Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Numer 4 (20) 2018
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 Numer 4 (20) 2019

 
Andrzej Zybała

 
Magdalena Kocejko


Nic o nas bez nas? Zaangażowanie ruchu osób z niepełnosprawnościami
w monitoring wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
w Polsce. Studium przypadku

Nothing about us without us? Involvement of the movement of persons
with disabilities in monitoring of the implementation of the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Poland:
a case study

Streszczenie
Artykuł 33 ratyfikowanej w 2012 r. przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
(KPON) wskazuje konieczność prowadzenia działań monitorujących
jej wdrażanie przez społeczeństwo obywatelskie, w tym w szczególności organizacje
zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami. Faktyczna reprezentacja i wpływ środowiska
osób z niepełnosprawnościami w myśl zasady „nic o nas bez nas” jest przedmiotem
szczególnego zainteresowania Komitetu ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
który przygotował komentarz generalny do art. 33 poświęcony tej sprawie. W artykule
przeanalizowany został sposób prowadzenia monitoringu KPON w Polsce i włączenie
w ten proces osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście wymagań określonych
przez Komitet ONZ. W Polsce monitoring KPON prowadzony jest w dużej mierze przez
duże organizacje pozarządowe i grono ekspertów, co ma swoje konsekwencje. Z działań
monitoringowych i rzeczniczych praktycznie wykluczone są grupy osób z niepełnosprawnościami
narażonych na wielokrotne wykluczenie i dyskryminację, a więc w szczególnie
trudnej sytuacji.

Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnościami, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,
monitoring, reprezentacja


Zbigniew Głąb, Krzysztof Kurowski


In search for a new disability assessment system in the light of the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the idea of
independent life

Streszczenie
Artykuł dotyczy możliwości zbudowania nowego systemu orzekania o niepełnosprawności
opartego na prawnoczłowieczym modelu niepełnosprawności i Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych (KPON).
Przeprowadzona krytyka obecnego systemu orzekania jako opartego na modelu medycznym
niepełnosprawności, jak również dyskusja z nomenklaturą proponowaną w zbliżającej
się reformie orzecznictwa w Polsce, prowadzą do postulatu o wypracowanie orzekania
respektującego zasadę godności osób z niepełnosprawnością.
Proponowany nowy system orzekania pozytywnego opiera się nie na deficytach jednostki,
ale na jej możliwościach i potrzebie wsparcia. W propozycji znalazły się obszary życia
osób z niepełnosprawnością, które powinny być brane pod uwagę w procesie orzekania,
jak również nowe rozwiązania w obszarze świadczeń i rent.

Słowa kluczowe: prawnoczłowieczy model niepełnosprawności, Konwencja o prawach
osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność, orzecznictwo
W poszukiwaniu nowego systemu orzekania o niepełnosprawności w świetle
Konwencji OZN o prawach osób niepełnosprawnych i idei niezależnego życia
In search for a new disability assessment system in the light of the UN independent
life
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the idea of


Anna Wróblewska


Accessibility of Polish universities: implementation of article 24 CRPD
in higher education

Streszczenie
W artykule zarysowano społeczno-historyczne uwarunkowania, które doprowadziły do
powstania i rozkwitu nowego nurtu badań nad niepełnosprawnością – Disability Studies
oraz popularyzacji społecznej definicji niepełnosprawności, na której opiera się KPON.
Główną część tekstu poświęcono krytycznej analizie wdrażania art. 24 KPON w polskich
szkołach wyższych z perspektywy obowiązujących aktów prawnych oraz stosowania mechanizmu
racjonalnych usprawnień. Przedstawiono dane statystyczne na temat studentów
i doktorantów z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowano główne wnioski z raportów
tematycznych, autorstwa Rzecznika Praw Obywatelskich oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami.
W ostatniej części artykułu omówiono wątek niepełnosprawności
w świetle procesu tworzenia Ustawy 2.0 wraz ze studium przypadku poprawki nr 47.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, Disability Studies, Konwencja ONZ o Prawach Osób
Niepełnosprawnych, KPON, racjonalne usprawnienia, szkolnictwo wyższe, Ustawa 2.0

Andrzej Klimczuk


Public policy on ageing: a review of the concepts and theoretical
approaches

Streszczenie
Artykuł ma na celu przybliżenie różnych podejść do analizy polityki publicznej dotyczącej
starzenia się ludności. Opracowanie zawiera krótkie opisy wybranych teorii formułowania
i wdrażania odpowiedzi na wyzwania związane z kwestiami i problemami
istotnymi dla osób starszych i starzejących się. Omawia wybrane pojęcia, m.in. upolitycznienie
starzenia się, polityka publiczna wobec starzenia się ludności i polityka starzenia
się. W dalszej części pracy podjęto próbę omówienia ram etapów cyklu projektowania
i współprojektowania polityki publicznej i wybrane teorie polityki publicznej wobec
starzenia się ludności w podziale na podejścia dedukcyjne i indukcyjne oraz w podziale
na poziomy analizy systemu społecznego (mikro, mezo i makro). W podsumowaniu
przybliżono propozycje dalszych kierunków badań.

Słowa kluczowe: cykl projektowania i współprojektowania polityki, polityka publiczna
wobec starzenia się, polityka senioralna, polityka starzenia się, polityka wobec ludzi
starszych, polityka wobec starości, programowanie polityki, upolitycznienie starzenia się

DYSKUSJA REDAKCYJNA

Polityka senioralna w Polsce


Selected mechanisms of the Europeanization of public policy: preliminary
deconstruction

RECENZJA

Dorota Konopka