Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 WYBRANE PUBLIKACJE (od roku 2002)

 

2015​​

 • Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, Strategie, Metody, I wyd. red. nauk. V. Korporowicz Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss.387;

 • Promocja zdrowia jako przykład demokratycznej i nastawionej na rozwój strategii w zarządzaniu progresywnym, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, Strategie, Metody, I wyd.  V. Korporowicz red. naukowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.146 – 166;

 • Profilaktyka chorób w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wraz z  A. Kozłowską, I wyd.  I wyd.  V. Korporowicz red. naukowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.167 – 186;

 • Zarządzanie progresywne – idea i pojęcia podstawowe, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, Strategie, Metody, I wyd.  V. Korporowicz red. naukowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 21-46;

 • Przekształcenia własnościowe w opiece zdrowotnej w Polsce jako podstawa kształtowania strategii zarządzania progresywnego, w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, Strategie, Metody, I wyd.  I wyd.  V. Korporowicz red. naukowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.211 – 229;

 • Stan zdrowia  oraz koszty leczenia mężczyzn i kobiet  w świetle zachowań autodestrukcyjnych jako metoda badania potrzeb zdrowotnych, I wyd. w: Zarządzanie progresywne zdrowiem. Metody, Strategie, Metody, I wyd.  V. Korporowicz red. naukowa Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s.229-253.​​


 2014

 • Badania regionalnych zróżnicowań stanu zdrowia społeczeństwa i infrastruktury sektora ochrony zdrowia w świetle założeń polityki zdrowotnej, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2014, s.219-237;

 • Polityka zdrowotna i ludnościowa w Polsce jako przykład polityki publicznej, w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie; Warszawa 2014; s. 295-311.


2013

 • Różnice w zachowaniach zdrowotnych i kosztach leczenia kobiet i mężczyzn w Polsce, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2013 nr 3 (15);

 • Ludnościowe oblicza kryzysu, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza  SGH, 2013, s.327-350.​


​​2012​

 • Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, ss. 326;

 • Infrastruktura sektora ochrony zdrowia w świetle potrzeb i kondycji zdrowotnej społeczeństwa, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, „Analizy i Opracowania” nr 1/2012;

 • Alkoholizm, prostytucja, zakażenia HiV i AIDS, narkomania jako formy wykluczenia społecznego w świetle badań,  "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2012 nr 3 (11);

 • Zdrowie i jego społeczne odniesienia, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 75-82;

 • ​Przemiany instytucjonalne w ochronie zdrowia w Polsce w dobie reformy, (współautorstwo z: M. Godlewskim, J. Gralińskim, ), w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 195-218;

 • Ewolucja czy rewolucja w polityce ochrony zdrowia w Polsce? Od systemu scentralizowanego do opartego na zasadach rynkowych, w: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia i ewolucja systemu, red. nauk. J. Osiński, SGH, Warszawa 2012, s. 483-498;

 • Zdrowie w teorii ekonomii, w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, III wyd. zmienione i uzupełnione, red. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 19-33.​


​​2011

 • Cyberprzemoc i niepełnosprawność jako ograniczenia wdrażania rozwoju zrównoważonego, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2011 nr 2 (6);

 • Zdrowie jako kategoria społeczno-ekonomiczna, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2011​;

 • Kształtowanie społeczeństwa wiedzy poprzez edukację zdrowotną i edukację na rzecz rozwoju zrównoważonego, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 207-219;

 • Równość płci? Między fikcją a prawdą, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, OW SGH, Warszawa 2011, s. 459-480.


​2010

 • Turystyka i urbanizacja jako elementy środowiskowych zagrożeń globalnych, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" nr 1/2010​;

 • Międzynarodowe i krajowe organizacje ekologiczne w nowej odsłonie, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" nr 2/2010​;

 • Turystyka i urbanizacja jako elementy środowiskowych zagrożeń globalnych, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" nr 1/2010​;

 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób jako element realizacji polityki ochrony zdrowia, w: Zdrowie publiczne. Współczesne uwarunkowania i  trendy rozwoju, Z. Świderek, W. Wróbel, A. Kryński (red.), Akademia Polonijna w Częstochowie, Wyd. Educator, Częstochowa 2010, s. 175-189.​


2009​​

 • Kształtowanie zachowań zdrowotnych młodzieży jako wkład na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, w: Społeczne dylematy Europy, D. Gizicka (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 261-274;

 • Zadania sektora ochrony zdrowia a dostęp do usług zdrowotnych, w: Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, E. Nojszewska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 115-126;

 • Diagnoza stanu zdrowia jako podstawa badań społecznych skutków kryzysu gospodarczego, w: Wymiary kryzysu. Między praktyczną teorią a wirtualna praktyką, J. Osiński (red. nauk.), SGH, Warszawa 2009, s.297-313.


2008​​

 • Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, wydanie II zmienione i uzupełnione, OW SGH, Warszawa 2008, ss. 216.


2007​

 • ​​Psychologiczne i edukacyjne aspekty promocji zdrowia, w: „Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Zeszyt Naukowy 13”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 303-322​.


 2006
 • Zdrowie i jego ochrona. Między teorią i praktyką,  II wyd. red. ed. nauk. V. Korporowicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, ss. 298;

 • Rachunek kosztów jako element zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej. W: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką. Pr. zb. pod red. V. Korporowicz. Wyd. II zmienione i uzupełnione. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2006. s. 129-135.


​​2005​​
 • Polska jako obszar zdrowotnego zagrożenia. „Problemy Ekologii” nr 6/2005;

 • Knowledge on health as well as skills on how to acquire pro-health behaviours as a part of health promotion. Health Promotion. Theoretical and practical aspects. Ed. by N. Gozdek, M. Sygit, Lublin, Medical Univ. of Lublin 2005, s.298-302.​​


​2004

 • Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego warunkiem wdrażania strategii rozwoju zrównoważonego, w: Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, Pr. zb. pod red. S. Kozłowskiego. Białystok, Wyd. „Ekonomia i Środowisko” nr 3/2004​;

 • Ekonomia środowiska - współczesna nauka z tradycjami. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Studia Ecologiate et Bioethicae, Recensio Internationalis” t. 1/2003, s.329-340. (druk w 2004 r.);

 • Prawo dziecka do życia i ochrony zdrowia - skrót wystąpienia z konferencji nt. Prawa dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa, 16 czerwca 2004 r.


2002

 • Ekologiczne uwarunkowania zdrowia. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2002, ss. 117.​

 
 
 

 DR HAB. VIOLETTA KORPOROWICZ, PROF. NADZW. SGH