Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : nr 2(22)2019
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 NUMER 2(22)2019

 
Andrzej Zybała
Violetta Korporowicz


Spatial differentiation of health behaviours of young adults in the Mazowieckie voivodship

Streszczenie
Celem polityki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne jej kształtowanie przez stymulowanie procesów społecznych i gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementamigospodarczymi, społecznymi czy środowiskowymi. Aby planowanie przestrzenne byłoskutecznym narzędziem polityki publicznej, musi ono obejmować wszystkie aspektyżycia społeczno-gospodarczego. W nurcie społecznym jednymi z najistotniejszych są decyzje w zakresie kształtowania zdrowia poprzez zmniejszanie różnic w dostępie dousług zdrowotnych i edukacyjnych w regionach, w tym do edukacji zdrowotnej. Edukacja  ta może się przyczynić do kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych orazeliminować zróżnicowania w tym zakresie między młodzieżą mieszkającą w miastacha mieszkającą na wsiach. Dla określenia przestrzennych (miasto–wieś) zróżnicowań w kształtowaniu postawzdrowotnych zrealizowano badanie terenowe pełnoletniej młodzieży różnego typu szkół ponadpodstawowych, tzn. szkół zawodowych, techników i szkół ogólnokształcącychw województwie mazowieckim. W świetle badania założona teza o istnieniu zróżnicowań w zachowaniach zdrowotnych między młodzieżą mieszkającą w miastach a mieszkającąna wsiach nie została potwierdzona, natomiast różnice pojawiły się w zachowaniach zdrowotnych uczniów różnych typów szkół. Okazało się, że badana młodzież z województwamazowieckiego ucząca się w szkołach zawodowych słabiej niż młodzież uczęszczająca do liceów ogólnokształcących i techników rozpoznaje sytuacje grożące zdrowiu w postaciczy to gorszego sposobu odżywiania, np. spożywania mniej warzyw, czy częstotliwości kontaktów z substancjami psychoaktywnymi. Ogólnym wnioskiem z badań jest to, że najistotniejsze wydaje się promowanie i kształtowaniewiedzy na temat zdrowia poprzez edukację stylu życia, szczególnie młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych, jako tych potrzebujących najsilniejszego wsparciamerytorycznego i infrastrukturalnego. 

Słowa kluczowe
zachowania zdrowotne, polityka przestrzenna, polityka zdrowotna, badanie terenowe „Młodzież Mazowsza”

Artur Bartoszewicz


The consequences of the public policy negligence in terms of foreign currency denominated mortgage loans 

Streszczenie
Autor analizuje problematykę kredytów mieszkaniowych indeksowanych oraz denominowanych w walutach obcych2. Udzielano je w Polsce osobom nieosiągającym dochodóww walucie obcej, w okresie od 2000 r. do 2013 r. W omawianym okresie istniejące regulacje publiczne i polityka banków sprawiły, że występowała znaczna łatwość w uzyskaniu kredytuhipotecznego w walutach obcych. Jednocześnie w grupie kredytobiorców znalazły się takie osoby, które nie otrzymałyby w tym czasie kredytu w złotych polskich (PLN).Autor wskazuje na społeczne konsekwencje wyłonienia się znaczącej grupy obywateliobciążonych wysokim zadłużeniem. Jego zdaniem ujawniło się pokolenie „niewolników kredytowych” jako nowe zjawisko społeczne – życia ze świadomością długotrwałegoniespłaconego zobowiązania. Ogranicza to aktywność społeczno-gospodarczą, a takżebuduje obojętność wobec długu, czyli stan, w którym każde kolejne zobowiązanie „nie pogarsza” już tak złej sytuacji. Autor prezentuje również propozycje i działania ugrupowań politycznych oraz samegośrodowiska kredytobiorców zmierzające do rozwiązania tej sytuacji. Przedmiotem analizy są skala i skutki społeczno-gospodarcze uplasowania na rynku kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Celem opracowania jest próba identyfikacji społeczno- gospodarczych skutków oraz skali zaniechań polityki publicznej wobec kryzysutzw. „kredytów walutowych”3. Analiza została przeprowadzona na danych pierwotnychi wtórnych z lat 1989–2016.

Słowa kluczowe
polityka publiczna, finanse, bankowość, koszty społeczne, kredyt hipoteczny, kredyt walutowy.

Maria Mikos


Spatial range of the diffusion of economic incentives: testing the core–pheriphery model in reference to the regional and local cohesion policy

Streszczenie
Dążenie do spójności stanowi podstawę polityki regionalnej Unii Europejskiej. Kolejne edycje strategii rozwojowych różnią się jednak między sobą obszarami koncentracji inwestycji.W pracy dokonano przeglądu teoretycznych modeli polityki regionalnej oraz
określono główne obszary zainteresowania kolejnych strategii spójnościowych na przykładzie Polski. Za pomocą ekonometrycznego modelu interakcji przestrzennych wyznaczonoprzestrzenny zasięg dyfuzji bodźców rozwojowych z centrów na peryferia. Dynamiczna analiza danych dla lat 1996–2017 pozwoliła na empiryczną ocenę realizacjistrategii rozwojowych w Polsce, a jej wyniki potwierdziła analiza L-momentów rozkładu przedsiębiorczości. Wyznaczono okres najwyższej skuteczności polityki spójności. Podjęto również próbę wytypowania obszarów odpowiedzialnych za brak skutecznościpolityki opartej na metodologii smart.

Słowa kluczowe
polityka spójności, dyfuzja bodźców, rdzeń–peryferia

Olgierd Annusewicz


Civil dialogue online and the quality of public policy. Models of social media communication by public administration on he example of Twitter activities of selected Polish cities

Streszczenie
Dialog obywatelski wpływa na jakość prowadzonej polityki publicznej, w formie online umożliwia bezpośrednie wpływanie interesariuszy na proces jej formułowania i implementacji.Stanowi również nową jakość w procesie ewaluacji polityki publicznej. Dialog obywatelski rozumiany jest najczęściej jako proces komunikacji pomiędzy władząpaństwową a organizacjami pozarządowymi, autor artykułu wskazuje jednak, że możliwe jest prowadzenie dialogu obywatelskiego w sposób bezpośredni z obywatelami zapomocą mediów społecznościowych. Przedstawia wyniki badań, których celem była weryfikacja sposobu korzystania przez władzę z mediów społecznościowych w celu nawiązania dialogu z obywatelami. Badanie polegało na pomiarach i analizie komunikacjiprowadzonej przez wybrane polskie miasta wojewódzkie w serwisie społecznościowym Twitter. Autor wskazuje na charakterystyczne style komunikacji, które można interpretować z perspektywy dialogu obywatelskiego.

Słowa kluczowe
dialog obywatelski, polityka publiczna media społecznościowe, Twitter

Andrzej Zybała


The spatial policy and its outcomes in the context of growing complexity of its problems

Streszczenie
Autor analizuje wybrane mechanizmy w polityce przestrzennej, a także to, co można nazwać jej rezultatami w Polsce. Wskazuje na źródła złożoności, wzorce ładu i chaosuw tej polityce. Stawia tezę, że niesatysfakcjonujące rezultaty wynikają z tego, iż instytucje państwa wypracowały niski poziom sterowności w programowaniu, implementowaniu i ewaluowaniu problemów przestrzennych. To skutek ich nieadekwatnego potencjałuinstytucjonalnego, analitycznego. W konsekwencji instytucje państwa nie są w stanie wsposób adekwatny posługiwać sięinstrumentami regulacyjnymi, nadawać odpowiedniego znaczenia roli analizy, w tym analizy konsekwencji i długoterminowych skutków występowania chaosu przestrzennego. Dla zrozumienia problemów z potencjałem państwa w tej polityce autor uważa zaważny kontekst kulturowy. Sprawia on, że zagadnienia zagospodarowania przestrzenisą nisko ulokowane na agendzie dyskutowanych zagadnień publicznych wśród innychzagadnień życia publicznego (jak cele gospodarcze, rozwojowe).
 
Słowa kluczowe
polityka publiczna, polityka przestrzenna, zagospodarowanie przestrzeni, interesy grupowe

Debata redakcyjna


Czesław Bielecki, Hubert Izdebski