Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Badania naukowe w 2006 r
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Badania naukowe 2006

 

​W 2006 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania statutowe:

 • „Państwa upadłe” i ich rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych, dr hab. Piotr Ostaszewski, Katedra Studiów Politycznych;
 • Analiza stanu realizacji reformy ustrojowej Unii Europejskiej (na tle ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego), prof. dr hab. Jan Barcz, Katedra Prawa Europejskiego;
 • Atrybucja sukcesu jako czynnik rozwoju, dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, prof. nadzw. SGH, Katedra Socjologii;
 • Badanie świadomości i przezorności ubezpieczeniowej Polaków (metoda ubezpieczenia – technika zarządzania ryzykiem, dr hab. Tadeusz Szumlicz, prof. nadzw. SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Badanie wiarygodności źródeł informacji internetowych, prof. dr hab. Bohdan Jung, Instytut Studiów Międzynarodowych;
 • Funkcje, działanie i przyszłość Paktu Stabilności i Wzrostu (na  tle wniosków Rady Europejskiej z 22-23 marca 2005), dr hab. Artur Nowak-Far, prof. nadzw. SGH, Katerdra Prawa Europejskiego;
 • Gospodarowanie w sektorze publicznym w warunkach członkostwa w UE. Wybrane aspekty, dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. nadzw. SGH, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Instytucje religijne i religijność w krajach Unii Europejskiej, dr hab. Elżbieta Firlit, prof. nadzw. SGH, Katedra Socjologii;
 • Organizacyjno-prawne, ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polskiej energetyki (elektroenergetyka i ciepłownictwo), dr hab. Piotr Jeżowski, prof. nadzw. SGH, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Pamiętniki bezrobotnych (przygotowanie V tomu i publikacja), dr Adam Budzyński, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Polityka społeczna w gminie (na przykładzie gmin Długosiodło, Michałowice, Wyszogród), prof. dr hab. Adam Kurzynowski, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Polska klasa robotnicza w warunkach Unii Europejskiej. Położenie materialne, warunki pracy, reprezentacja interesów, postawy, prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Katedra Socjologii Ekonomicznej;
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989, prof. dr hab. Janusz Kaliński, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Sektor Finansów publicznych w Polsce po wejściu do UE. Doświadczenia i perspektywy, dr hab. Bazyli Samojlik, prof. nadzw. SGH, Katedra Skarbowości;
 • Systemy wsparcia dla starszych osób niepełnosprawnych i ich rodzin w lokalnej polityce społecznej, dr hab. Piotr Błędowski, prof. nadzw. SGH, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Współczesne państwo w teorii i praktyce, prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, Katedra Administracji Publicznej;
 • Zadłużenie – aspekty teoretyczne, etyczne i praktyczne, dr hab. Edward Golachowski, prof. nadzw. SGH, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych;
 • Zmiany kulturowe, społeczne i polityczne jako efekt globalizacji i integracji europejskiej, dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. nadzw. SGH, Katedra Socjologii;
 • Zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego i w wybranych krajach europejskich, prof. dr hab. Leszek Gilejko, Katedra Socjologii Ekonomicznej;
 • Zróżnicowanie rozwojowe jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej. Definicja zróżnicowania. Przegląd koncepcji NT. rozwoju. Dziedziny i mierniki zróżnicowania rozwojowego. USA i UE jako dwa bieguny wpływów prorozwojowych. Zróżnicowanie zaopatrzenia w źródła energii jako podstawa współpracy. Integracja walutowa a rozwój. Koncepcje w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

 

W 2006 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania własne:

 • Aspekty prawne nacjonalizacji przemysłu w Polsce po II wojnie światowej, dr Aldona Podolska-Meducka, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Dobrowolne ubezpieczenie ryzyka niedołęstwa starczego oraz inne formy finansowania opieki długoterminowej niedołężnych osób w podeszłym wieku, dr Barbara Więckowska, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Doświadczenia paktów i porozumień lokalnych w Polsce, mgr Monika Ewa Kamińska, Katedra Studiów Politycznych;
 • Działania na rzecz równowagi między życiem osobistym a zawodowym w organizacjach, mgr Ewa Siwiec, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Elementy kultury europejskiej, dr Jacenty Siewierski, Katedra Socjologii;
 • Ewolucja stosunków pracy w handlu wielkopowierzchniowym, mgr Jan Czarzasty, Katedra Socjologii Ekonomicznej;
 • Identyfikacja nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem technologii informatycznych, mgr Paweł Czerpak, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Instrumenty rynku pracy wobec grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w skali lokalnej na przykładzie powiatu ciechanowskiego, dr Beata Błaszczyk, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Internet: wolna przestrzeń dla piratów. Czy tradycyjny rynek muzyczny ma szansę się obronić?, mgr Anna A. Janowska, Instytut Studiów Międzynarodowych;
 • Inwestycja na "surowym korzeniu". Budowa Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego 1950-1964, mgr Andrzej Zawistowski, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Jakościowe podejście do ryzyka zakładu ubezpieczeń, dr Małgorzata Mierzejewska, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Kampania Społeczna – przejaw budowania pozytywnych relacji przedsiębiorstwa z konsumentem. Doświadczenia polskie, dr Anna Kozłowska, Katedra Socjologii;
 • Liderzy związkowi: postawy, działania organizacyjne, udział w procesach transformacyjnych, dr Wojciech Widera, Katedra Socjologii Ekonomicznej;
 • Mediatyzacja życia publicznego - koncepcje teoretyczne i problemy badawcze, dr Małgorzata Molęda-Zdziech, Instytut Studiów Międzynarodowych;
  Miasta wobec swoich tradycji przemysłowych, mgr Anna Kulpa-Ogdowska, Katedra Socjologii;
 • Polityka jako sztuka przemawiania. Techniki erystyczne i retoryczne na przykładzie Hilarego Minca, mgr Grzegorz Jamroziak, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Możliwości i zakres finansowania inwestycji sektora publicznego ze źródeł pozabudżetowych, dr hab. Krzysztof Jarosiński, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Muzułmanie w Polsce, mgr Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Od republiki do interwencji. Afganistan w polityce Stanów Zjednoczonych. 1973-1979, dr Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Katedra Studiów Politycznych;
 • Okcydentalizm i orientalizm – dwie koncepcje postrzegania współczesnego świata, dr hab. Piotr Ostaszewski, Katedra Studiów Politycznych;
 • Polityka Unii Europejskiej wobec konfliktów afrykańskich, dr Beata Jagiełło, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Problemy rewitalizacji zasobów ludzkich na przykładzie realizowanych projektów w Polsce. Studium przypadku, dr Izabela Książkiewicz, Katedra Socjologii Ekonomicznej;
 • Rola zmysłowości w krytycyzmie Immanuela Kanta, dr Justyna Nowotniak-Poręba, Katedra Filozofii;
 • Psychologiczne i edukacyjne aspekty promocji zdrowia, dr Violetta Korporowicz, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Społeczne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w Polsce w okresie 1988-2005 i jego układ regionalny, prof. dr hab. Maciej Cesarski, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Sposoby wypłaty emerytur w systemie kapitałowym i ich skutki, mgr Marcin Kawiński, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Stosunek do integracji europejskiej w opiniach i postawach obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, mgr Arkadiusz Łankowski, Katedra Socjologii;
 • System finansowania regionów w Polsce, dr Agnieszka Alińska, Katedra Skarbowości;
 • Szanghajska Organizacja Współpracy w systemie bezpieczeństwa regionalnego Azji Centralnej, mgr Wojciech Bartuzi, Katedra Studiów Politycznych;
 • Wpływ polityki cenowej sieci detalicznych na strategie małych i średnich dostawców, mgr Ewa Bilska, Instytut Studiów Międzynarodowych;
 • Wpływ polityki handlowej UE i USA na pozostałych uczestników stosunków handlowych (członków WTO i kraje aspirujące), mgr Małgorzata Grącik, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Wpływ słabości państwa postkomunistycznego na legitymizację demokracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, dr Artur Wołek, Katedra Studiów Politycznych;
  Współczesne problemy moralne związane z prywatnością, mgr Maciej Chrabonszczewski, Katedra Filozofii;
 • Wybrane inicjatywy w ramach koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, mgr Ewa M. Jastrzębska, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
  Zależność procesu kreowania kapitału ludzkiego w gospodarstwie domowym od faz cyklu rozwoju rodziny i postaw jej członków, mgr Ewa Cichowicz, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w wybranych gminach województwa mazowieckiego w latach 2002-2005, mgr Benedykt Opałka, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej,
 • Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce na poziomie lokalnym w latach 1970-1989 a procesy transformacji lat 90., dr Andrzej Gałązka, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Znaczenie innowacyjności gospodarki w świetle członkostwa Polski w strefie euro, mgr Joanna Stryjek, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego.
 • W 2005 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania własne:
 • Cyber-terroryzm — mit czy realne zagrożenie, mgr Paweł Czerpak, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Członkostwo Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej w świetle teorii integracji walutowej, mgr Joanna Stryjek, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Czynniki generujące współczesne konflikty zbrojne oraz ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych, dr hab. Piotr Ostaszewski, Kat. Studiów Politycznych;
 • Demograficzne wyznaczniki potrzeb mieszkaniowych w Polsce w okresie 1988-2002 skala kraju i układ regionalny, dr hab. Maciej Cesarski, prof. SGH, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Demokracja w Szwajcarii, dr Jacek Ziobrowski, Kat. Filozofii;
 • Determinacja podmiotów sektora publicznego w Polsce i możliwości finansowania inwestycji, dr hab. Krzysztof Jarosiński, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Dynamika stosunków pracy w polskim handlu wielkopowierzchniowym, mgr Jan Czarzasty, Kat. Socjologii Ekonomicznej;
 • Ewolucja i perspektywy Szanghajskiej Organizacji Współpracy, mgr Wojciech Bartuzi, Kat. Studiów Politycznych;
 • Import surowców strategicznych przez Polskę w okresie międzywojennym, dr Marek Deszczyński, Kat. Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Integracja walutowa w Ameryce Północnej i Południowej w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych, dr Izabela Zawiślańska, Kat. Administracji Publicznej;
 • Internet jako źródło informacji o działalności lobbingowej w Polsce, dr Małgorzata Molęda-Zdziech, Inst. Studiów Międzynarodowych;
 • Klub Gospodarki Narodowej wobec problemów przemysłu w latach 1913-1939, mgr Anna Jarosz-Nojszewska, Kat. Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Metoda ubezpieczenia w finansowaniu systemu opieki zdrowotnej w kontekście skuteczności i efektywności, mgr Marcin Kawiński, Kat. Ubezpieczenia Społecznego;
 • Miejsce w programach rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dr Beata Błaszczyk, Inst. Gospodarstwa Społecznego;
 • "Most winogronowy" - radziecka pomoc dla Afganistanu, 1961-1963, dr Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Kat. Studiów Politycznych;
 • Optymalny poziom inflacji dla wzrostu gospodarczego, dr Krzysztof Kluza, Kat. Skarbowości;
 • Planowanie strategiczne w procesie identyfikacyjnych potrzeb oraz definiowanie projektów inwestycyjnych w zakresie usług publicznych, mgr Benedykt Opałka, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Pojęcie współpracy międzynarodowej w teoriach stosunków międzynarodowych, mgr Małgorzata Grącik, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Polityka gospodarcza PRL miedzy VI Zjazdem PZPR a Krajową Konferencją Partyjną (XII 1971 - X 1973), mgr Łukasz Dwilewicz, Kat. Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Polityka UE wobec konfliktów, cz. II: Irak, Afganistan, dr Beata Jagiełło, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Potrzeby zdrowotne a polityka społeczna i polityka ochrony zdrowia, dr Violetta Korporowicz, Kat. Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Problemy gospodarcze Polski Ludowej oraz Warunki życia ludności w krzywym zwierciadle polskiego kawału (dowcipu) politycznego z okresu Peereelu, mgr Andrzej Zawistowski, Kat. Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Program rozwoju regionalnego  w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej, dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. SGH, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Rozwiązania przedsiębiorcze w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie warszawskich wspólnot mieszkaniowych, mgr Zuzanna Paciorkiewicz, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Samorząd terytorialny we współczesnej Polsce, dr Marcin Sakowicz, Kat. Administracji Publicznej;
 • Słabość władzy wykonawczej a deficyt legitymizacji demokracji w Polsce, dr Artur Wołek, Kat. Studiów Politycznych;
 • Stymulowanie rozwoju lokalnego przez samorządy gmin, dr Agnieszka Alińska, Kat. Skarbowości;
 • System społecznej odpowiedzialności według międzynarodowego standardu SA8000 w polskich przedsiębiorstwach, mgr Ewa M. Jastrzębska, Kat. Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Uwarunkowania rozwoju środowisk lokalnych, mgr Izabela Niewójt, Inst. Gospodarstwa Społecznego;
 • W poszukiwaniu początku oraz długości okresu starości, dr Barbara Więckowska, Kat. Ubezpieczenia Społecznego;
 • Wpływ integracji gospodarczej na rynek pracy oraz na zmniejszenie liczby osób żyjących w ubóstwie w krajach Ameryki Południowej — przykład Wspólnego Rynku Południa, mgr Ewa Zimowska, Kat. Studiów Politycznych;
 • Wpływ modelu rodziny na kształtowanie się kapitału ludzkiego, mgr Ewa Cichowicz, Inst. Gospodarstwa Społecznego;
 • Wspieranie przedsiębiorczości a kwestie wypalenia zawodowego pracowników, mgr Ewa Siwiec, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Zapobieganie i zwalczanie wykluczenia społecznego w ramach lokalnej polityki samorządowej, mgr Paweł Kubicki, Inst. Gospodarstwa Społecznego;
 • Zmiany na rynku akcji i obligacji w Europie po wprowadzeniu wspólnej waluty, mgr Dominik Sobczak, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Zmiany rozmieszczenia potencjałów społeczno gospodarczych w Polsce na poziomie lokalnym w latach 1989-2002. Aspekty przestrzenne, dr Andrzej Gałązka, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Zmiany społeczne, kulturowe i polityczne we współczesnej Europie. Kontynuacja badań, dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, prof. SGH, Kat. Socjologii.