Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies : Regulamin
Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies
 

 REGULAMIN

 
 

Działając na podstawie § 63 ust. 2 Statutu SGH i § 1 uchwały Rady Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH nr 324/2014 z dnia 27 marca 2014 r., Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH uchwala Regulamin czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”.
 

          ​§ 1
Komitet Redakcyjny czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”, zwany dalej Komitetem Redakcyjnym, przyjmuje prace z zakresu tematyki dotyczącej polityki publicznej oraz nauk społecznych i pokrewnych. 
 
§​ 2
W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz redakcji i członkowie komitetu.

§ 3
Komitet Redakcyjny organizuje proces przygotowywania, tj. zbierania, oceniania i opracowywania prac przeznaczonych do publikacji.
  
§ 4
Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje Rada Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, na wniosek Dziekana Kolegium. Sekretarza redakcji, członków Kimitetu Redakcyjnego powołuje redaktor naczelny.
 
§ 5
Przy Komitecie Redakcyjnym funkcjonuje Rada Programowa, która czuwa nad realizacją programowego charakteru czasopisma oraz współdziała z Komitetem Redakcyjnym.
 
§ 6
Przewodniczącego i członków Rady Programowej powołuje i odwołuje redaktor naczelny.
 
§ 7
Zadaniem Rady Programowej jest merytoryczny nadzór nad publikowanymi opracowaniami, przygotowywanie recenzji opracowań, które umieszczone są w planie wydawniczym, decydowanie o kształcie merytorycznym i kierunkach rozwoju czasopisma naukowego, przedstawianie propozycji finansowania czasopisma oraz przedstawianie, na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej, opinii w innych kwestiach dotyczących czasopisma.
 
§ 8
Składane prace powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym periodyku lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism naukowych. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia o oryginalności pracy.
 
§ 9
Warunkiem publikacji jest udzielenie Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH oraz Oficynie Wydawniczej SGH prawa do wykorzystania złożonej pracy w wersji papierowej w czasopiśmie naukowym „Studia o Polityce Publicznej/Public Policy Studies” i rozpowszechniania go w celach naukowych oraz Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu SGH w celu publikacji złożonej pracy w całości lub części w postaci elektronicznej na stronie internetowej czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies”. Autor pracy zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy o przeniesieniu praw autorskich.
 
§ 10
Praca powinna być złożona w formie elektronicznej w formacie DOC, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretarz redakcji lub na nośniku elektronicznym (CD lub pendrive).
 
§ 11
Sposób edycji złożonej pracy powinien odpowiadać standardom, określonym przez Oficynę Wydawniczą SGH, podanym do publicznej wiadomości na jej stronie internetowej w dziale – Dla autorów.
 
§ 12
Prace niespełniające warunków publikacji określonych w niniejszym regulaminie nie będą kierowane do recenzji i druku. Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo: poddania złożonej pracy edycji, stosowania skrótów, wprowadzania poprawek lub jej odrzucenia. Każda praca publikowana w czasopiśmie naukowym „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” przesyłana jest wcześniej do recenzji.
 
§ 13
Regulamin czasopisma naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

 

 Informacje dla autorów

 
 
 
Informujemy autorów artykułów skierowanych do publikacji w periodyku Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies, że ostatecznym warunkiem formalnym, związanym z publikacją jest podpisanie oświadczenia wymaganego przez Oficynę Wydawniczą SGH jako wydawcę naszego czasopisma.