Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : nr 3 (23) 2019
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 NR 3(23) 2019

 

Andrzej Zybała

Wstęp

Strona redakcyjna i spis treści

Streszczenie/summary

Anna Horodecka, Magdalena Śliwińska 

Fair Trade phenomenon – limits of neoclassical and chances
of heterodox economics

Fair Trade a ekonomia neoklasyczna i heterodoksyjna

Abstract
Contemporary research exploring the Fair Trade movement does not provide a clear
answer whether the overall impact of Fair Trade is positive or negative and what are the
real motives of Fair Trade consumers. In the paper we investigate whether the assumptions
of selected heterodox schools (feminist, ecological and humanist) fit better to the
reality of the Fair Trade movement than those of the neoclassical theory. Although ‘better
fitness’ does not necessarily mean ‘better explanation’, the mismatch with reality may
constitute an obstacle in identifying a crucial aspect of the researched phenomenon (i.e.
Fair Trade), harming explanation of its existence and development.

Keywords: neoclassical economics, heterodox economics, Fair Trade, poverty, current
heterodox approaches, feminist economics, social economics
JEL Classification Codes: A13, F11, F18, F10, B13, B5, B54, B55, B59, I3, Z18
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.1


Mariola Grzebyk, Agata Pierścieniak, Patrycja Pytko 

Administracja lokalna w procesie partycypacji społecznej (na przykładzie
miast grodzkich województwa podkarpackiego)

Local administration in the process of social participation
(based on urban cities of the Podkarpackie Voivodeship)


Streszczenie
Celem artykułu jest ocena zaangażowania urzędu miasta w stwarzanie mieszkańcom
odpowiednich warunków do współpracy przy wykorzystaniu różnych form i narzędzi
partycypacji społecznej identyfikowanej jako element zarządzania publicznego. Wyniki
badań pokazują, że miasta na prawach powiatu w województwie podkarpackim stosują
partycypację społeczną, ponieważ są doskonale zorientowane w korzyściach, jakich ona
dostarcza. Pozyskują opinie mieszkańców, a zarazem dostarczają im informacji o charakterze
publicznym w sferze funkcjonowania samorządu. Przeprowadzane są konsultacje
społeczne będące przejawem współpracy, a społeczność lokalna może współdecydować
w pewnych kwestiach dotyczących życia publicznego. Podejmowana jest także współpraca
z organizacjami pozarządowymi w wielu obszarach oraz wspierane są inicjatywy
obywatelskie. Władze lokalne stosują dodatkowo budżety obywatelskie, aby zmobilizować
obywateli do działania na rzecz rozwoju danej jednostki terytorialnej.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, urząd miasta, aktywizacja mieszkańców,
partycypacja społeczna
DOI:10.33119/KSzPP.2019.3.2

 

Maciej Cesarski 

Mechanizm rewitalizacji miejskiej zabudowy mieszkaniowo-osadniczej
– spostrzeżenia

"The mechanism of revitalization of urban housing and settlement
development - insights"

Streszczenie
Celem opracowania jest wskazanie strukturalnych mechanizmów rewitalizacji w miejskiej
zabudowie mieszkaniowej i osadniczej. Dotyczy ono rozwiniętych gospodarek
rynkowych w okresie powojennym, a także Polski po 1989 r. W analizie zastosowano
podejście retrospektywne (retrospective approach).
W opracowaniu przedstawione są mankamenty rewitalizacji sprowadzone do wymiaru
strukturalnych mechanicznych zależności. Służy to zasugerowaniu głębszych źródeł
– wystarczająco niejednoznacznych – rezultatów w tej dziedzinie wynikających z praktykowania
paradygmatu rynkowego wzrostu ekonomicznego.
Zasygnalizowano także konieczność sięgającego wymiaru cywilizacyjnego przeciwdziałania
temu. Zaproponowano pójście w kierunku urzeczywistniania paradygmatu trwałego
rozwoju, który uznano za nieodzowny warunek uzyskania satysfakcjonujących osiągnięć
w dziedzinie rewitalizacji fragmentów przestrzeni zamieszkanej jako istotnego czynnika
równoważenia jej rozwoju.
Na tym tle znaczne możliwości prowadzenia efektywnych działań rewitalizacyjnych – dających
szanse wybiegania poza mechaniczny rytm falowań rynku – istnieją w starszych
wiekiem osiedlach mieszkaniowych, zwłaszcza tych mających odziedziczoną solidną
funkcjonalno-przestrzenną kompozycję.

Słowa kluczowe: rewitalizacja, zabudowa mieszkaniowa i osadnicza, rynkowy wzrost
ekonomiczny, trwały rozwój, przestrzeń zamieszkana
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.3


Maciej J. Nowak 

Funkcje narzędzi wykorzystywanych w polityce przestrzennej

Functions of spatial policy instruments

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie funkcji narzędzi polityki przestrzennej oraz płaszczyzn,
na których mogą być one stosowane. Analizą objęto w szczególności kluczowe narzędzia
polityki przestrzennej – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jako istotną
ich funkcję określono ochronę ładu przestrzennego. Niezależnie od powyższego, narzędziom
polityki przestrzennej można również przyporządkować funkcje ważne z innych
perspektyw: ochrony środowiska, polityki socjalnej lub ochrony dziedzictwa kulturowego.

Słowa kluczowe: ład przestrzenny, polityka przestrzenna, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, środowisko
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.4


Jacek Sroka

Realia partycypacji interesariuszy w polskim zarządzaniu publicznym:
„Gra w atom” Piotra Stankiewicza

Realities of Stakeholders Participation in Polish Public Management:
Piotr Stankiewicz’s book “Playing the Atom”

Streszczenie
Tekst jest recenzją książki Piotra Stankiewicza Gra w atom zawierającej rezultaty
oryginalnych badań nad stanem społecznego zarządzania technologią w Polsce na
przykładzie energetyki jądrowej.

Słowa kluczowe: zarządzanie publiczne, współdecydowanie, grupy interesu
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.5


Studium Przypadku 

Stanisław Faliński 

Współpraca międzynarodowa miasta na prawach powiatu. Przykład Płocka

International cooperation of city with district status. Płock case study.

Streszczenie
Artykuł ten stanowi studium przypadku i przedstawia współpracę międzynarodową
jednego z 66 polskich miast na prawach powiatu – Płocka, miasta przeciętnej wielkości
w tej kategorii polskich samorządów terytorialnych, które jednak nie jest przeciętne pod
względem tradycji historycznych. Było ono przez kilkadziesiąt lat stolicą Polski i historyczną
stolicą jednej z jej dzielnic – Mazowsza. Dzisiaj jest miastem średniej wielkości,
które bardzo aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Za współpracę międzynarodową
zostało wyróżnione wieloma nagrodami Rady Europy: Dyplomem Europejskim,
Flagą Honorową i Tablicą Honorową. Artykuł przedstawia działalność Płocka, która
doprowadziła do otrzymania tych wyróżnień.

Słowa kluczowe: Płock, samorząd terytorialny, współpraca międzynarodowa, miasto,
powiat, gmina
DOI: 10.33119/KSzPP.2019.3.6