGH, Katedra Prawa Europejskiego
 • Poszukiwanie renty w sektorze publicznym – promotorski; dr hab. Sławomir Sztaba, prof. SGH (doktorant mgr Marcin Kotlarz), Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych
 • Przedsiębiorczość w warszawskich wspólnotach mieszkaniowych – promotorski; prof. zw. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz (doktorantka mgr Zuzanna Paciorkiewicz), Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 • System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych – własny; dr Marcin Kawiński; Katedra Ubezpieczenia Społecznego 

 
W 2010 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania statutowe:

 • Problemy etniczno-narodowe we współczesnej Europie a nacjonalizm, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa – kierownik badania, Katedra Socjologii
 • Ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, prof. dr hab. Edward Golachowski – kierownik badania, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych
 • Strategia kształtowania tożsamości kobiet w warunkach zmiany systemowej w Polsce, prof. dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik – kierownik badania, Katedra Socjologii
 • Kwartalnik KES „Studia i Prace” - 2 numery, dr Bogusław Pytlik, Katedra Administracji Publicznej
 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce wobec przemian demograficznych, prof. dr hab. Piotr Błędowski – kierownik badania, Instytut Gospodarstwa Społecznego
 • Ekonomia społeczna wobec problemów rynku pracy, prof. dr hab. Piotr Błędowski – kierownik badania, Instytut Gospodarstwa Społecznego
 • Przemiany gospodarcze i społeczne w dobie globalnego kryzysu, prof. dr hab. Anna Zorska – kierownik badania, Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Instytucja państwa w warunkach kryzysu gospodarczego, prof. dr hab. Joachim Osiński – kierownik badania, Katedra Administracji Publicznej
 • Kryzys a procesy globalizacji i regionalizacji, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – kierownik badania, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • Współczesne uwarunkowania wdrażania rozwoju zrównoważonego. Europa a świat, prof. dr hab. Piotr Jeżowski – kierownik badania, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Problem równowagi i nierównowagi w gospodarce PRL, prof. dr hab. Wojciech Morawski – kierownik badania, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
 • Unia Europejska i Światowa Organizacja Handlu: zbieżność i rozbieżność polityk i instytucji, prof. dr hab. Artur Nowak-Far – kierownik badania, Katedra Prawa Europejskiego
 • Współczesny kryzys gospodarczy a gospodarka regionalna, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki – kierownik badania, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej
 • Przemiany w sektorze finansów publicznych wobec światowego kryzysu finansowego, prof. dr hab. Agnieszka Alińska – kierownik badania, Katedra Skarbowości
 • Cywilizacja europejska we współczesnych badaniach socjologicznych. Diagnozy i prognozy, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa – kierownik badania, Katedra Socjologii
 • Nowy etap polskiego dialogu społecznego i autonomicznego – aspekt ekonomiczny i polityczny, prof. dr hab. Juliusz Gardawski – kierownik badania, Katedra Socjologii Ekonomicznej
 • Uzasadnienie etyki biznesu – perspektywa humanistyczna, prof. dr hab. Ewa Chmielecka – kierownik badania, Katedra Filozofii
 • Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz – kierownik badania, Katedra Ubezpieczenia Społecznego
 • Polityczne wymiary kryzysu finansowo-gospodarczego w latach 2008/2009, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski – kierownik badania, Katedra Studiów Politycznych 

 
W 2010 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania własne:

 • Proces kształtowania kapitału ludzkiego w rodzinnych gospodarstwach domowych na przykładzie pracowników naukowych wyższych uczelni w Polsce, mgr Cichowicz Ewa
 • Wyłanianie się europejskiego modelu stosunków pracy? Przypadek panaeuropejskich sieci handlu spożywczego, dr Czarzasty Jan
 • Otwartość gospodarki jako uwarunkowanie poziomu i wahań wzrostu gospodarczego. Kontrowersje wokół teorii i wyników badań empirycznych, dr Domańska Agnieszka
 • Harmonizacja prawa dowodowego w sprawach karnych w Unii Europejskiej a ochrona praw podstawowych jednostki, dr Gajda Anastazja
 • Państwo a społeczna odpowiedzialność biznesu, dr Jastrzębska Ewa
 • Rola mikroubezpieczeń w rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, dr Kawiński Marcin
 • Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy, dr Legutko-Kobus Paulina
 • Fałszywe rewolucje – rewolucja róż, pomarańczowa i tulipanów na obszarze WNP, dr Kozłowski Krzysztof
 • Zróżnicowanie poziomu wzrostu gospodarczego w wybranych krajach afrykańskich, dr Krukowska Monika
 • Aktywne instrumenty aktywizacji grup zmarginalizowanych – jako element działań wspierających rozwój społeczności lokalnych. Ocena efektywności działań i programów na przykładzie miast do 20 tys. mieszkańców, dr Książkiewicz Izabela
 • Zarządzanie wiekiem w administracji publicznej – przypadki dyskryminacji, dr Kubicki Paweł
 • Planowanie i ocena projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem metod budżetowania zadaniowego, mgr Opałka Benedykt
 • Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku Światowego, mgr Owczarek Joanna
 • Formy współpracy przedsiębiorców z właścicielami kapitału jako czynnik pobudzania przedsiębiorczości, dr Laszuk Marek, mgr Paciorkiewicz Zuzanna
 • O optymalnym kryterium wieku dla świadczeń pieniężnych w zabezpieczeniu pielęgnacyjnym, dr Więckowska Barbara
 • „Rozwój przez handel”: polityka rozwojowa w ramach Światowej Organizacji Handlu, dr Grącik-Zajaczkowski Małgorzata
 • Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego: komunikowanie i media elektroniczne, globalne systemy nawigacji satelitarnej, prof. zw. dr hab. Żukrowska Katarzyna + doktoranci Stacjonarnych Studiów Doktoranckich: mgr Kwiecień Joanna, mgr Chojnowski Szymon