Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Badania naukowe w 2007 r
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Badania naukowe w 2007 r.

 

​W 2007 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania statutowe:

 • Bezrobotni w wybranych środowiskach lokalnych, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Ewolucja sektora finansów publicznych w Unii Europejskiej, prof. dr hab. Bazyli Samojlik, Katedra Skarbowości;
 • Globalne trendy ekonomiczne i technologiczne oraz ich implikacje dla Polski, prof. dr hab. Anna Zorska, Instytut Studiów Międzynarodowych;
 • Globalne zarządzanie (global governance): między dobrem ogółu a partykularnymi interesami aktorów międzynarodowych, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Instytucje religijne i religijność w krajach UE, prof. dr hab. Elżbieta Firlit, Katedra Socjologii;
 • Metody analizy i oceny w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, prof. dr hab. Piotr Jeżowski, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Ocena produktów ubezpieczeniowych adresowanych do gospodarstw domowych, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Polska klasa pracownicza w warunkach UE. Położenie materialne, warunki pracy, reprezentacja interesów, postaw, prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Katedra Socjologii Ekonomicznej;
 • Problemy etniczno-narodowe we współczesnej Europie, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Katedra Socjologii;
 • Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981-1989, prof. dr hab. Janusz Kaliński, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Różnice we współczesnych systemach gospodarki kapitalistycznej. Wnioski dla polskiej polityki instytucjonalnej, prof. dr hab. Edward Golachowski, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych;
 • Sektor publiczny w Polsce po trzech latach członkostwa w UE: efekty wykorzystania środków strukturalnych UE w rozwoju regionalnym Polski, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Sektor publiczny w Polsce po trzech latach członkostwa w UE: zarządzanie finansami podmiotów sektora publicznego. Teoria a praktyka, prof. dr hab. Krzysztof Jarosiński, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Sektor publiczny w Polsce po trzech latach członkostwa w Unii Europejskiej: zmiana uwarunkowań zarządzania w sektorze publicznym w Polsce, prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Status prawny WTO w prawie wspólnotowym, dr Anastazja Gajda, Katedra Prawa Europejskiego;
 • Strategie kształtowania tożsamości kobiet w warunkach zmiany systemowej, prof. dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, Katedra Socjologii;
 • Sytuacja społeczna i bytowa osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Wpływ prawa WTO na prawo wspólnotowe w obszarze zamówień publicznych, prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Prawa Europejskiego;
 • Zasadnicze problemy i oczekiwania w stosunku do administracji publicznej na początku XXI wieku, prof. dr hab. Joachim Osiński, Katedra Administracji Publicznej;
 • Zmiany kulturowe, społeczne i polityczne jako efekt globalizacji i integracji europejskiej, prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Katedra Socjologii;
 • Zmiany struktury społecznej w Polsce i wybranych krajach europejskich, dr Rafał Towalski, Katedra Socjologii Ekonomicznej.

W 2007 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania własne:

 • Alternatywne formy transferu, dr Więckowska Barbara, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Deliberacja w procesie decyzyjnym wspólnot samorządowych, dr Sakowicz Marcin, Katedra Administracji Publicznej;
 • Dziecko jako szczególny przypadek inwestycji w kapitał ludzki w rodzinnym gospodarstwie domowym, mgr Cichowicz Ewa, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Efektywność zabezpieczenia społecznego, mgr Kawiński Marcin, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Elementy kultury europejskiej, dr Siewierski Jacenty, Katedra Socjologii;
 • Ewolucja konsumpcji muzyki Levinson i tendencja antropotropiczna mediów, mgr Janowska Anna Anetta, Instytut Studiów Międzynarodowych;
 • Ewolucja poglądów dotyczących prywatności, mgr Chrabonszczewski Maciej, Katedra Filozofii;
 • Geneza i specyfika gospodarki wojennej (1914-1918), dr Podolska-Meducka Aldona, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Interwencja amerykańska w Afganistanie, 2001-2002. Operacja „Enduring Freedom”, dr Modrzejewska-Leśniewska Joanna, Katedra Studiów Politycznych;
 • Konsekwencje włączenia postanowień Układu z Prüm do prawa Unii Europejskiej dla polskiego porządku prawnego, dr Grzelak Agnieszka, Katedra Prawa Europejskiego;
 • Mediatyzacja życia publicznego – analiza przypadków netokracji (władzy sieci) w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, dr Molęda-Zdziech Małgorzata, Instytut Studiów Międzynarodowych;
 • Mocarstwowość we współczesnym świecie, dr hab. Ostaszewski Piotr prof. SGH, Katedra Studiów Politycznych;
 • Ochrona danych osobowych w III filarze Unii Europejskiej, dr Gajda Anastazja, Katedra Prawa Europejskiego;
 • Podstawy rozwoju infrastruktury w Polsce w latach 1990-2005 - miary nakładów, dr hab. Maciej Cesarski prof. SGH, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Pomoc społeczna wobec osób długotrwale bezrobotnych w skali lokalnej na przykładzie powiatu ciechanowskiego, dr Błaszczyk Beata, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Problem wody w stosunkach międzynarodowych, dr Jagiełło Beata, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Projektowanie programów zdrowotnych, dr hab. Korporowicz Violetta, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Przemiany modelu ojcostwa we współczesnej Polsce, mgr Kubicki Paweł, Instytut Gospodarstwa Społecznego;
 • Reklama społeczna – instrument kształtowania postaw i zachowań prospołecznych, dr Kozłowska Anna, Katedra Socjologii;
 • Rynek rent dożywotnich na świeci, dr Stańko Dariusz, Katedra Ubezpieczenia Społecznego;
 • Społeczne aspekty procesów rewitalizacji. Przegląd stanowisk i ocena realizowanych programów, dr Książkiewicz Izabela, Katedra Socjologii Ekonomicznej;
 • Walka z bezrobociem w II Rzeczpospolitej w latach 30-tych. Kształtowanie podstaw teoretycznych a praktyka gospodarcza, dr Jarosz-Nojszewska Anna, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej;
 • Wdrażanie inicjatyw społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, mgr Jastrzębska Ewa Magdalena, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych;
 • Wpływ integracji i liberalizacji na bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz rozwój handlu zagranicznego Polski dr Domańska Agnieszka, Instytut Studiów Międzynarodowych;
 • Wpływ organizacji biznesowych na kształtowanie wybranych polityk Unii Europejskiej: handlowej, przemysłowej, konkurencji, ochrony środowiska i Wspólnej Polityki Rolnej, dr Kurczewska Urszula, Katedra Studiów Politycznych;
 • Wspólne korzyści i wyzwania warunkiem współpracy międzynarodowej, prof. Katarzyna Żukrowska, mgr Stryjek Joanna, mgr Czerpak Paweł, mgr Galek Aleksandra, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Współczesne nurty makroekonomii – wybrane zagadnienia teoretyczne, dr hab. Drabińska Danuta, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych;
 • Zmiany przestrzenne rozmieszczenia potencjałów społeczno-gospodarczych w Polsce na poziomie lokalnym w latach 1970-1989 a procesy transformacji lat 90., dr Gałązka Andrzej, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej;
 • Znaczenie „wojen handlowych” między UE i USA dla kształtowania międzynarodowego systemu handlowego, mgr Grącik Małgorzata, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
 • Znaczenie i zakres redystrybucji dochodowej w systemie emerytalnym, mgr Owczarek Joanna, Katedra Ubezpieczenia Społecznego.