Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Rafał Towalski

 
Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od początku pracy na uczelni swoje zainteresowania naukowe wokół problematyki konfliktów w sferze zatrudnienia. Tuż po rozpoczęciu pracy, w listopadzie 1995 roku został zaproszony na pobyt studyjny w Instytutcie Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych w Unii Europejskiej (Institut fur Arbeitsrecht Und Arbeitsbeziehungen in der Europaichen Gemeinschaft – IAAEG) z siedziba w Trewirze (Niemcy). Tam tez dzięki dostępowi do bogatej literatury i udziałowi w licznych konferencjach doskonalił swój warsztat badawczy w zakresie stosunków przemysłowych i konfliktu przemysłowego.

Po powrocie zaangażował się jako członek zespołu badawczego w projekcie „Społeczne efekty i skutki Podobny obrazprywatyzacji. Diagnoza postaw i oczekiwań różnych grup społecznych”, kierowanym przez Prof. Leszka Gilejko. 

W tym samym czasie  Fundacja im. F.Eberta powierzyła mu funkcję eksperta krajowego odpowiedzialnego za przygotowanie ekspertyzy na temat systemu stosunków przemysłowych w Polsce. Wnioski   płynące z ekspertyz zostały wykorzystane w książce „Industrial relations in Central and Eastern Europe. Transformation and Integration. A comparision of the eight new EU member states” autorstwa Heriberta Kohl’a i Hansa Wolfganga Platzer’a, wydanej przez Europejski Instytut Związków Zawodowych – ETUI).

W kwietniu 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie dysertacji „Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce” napisanej pod kierunkiem Prof. Juliusza Gardawskiego.  Główne obszary badawcze zarysowane w pracy dotyczyły problemów teoretycznych konfliktów przemysłowych, analizie porównawczej systemów stosunków przemysłowych w wybranych krajach Europy Zachodniej i Polski ze szczególnym uwzględnieniem natury i roli konfliktów.

W latach 2002 – 2009 współpracował z Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Zatrudnienia (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions – Eurofound)  Fundacja jest trójstronnym organem unijnym, który został ustanowiony w 1975 roku w celu przyczynienia się do opracowania i zapewnienia lepszych warunków życia i pracy w Europie. Fundacja dostarcza rządom, pracodawcom, związkom zawodowym oraz Komisji Europejskiej odpowiedzi, wiedzy i porad na podstawie niezależnych i porównywalnych badań w trzech obszarach: warunki życia, warunki pracy i dialog społeczny.  W tym okresie powstało kilkadziesiąt artykułów i opracowań. Uczestniczył również w wielu projektach, realizowanych przez Eurofound, których celem były analizy porównawcze w wybranych obszarach dialogu społecznego. Współpracował z wybitnymi badaczami dialogu społecznego takimi jak Franz Traxler czy Andreas Tot

Równolegle wiele uwagi poświęcił badaniom nad sektorem publicznym, zwłaszcza kwestiom zatrudnienia i stosunków pracy W 2002 roku został zaproszony przez Prof. Leszka Gilejko do zespołu badawczego, uczestniczącego w projekcie międzynarodowym „L’emploi dans fonctions publiques en Europe”. Rok później wyjeżdża aby podjąć roczne badania w Instytucie Group de Recherche sur L’Education et L’Emploi na Uniwersytecie Nancy 2.

Po powrocie z Francji angażuje się w liczne projektu badawcze dotyczące dialogu społecznego oraz społecznych skutków restrukturyzacji.

W 2008 zostaje kierownikiem polskiego zespołu badawczego w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia badawczego – Resources, rights and capabilities: in search of social foundations in Europe – CAPRIGHT. W projekt zaangażowanych było 26 partnerów z 13 krajów (m.in. Univeriste Catholique de Louvain, Obesrvatoire Social Europeen, Soziologisches Forrschungsinstitut Goettingen (SOFI), Universitat  Autonoma de Barcelona,  University of Cambridge, the University of Warwick. Jednostką koordynująca był Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) z Francji. Podstawowe cele jakie postawili sobie autorzy projektu to wsparcie polityki efektywnego zabezpieczenia socjalnego dla wszystkich w warunkach elastycznej i innowacyjnej gospodarki oraz zerwanie z dogmatem maksymalizacji zatrudnienia w drodze deregulacji rynków pracy i promocji indywidualnej zatrudnialności. W projekcie uczestniczyli przedstawiciele wielu dziedzin nauki: antropologii, ekonomii, historii, prawa, nauk politycznych, filozofii, socjologii. Projekt zakończył się w 2011 roku.

W tym samym czasie bierze udziału w projekcie „Poprawa funkcjonowania systemu dialog społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego” realizowanego na zlecenie Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Jako osoba odpowiedzialna za zadanie polegające na opracowaniu modelowego systemu kształcenia (wraz metodologią) w zakresie dialogu społecznego. W ramach projektu był odpowiedzialny za opracowanie narzędzi badawczych skierowanych do uczestników dialogu społecznego na szczeblach: zakładowym, branżowym/regionalnym i krajowym, nadzór merytoryczny nad realizacją badań, analizę wyników badań, opracowanie raportu końcowego, przygotowanie koncepcji szkoleń pilotażowych oraz opracowanie publikacji w zakresie profili kompetencyjnych uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym wraz z programem i metodologią kształcenia uczestników dialogu społecznego.

Zdobytą wiedze i doświadczenie wykorzystuje w pracy eksperckiej na rzecz partnerów społecznych i instytucji szkoleniowo doradczych. W 2008 roku realizuje ekspertyzę na temat „Social dialogue in the process of transformation of public hospitals into non public hospitals – the role of public private partnership” dla Konfenderacji Pracodawcow Polskich. Uczestniczy również w przygotowaniu raportu “Polska Praca 2010” na zlecenie NSZZ Solidarność. W latach 2009 – 2010 świadczył usługi ekspercie w zakresie dialogu społecznego dla kancelarii S.Partner. Jest również współautorem nowej koncepcji Rady Dialogu Społecznego.

Od wielu lat pełni również funkcje administracyjne. Wpierw jako prodziekan Wydziału Socjologii w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, a następnie jako prodziekan Studium Licencjackiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

 Wykaz publikacji z ostatnich lat

 
9788373786554.jpg
R. Towalski: Dialog społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej w procesie integracji europejskiej (na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej), Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 2011, ss.202
.

W stosunkowo długim tytule pracy chciałem zawrzeć całą specyfikę zjawiska, które postanowiłem opisać. Dialog społeczny, procesy integracji i ich implikacje dla poszczególnych sfer życia czy też różnorodności właściwe poszczególnym krajom Europy Środkowej są obszarami wielowymiarowymi i trudnymi do jednoznacznej interpretacji. Kluczem do wyjaśnienia moich intencji jest postawienie trzech pytań: co? (w tym przypadku dialog społeczny), gdzie? (w krajach Grupy Wyszehradzkiej) i kiedy? (od początku transformacji, kiedy stało się jasne, że kraje dawnego bloku wschodniego wcześniej czy później zgłoszą swoje aspiracje członkowskie do Unii Europejskiej, przez moment podpisania traktatu akcesyjnego, aż po dzień dzisiejszy, kiedy poza nielicznymi wyjątkami kraje te stoją przed kolejnym wyzwaniem integracyjnym, jakim jest przyjęcie wspólnej waluty).

Z Wprowadzenia
Rafał Towalski
 
 
 
 
 

 Kontakt

 

e-mail: rtowal@sgh.waw.pl

 

 Pełnione funkcje

 

Członek Senackiej Komisji Programowej SGH

Członek Senackiej Komisji do spraw Doktorantów i Studentów SGH
 

 Udział w badaniach naukowych

 
 

 Zainteresowania naukowe

 
1. Socjologia ekonomiczna
2. Zbiorowe stosunki pracy
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4. Sektor publiczny
 

 Oferta dydaktyczna

 

- studia licencjackie stacjonarne – Socjologia ogólna

- studia magisterskie stacjonarne – Zarządzanie kompetencjami

- studia magisterskie sobotnio niedzielne – Zarządzanie kompetencjami

- studia doktoranckie – Konflikty przemysłowe
 

 udział w konferencjach i seminariach naukowych

 
 

R. Towalski: Rady Społeczno – Gospodarcze Europy Zachodniej jako przykład zinstytucjonalizowanego dialogu społecznego i obywatelskiego w Europie Zachodniej : dotychczasowy dorobek i przyszłość, konferencja międzynarodowa nt „Dialog społeczny – sztuka osiągania kompromisu w zjednoczonej Europie”,  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 27 maja 2009r.

 

R. Towalski: Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego. konferencja krajowa zamykająca projekt nt „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  Ożarów 9 grudnia 2009r.

 

R. Towalski; wystapienie na konferencji międzynarodowej Vision Europe – Solidarity – Social Justice – Vital Democracy, zorganizowanej przez Otto Brenner Stiftung, Bruksela  17 kwietnia 2009, http://www.dailymotion.com/video/x90nfn_dr-rafay-towalski-bruksela-17-04-20_news 

 

R. Towalski: New customer demands: undergraduate degree programs. Konferencja międzynarodowa nt. „New global performance. Challenges and Implications for Management Development” , CEEMAN, Caserta/ Neapol, 23-25 września 2010r.

 

R. Towalski: Financial participation and SME’s in Poland, konferencja międzynarodowa nt „Financial participation in small and medium sized companies”, International Association for Financial Participation, Leiden 9-10 września 2010r.

 

R. Towalski: The future of industrial relations in Poland, konferencja międzynarodowa nt “Promoting Polish German Cooperation in European Studies”,  European University Viadrina – Frankfurt Institute for Transformation Studies Viadrina 26 – 28 listopada 2010r.

 

R. Towalski: Implementation of the EU – directive 2002: role of works councils and the local union organizations – information and consultation in European Works Councils. konferencja międzynarodowa nt “Industrial relations and social dialogue in the new EU member states – the needed process of further European Integration, Friedrich Ebert Foundation,  Wilno 6 września 2010r.

 

R. Towalski: wystąpienie w panelu „Le role de la Pologne en et pour l’Europe”. konferencja międzynarodowa nt 13eme Dialogue Franco - Allemand, L’Academie europeenne Otzenahusen, 5-6 maja 2011r.

 

S. Portet,  R. Towalski: Europejski dialog społeczny w czasie kryzysu w sektorze hutniczym. konferencja międzynarodowa nt „Przemysł stalowy – dziś i jutro. Kwalifikacje zawodowe w świetle przeobrażeń zachodzących w sektorze”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa  24 lutego 2011r.

 

R.Towalski: Polish receipt for crisis, konferencja międzynarodowa nt. Economic development, employment and social dialogue in Central East and South East Europe – common perspective in the European Union, Belgrad kwiecień 2012

 

R.Towalski: Public sector in times of crisis, konferencja międzynarodowa, The public sector in times of crisis and fiscal pact and the role of trade unions, Berlin, listopad 2012

 

R.Towalski: Voluntary occupational welfare in selected countries. Poland, konferencja międzynarodowa:  Providin welfare through social dialogue: a renewed role for social partners, Bruksela, grudzień 2013