Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne : Badania naukowe w 2008 r
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 

 Badania naukowe w 2008 r.

 

​W 2008 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania statutowe:

 • Zmiany struktury społecznej w Polsce i wybranych krajach europejskich, Katedra Socjologii Ekonomicznej, Dr Rafał Towalski
 • Zasadnicze problemy i oczekiwania w stosunku do administracji publicznej na początku XXI wieku, Katedra Administracji Publicznej, Prof. dr hab. Joachim Osiński
 • Pamiętniki bezrobotnych, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Prof. dr hab. Piotr Błędowski
 • Bezrobotni w wybranych środowiskach lokalnych, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Prof. dr hab. Piotr Błędowski
 • Sytuacja społeczna i by¬towa osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Prof. dr hab. Adam Kurzynowski
 • Rekonfiguracja życia gospodarczego i społecznego w dobie globalizacji i regionalizacji, Instytut Studiów Międzynarodowych, Prof. dr hab. Anna Zorska
 • Zasadnicze problemy i oczekiwania w stosunku do administracji publicznej na początku XXI wieku. Administracja w dobie postmodernizacji, Katedra Administracji Publicznej, Prof. dr hab. Joachim Osiński
 • Zagrożenia stabilności w Europie: źródła potencjalnych konfliktów, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
 • Globalizacja a rozwój zrównoważony, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych, Prof. dr hab. Piotr Jeżowski
 • Uzasadnienie etyki biznesu. Perspektywa humanistyczna, Katedra Filozofii, Prof. dr hab. Ewa Chmielecka
 • Historia Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2007). Bibliografia publikacji pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego za lata 1998-2007, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej
 • Narzędzia prawne gospodarczej konstytucji UE i ich wzajemne powiązanie, Katedra Prawa Europejskiego, Prof. Dr hab. Artur Nowak-Far
 • Proces decyzyjny w i wobec UE w dobie zmian ustrojowych, Katedra Prawa Europejskiego, Dr Agnieszka Grzelak
 • Prawa podstawowe w Unii Europejskiej, Katedra Prawa Europejskiego, Dr Anastazja Gajda
 • Ewolucja sektora finansów publicznych w Unii Europejskiej, Katedra Skarbowości, Prof. dr hab. Bazyli Samojlik
 • Struktura etniczno-narodowa w społeczeństwach europejskich a problem wielokulturowości, Katedra Socjologii, Prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa
 • Społeczne i kulturowe skutki globalizacji we współczesnym świecie, Katedra Socjologii, Prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa
 • Instytucje religijne i religijność w krajach UE, Katedra Socjologii, Prof. dr hab. Elżbieta Firlit
 • Polski dialog społeczny w kontekście europejskiego modelu społecznego, Katedra Socjologii Ekonomicznej, Prof. dr hab. Juliusz Gardawski
 • Metoda ubezpieczenia a świadomość ubezpieczeniowa, Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz
 • Samorząd terytorialny w nowej fazie integracji, restrukturyzacji i modernizacji Polski. Priorytet rozwoju regionalnego i lokalnego – polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
 • Samorząd terytorialny w nowej fazie integracji, restrukturyzacji i modernizacji Polski, Finanse jednostek samorządu terytorialnego w restrukturyzacji i modernizacji kraju, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Prof. dr hab. Krzysztof Jarosiński
 • Samorząd terytorialny w nowej fazie integracji, restrukturyzacji i modernizacji Polski, Aktywizacja liderów i menedżerów gospodarki lokalnej i regionalnej – rozwój przedsiębiorczości i motywowanie w instytucji publicznej, Katedra Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Dr Marek Laszuk
 • Modele współczesnej prezydentury w teorii i praktyce, Katedra Studiów Politycznych, Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
 • Stan budżetu państwa jako determinanta tempa wzrostu gospodarczego – w teorii ekonomii oraz na przykładzie gospodarki USA i gospodarek krajów UE w latach 2001-2007, Katedra Teorii Systemów Ekonomicznych, Prof. dr hab. Edward Golachowski

W 2008 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Kolegium prowadzili następujące badania własne:

 • Dr Błaszczyk Beata, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Zmiany sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w wybranych środowiskach lokalnych na przestrzeni lat 1992-2007. Problem bezrobocia wielokrotnego na lokalnych rynkach pracy.
 • Dr Buchowicz Izabela, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Zmiany w sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w wybranych środowiskach lokalnych na przestrzeni lat 1992-2007. Przestrzenny i statyczny obraz badanych obszarów
 • Prof. Cesarski Maciej, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Polityka mieszkaniowa w Polsce po 1989 r. w pracach IGM i ZM IRM- zagadnienia podstawowe
 • Mgr Cichowicz Ewa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kategoria kapitału ludzkiego w systemie społeczno-ekonomicznym opartym na wiedzy
 • Dr Domańska Agnieszka, Instytut Studiów Międzynarodowych, Międzynarodowa synchronizacja koniunktury w poza-europejskich ugrupowaniach integracyjnych. Kanały impulsów koniunkturalnych
 • Dr Gajda Anastazja, Kat. Prawa Europejskiego, Prawa ofiar przestępstw karnych w Unii Europejskiej
 • Dr Gałązka Andrzej, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w okresie 1970-88 oraz 1989-2007. Konstytucja vs. zmiana
 • Dr Górak-Sosnowska Katarzyna, Kat. Socjologii, Przemiany społeczno-gospodarcze w Katarze
 • Mgr Grącik Małgorzata, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Indie w WTO: budowa własnej pozycji w globalizującej się gospodarce światowej czy obrona interesów krajów rozwijających się?
 • Dr Grzelak Agnieszka, Kat. Prawa Europejskiego, Reforma postępowania prejudycjalnego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE
 • Dr Jagiełło Beata, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji i Afryki w zakresie energii
 • Mgr Janowska Anna, Instytut Studiów Międzynarodowych, „Produktem nie jest płyta, produktem jest muzyka”: nowe modele dystrybucji muzyki po rewolucji cyfrowej
 • Dr Kawiński Marcin, Kat. Ubezpieczenia Społecznego, Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu ryzyk społecznych
 • Dr hab. Korporowicz Violetta, Kat. Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych, Ekonomia środowiska- kluczowe pojęcia i terminy
 • Dr Kozłowska Anna, Kat. Socjologii, Kampania społeczna w procesie propagowania wzorów kulturowych: przełamywanie stereotypów płciowych
 • Dr Krukowska Monika, Kat. Studiów Politycznych, Unia Śródziemnomorska- nowa propozycja współpracy UE z państwami basenu Morza Śródziemnego
 • Dr Książkiewicz Izabela, Kat. Socjologii Ekonomicznej, Nowe formy zagospodarowania przestrzeni jako społeczno-ekonomiczne czynniki jej różnicowania
 • Mgr Kubicki Paweł, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Bariery i czynniki sprzyjające równouprawnieniu w podziale obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci
 • Dr Kurczewska Urszula, Kat. Studiów Politycznych, Formy partycypacji społecznej w zarządzaniu Unią Europejską
 • Dr Laszuk Marek, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Instytucje wspierające rozwój małej przedsiębiorczości
 • Dr Miszczak Krzysztof, Kat. Prawa Europejskiego ,Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w traktacie z Lizbony
 • Dr Modrzejewska-Leśniewska Joanna, Kat. Studiów Politycznych, Opium w Afganistanie jako problem polityczny, ekonomiczny i społeczny
 • Prof. Morawski Wojciech, Kat. Historii Gospodarczej i Społecznej, Dziedzictwo zaborów w gospodarce polskiej
 • Mgr Opałka Benedykt, Kat. Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej, Model zarządzania projektami w podmiotach sektora publicznego w Polsce
 • Prof. Ostaszewski Piotr, Kat. Studiów Politycznych, Rola organizacji międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych
 • Mgr Owczarek Joanna, Kat. Ubezpieczenia Społecznego, Redystrybucja dochodów w polskim bazowym systemie emerytalnym
 • Dr Podolska-Meducka Aldona, Kat. Historii Gospodarczej i Społecznej, System świadczeń wojennych w Polsce 1921-1939. Przegląd ustawodawstwa.
 • Dr Sakowicz Marcin, Kat. Administracji Publicznej, Polityka publiczna w jednostkach administracji samorządowej
 • Dr Siewierski Jacenty, Kat. Socjologii, Elementy kultury europejskiej: Społeczność miejska, system prawny i rozwój nauki
 • Dr Więckowska Barbara, Kat. Ubezpieczenia Społecznego, Wpływ zmiany systemowej na wysokość świadczeń emerytalnych
 • Kierownik projektu: prof. Żukrowska Katarzyna, Zespół: mgr Stryjek Joanna, Mgr Galek Aleksandra, Kat. Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Konkurencyjność międzynarodowa- istota i wpływ na politykę gospodarczą Polski oraz kształtowanie się polityk wspólnotowych Unii Europejskiej