Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Nr 1(21) 2019
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 NUMER 1(21)2019

 

Andrzej Zybała

Wstęp

 

Streszczenie/Summary 


Włodzimierz Anioł

Bezplanowość i nieład w polskiej przestrzeni – uwarunkowania polityczno-prawne, historyczne i kulturowe
The lack of planning and disorder of Polish space – legal, political,historical and cultural determinants

 Streszczenie
Bezplanowość i nieład w polskiej przestrzeni wynikają zarówno z bieżących uwarunkowań
polityczno-prawnych, jak też z dużo ogólniejszych i trwalszych – związanych z narodową
tożsamością i dziejami – czynników historycznych i kulturowo-mentalnych,
które można zaliczyć do procesów „długiego trwania”. Celem artykułu jest pokazanie,
jak splot owych różnych zmiennych oddziałuje na kształt przestrzeni miejskiej, ze specjalnym
uwzględnieniem przypadku współczesnej Warszawy i niektórych doświadczeń
skandynawskich jako tła porównawczego. Autor zwraca uwagę na możliwy wpływ dwóch
najnowszych aktów ustawodawczych – tzw. ustawy krajobrazowej z 2015 r. oraz tzw. lex
deweloper z 2018 r. – na krajowy system polityki przestrzennej oraz na obciążony przeszłością
i określonymi wzorcami kulturowymi chaotyczny pejzaż polskich miast.
Słowa kluczowe: polityka publiczna, polityka miejska, polityka przestrzenna, zagospodarowanie
przestrzenne

Rafał Iwański

System pomocy społecznej a starzenie się populacji – wyzwania i bariery
w zakresie opieki długoterminowej
Social welfare system and ageing population – challenges and barriers in long-term care

 Streszczenie
Starzenie się populacji Polski stawia przed społeczeństwem wyzwania związane z koniecznością
zabezpieczenia zróżnicowanych potrzeb rosnącej grupy osób starszych.
Pomimo postępu cywilizacyjnego (m.in. w zakresie technologii medycznych) nie każda
osoba starsza będzie się cieszyła dobrym zdrowiem i zachowa zdolność do samoopieki
do ostatnich dni życia. Część seniorów będzie mogła w przypadku wystąpienia różnego
typu ryzyka, m.in. socjalnego lub zdrowotnego, liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Natomiast
według prognoz demograficznych i ekonomicznych zwiększać się będzie liczba
seniorów, których zabezpieczenie potrzeb będzie uzależnione od wsparcia ze strony sektora
pomocy społecznej. Celem artykułu jest przedstawienie, przed jakimi wyzwaniami staje
sektor pomocy społecznej w związku z procesem starzenia się populacji. W szczególności,
jakie są zakres, formy i rodzaje świadczeń z pomocy społecznej dla osób starszych oraz
jakie są główne ograniczenia i bariery w ich realizacji. Zaprezentowane dane wskazują,
że rządzącym w Polsce trudno będzie w najbliższym czasie sprostać zapotrzebowaniu
na usługi opiekuńcze, szczególnie w wymiarze długoterminowym z uwagi na niedostatek
zasobów, w tym ludzkich, finansowych itp. Dodatkowo w agendzie politycznej nie
widać nacisku na tę sferę polityki publicznej.
Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, pomoc społeczna, starzenie

 

Joanna Kwiecień

Europejska polityka kosmiczna jako polityka publiczna UE
The European space policy as a European public policy

 

 Streszczenie
Artykuł traktuje o europejskiej współpracy w przestrzeni kosmicznej, która w ciągu półwiecza
doprowadziła do utworzenia europejskiej polityki kosmicznej, kolejnej europejskiej
polityki publicznej. Na wstępie nakreślone zostały ramy definicyjne polityki publicznej,
a także krótko przedstawiono, czym jest europejska polityka kosmiczna. Analiza rozpoczyna
się wskazaniem przyczyn nawiązania współpracy na rzecz przestrzeni kosmicznej,
następnie obejmuje historię europejskich wysiłków na rzecz przestrzeni kosmicznej aż
po próby instytucjonalizacji tej współpracy. W dalszej części artykułu przeanalizowane
zostały proces wypracowywania europejskiej polityki kosmicznej oraz niedawna propozycja
europejskiego programu kosmicznego. Na zakończenie przedstawiono wnioski
z przeprowadzonej analizy, które jednocześnie stanowią odpowiedź na postawione
w artykule pytania o zdolność do efektywnego projektowania i wykonywania polityki
kosmicznej, rezultaty realizacji poszczególnych programów polityki kosmicznej, alokowanie
zasobów z korzyścią dla społeczeństwa, pozycję UE w relacjach międzynarodowych.
Słowa kluczowe: polityka publiczna, polityka kosmiczna, integracja europejska

Łukasz Świetlikowski

Civil service internal trainers. Determinants of effectiveness in the light
of the AMO (abilities, motivation, opportunities) paradigm

 

Streszczenie
Przedmiotem analizy jest koncepcja trenerów wewnętrznych w służbie cywilnej (urzędach
administracji rządowej). Za trenera wewnętrznego uznaje się pracownika służby
cywilnej, który poza swoimi podstawowymi obowiązkami uczy innych pracowników
z zakresu, w którym się specjalizuje. W badaniu wykorzystano perspektywę zarządzania
wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi. Głównym punktem odniesienia jest model
AMO, który określa warunki skuteczności zarządzania ludźmi. Zgodnie z nim, skuteczni
pracownicy (w tym przypadku trenerzy wewnętrzni) są zdolni (tj. przygotowani do swojej
roli), zmotywowani (wewnętrznie lub zewnętrznie) oraz wspierani przez organizację.
W artykule przedstawiono działania, jakie może podjąć administracja w każdym z tych
zakresów. Zanalizowano również wady i zalety idei trenerów wewnętrznych, a także odniesiono
się do kryteriów ich sukcesu. Na tym tle przedstawione zostało studium przypadku
– działanie grupy trenerów wewnętrznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Słowa kluczowe: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, model AMO, motywacja, służba
cywilna, trener wewnętrzny, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi

Piotr Gozdowski

Peruwiański eksperyment. Pomoc rozwojowa poprzez współpracę wielu
podmiotów z organizacją pozarządową jako liderem
The Peruvian experiment. Developmental aid as a result of cooperation of
many agencies with a non-governmental organisation as the leader

Streszczenie
Artykuł ten jest studium przypadku roli, jaką odgrywa organizacja pozarządowa w polityce
rozwojowej i pomocy rozwojowej na przykładzie działalności Fundacji Coprodeli
w Peru. W rozwiniętych państwach demokratycznych organy władzy państwowej realizację
części swoich zadań przekazują organizacjom społeczeństwa obywatelskiego. Jednak
organizacje te mogą także stać się liderem polityki rozwoju, zastępując lub wspierając
państwo. Ustalenie to jest szczególnie istotne w perspektywie krajów rozwijających
się. Jednak model działalności tych organizacji musi być włączający, a nie zastępujący.
Wypracowany przez Coprodeli model angażuje zarówno beneficjentów, lokalne i państwowe
struktury władzy i biznesu, jak i inne organizacje pomocowe. Współuczestnictwo
wielu podmiotów i specyfika pracy fundacji, która stawia całe osiedla w miejscach
zaniedbanych i dotkniętych klęskami żywiołowymi, sprawiają, że model wypracowany
przez Coprodeli jest ważny dla rozwoju teorii polityki pomocy rozwojowej.
Słowa kluczowe: Peru, pomoc rozwojowa, organizacje pozarządowe, dysfunkcja państwa,
Coprodeli

DYSKUSJA REDAKCYJNA
Reformy w szkolnictwie wyższym