Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Regulamin : Regulamin - Kwartalnik KES | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KES - Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społeczne - Regulamin
 

 Regulamin Kwartalnika

 
​REGULAMIN KWARTALNIKA KOLEGIUM
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
„STUDIA I PRACE"
 
 
Działając na podstawie § 4 i 5 uchwały Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH nr 215/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r., Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH uchwala Regulamin Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”
§1
Komitet Redakcyjny Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”, zwany dalej Komitetem Redakcyjnym, przyjmuje prace z zakresu tematyki dotyczącej ekonomii oraz nauk społecznych, a w szczególności dotyczące zagadnień składających się na dziedziny badawcze pracowników Kolegium.
 
§2
Proces przygotowywania, tj. zbierania, oceniania i opracowywania prac przeznaczonych do publikacji organizuje Komitet Redakcyjny.
 
§3
W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą: przewodniczący komitetu, redaktor naczelny, sekretarz redakcji i członkowie komitetu.
 
§4
Przewodniczącego, redaktora naczelnego, sekretarza redakcji i członków Komitetu Redakcyjnego powołuje i odwołuje Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na wniosek Dziekana Kolegium.
 
§5
Przy Komitecie Redakcyjnym funkcjonuje Rada Programowa, która czuwa nad realizacją programowego charakteru pisma oraz współdziała z Komitetem Redakcyjnym.
 
§6
Przewodniczącego i członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na wniosek Dziekana Kolegium.
 
§7
Do członków Rady Programowej należy recenzowanie złożonych prac przeznaczonych do opublikowania w Kwartalniku „Studia i Prace” oraz inspirowanie studentów studiów magisterskich, doktoranckich oraz pracowników naukowych Kolegium Ekonomiczno-
-Społecznego SGH, jak i innych ośrodków naukowych i badawczych do opracowywania artykułów i innych materiałów, które mogą być wykorzystane w Kwartalniku.
§8
Zadaniem Rady Programowej jest merytoryczny nadzór nad publikowanymi opracowaniami, przygotowywanie recenzji opracowań, które umieszczone są w planie wydawniczym, decydowanie o kształcie merytorycznym i kierunkach rozwoju Kwartalnika, przedstawianie propozycji finansowania czasopisma oraz jego szaty graficznej, a także przedstawianie na wniosek przewodniczącego Rady, opinii w innych kwestiach dotyczących Kwartalnika.
 
§9
Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism wydawanych w języku polskim. Autor pracy
zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.
 
§10
Warunkiem publikacji jest udzielenie Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH oraz Oficynie Wydawniczej SGH prawa do wykorzystania złożonego tekstu w wersji papierowej w Kwartalniku „Studia i Prace” i rozpowszechniania go w celach naukowych oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH w celu publikacji złożonego tekstu w całości lub części w postaci elektronicznej na stronie internetowej Kwartalnika „Studia i Prace”. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy o przeniesieniu praw autorskich.
 
§11
Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres studiaiprace (w domenie sgh.waw.pl) oraz przekazana na nośniku elektronicznym (płyta CD), jak i w dwóch wydrukowanych egzemplarzach do redakcji pod następujący adres:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace”,
ul. Wiśniowa 41, pokój 53,
02-520 Warszawa
 
§12
Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Oficynę Wydawniczą SGH, podanym do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej w dziale – Informacje dla autorów.
 
§13
Prace niespełniające warunków publikacji określonych w niniejszym regulaminie nie będą kierowane do recenzji i druku. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo: poddania złożonej pracy edycji, stosowania skrótów, wprowadzania poprawek lub jej odrzucenia. KaŜda praca publikowana w Kwartalniku „Studia i Prace” przesyłana jest wcześniej do recenzji.
 
§14
Regulamin Kwartalnika Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH
 
 
 
 

 Struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.