Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Joachim Osiński

 

Portret KAP.jpg


E-mail: josins@sgh.waw.pl​


Joachim Stefan Osiński, ur. 3 sierpnia 1950 r. w Kargowej. Ukończone Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie-Skłodowskiej w Wolsztynie w 1968 r. W latach 1968–1970 studia i dyplom ukończenia z wyróżnieniem Studium Nauczycielskiego im. E. Estkowskiego w Gorzowie Wlkp., Wydział Historii.   

Wykształcenie: studia wyższe w Instytucie Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW od 1970 r., ukończone w 1974 r. dyplom z wyróżnieniem. Asystent stażysta w w/w Instytucie w roku akademickim 1974/75. Od 1 września 1975 r. w (SGPiS) Szkole Głównej Handlowej, jako asystent, następnie starszy asystent, od 1982 r. jako adiunkt. Stopień doktora nauk politycznych w 1981 r. nadany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w 1995 r. nadany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Stanowisko profesora nadzwyczajnego w SGH od 1 października 1997 r., od 2002 r. mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w SGH na czas nieokreślony. Uczelnia była i jest moim jedynym miejscem pracy, mimo licznych propozycji.   

Stypendia i staże naukowe: Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Wydział Prawa 1977–1978, Uniwersytet w Moskwie 1982–1983, Stypendium Rządu Królestwa Norwegii, Uniwersytet w Oslo: Wydział Prawa i Wydział Nauk Społecznych 1984–1985. Staże krótkoterminowe i wyjazdy studyjne, m.in. uniwersytety i uczelnie wyższe w Budapeszcie, Pradze, Bratysławie, Moskwie, Lund, Uppsali, Bergen, Kopenhadze, Heidelbergu, Oslo, Paryżu, Hamilton, Calgary, Seattle, Helsinkach, Barcelonie, Wiedniu, Madrycie, Edynburgu i Kolinie.   

Zainteresowania naukowe: nauka o państwie i polityka publiczna, prawo konstytucyjne oraz administracja i współrządzenie państwami (new public governance), państwa skandynawskie – problemy historii regionu Norden i przemian politycznych, kulturowych (literatura, sztuka, muzyka) oraz społeczno-ekonomicznych (państwo i społeczeństwo dobrobytu), zagadnienia konstytucjonalizmu i reform konstytucyjnych w Europie, współczesne stosunki międzynarodowe, problemy integracji i globalizacji oraz ich wymiar gospodarczy, społeczny i polityczny, przemiany ustrojowe w Polsce oraz konstytucjonalizm  RP i zagadnienia konstytucyjno-prawne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.  

Działalność dydaktyczna: zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich oraz doktoranckich w SGH m.in. z przedmiotów: Nauka o państwie, Porównania systemów politycznych, Międzynarodowe stosunki polityczne, Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Stosunki Polski z wybranymi krajami/regionami: kraje skandynawskie, Europejskie prawo konstytucyjne, Administracja publiczna. Obecnie koncentracja dydaktyczna na studiach doktoranckich, m.in. Nauka o państwie i polityce publicznej czy Współczesne państwo i gospodarka. Wielokrotnie w TOP-10 wykładowców SGH, autor projektu organizacyjnego i programowego kierunku studiów „Stosunki Międzynarodowe” w SGH (1998–1999). Promotorstwo ponad trzystu prac magisterskich i licencjackich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w SGH. Seminarium doktoranckie nt. „Problemy modernizacji i efektywności polityki publicznej współczesnego państwa”.   

Działalność naukowa: Udział w projektach badawczych za granicą, m.in. Uniwersytety Ekonomiczne w Budapeszcie i Bratysławie, Uniwersytety w Oslo, Helsinkach, Uppsali i Barcelonie. Wystąpienia i wykłady na uczelniach zagranicznych m.in., Uniwersytety w Oslo, Uppsali, Calgary, Barcelonie, Bratysławie, Moskwie, Sankt-Petersburgu, Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Pomysłodawca i organizator w latach 2009–2010 w KES SGH cyklu Seminariów naukowych nt. „Zrozumieć kryzys”, dotyczących kryzysu ekonomicznego 2007+, wspieranych grantem NBP. W ramach Seminarium powstało sześć obszernych publikacji naukowych o pionierskim znaczeniu. Pomysłodawca i organizator w latach 2014–2016 w KES SGH cyklu Seminariów naukowych nt. „Zrozumieć politykę publiczną”, w ramach których ukazało się kilka pionierskich w Polsce i Europie Środkowej publikacji; m.in., „Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania” (2015 r.), „Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej” (2014 r.) czy „Polityka publiczna we współczesnym państwie” (2014 r.) oraz wynik Konferencji „Młodzi KES” 2014 r. „Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej”, wszystkie wydane w Oficynie SGH. Projektodawca, organizator i redaktor naczelny pierwszego w Polsce i Europie Środkowej periodyku naukowego „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” (2014 r.) wydawanego przez KES SGH.   

Promowanie kadr naukowych: Wypromowanych 12 doktorów, w tym pierwszy w Polsce doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej. Jako Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego inicjator, koordynator i współautor Wniosku w sprawie przyznania Kolegium uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Finanse (2012 r.). Pomysłodawca i autor Wniosku w sprawie przyznania Kolegium Ekonomiczno-Społecznemu uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o polityce publicznej (2013 r.). Koordynator i współautor Wniosku w sprawie przyznania Kolegium uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Finanse (2016 r.). Autor recenzji prac doktorskich na WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, recenzji dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych na WNSiP Uniwersytetu Wrocławskiego. WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, WSMiP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, WNPiDz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

Działalność organizacyjna: Sekretarz Senatu SGH w kadencji 1996–1999, członkostwo w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów od 1996 r., od 1993 r. przez dwie kadencje członek Komisji Oceny Kadr w Kolegium ES SGH, współtwórca koncepcji organizacyjnej i programowej Szkoły Służby Cywilnej w SGH, już w latach 1996–1997, Kierownik Katedry Administracji Publicznej (od 1999 r. do chwili obecnej), członek Komisji Programowej Senatu SGH od 1999 r. do chwili obecnej, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w kadencji 1999–2002 oraz 2002–2005, Kandydat na Rektora SGH w 2005 r. Prorektor ds. Nauki i Zarządzania SGH w kadencji 2005–2008, następnie Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w kadencji 2008–2012 i 2012–2016. W 2016 r. Kandydat na Rektora SGH. Inicjator powołania Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej (2015 r.) i jego pierwszy przewodniczący.   

Nagrody i odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponad 20 Nagród Rektorów SGH za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną – JM Prof. J. Jóźwiak, JM Prof. M. Rocki, JM Prof. A. Budnikowski, JM Prof. T. Szapiro.