Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Ewa Jastrzebska
KES - Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalny - Skład osobowy
 

 Dr Ewa Jastrzębska

 
 

Zainteresowania naukowe:

 • społeczna odpowiedzialność biznesu - corporate social responsibility (CSR) i koncepcje pokrewne (np. CSV, SSCM)
 • nurty ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia daru, ekonomia współpracy, ekonomia współdzielenia, ekonomia obiegu zamkniętego, ekonomia behawioralna)
 • etyka biznesu i zarządzanie przez wartości
 • zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie​​
 • planowanie strategiczne w jst, zarządzanie zintegrowane w obszarach funkcjonalnych, partycypacja społeczna
Praca ekspercka i trenerska:
 • ekspert pomocniczy w projekcie Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości, współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (2013-2014)
 • ekspert w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2013-2015)
 • członek Grupy Roboczej CSR a Edukacja, powołanej w ramach Rządowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2010-2013), Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki (2015), Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR przy ​Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organie pomocniczym Ministra Rozwoju​ (2017), Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni​ przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw - organie pomocniczym Ministra Inwestycji i Rozwoju​ (2018)​
 • ekspert w projekcie Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020, współfinansowanym ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 r. (2015)
 • ekspert w projekcie Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020, współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2016 r. (2016)
 • ekspert w zespołach opracowujących: Strategię rozwoju dla powiatu płockiego (2014), Strategię rozwoju dla powiatu otwockiego 2020 (2014), Strategię rozwoju Makroregionu Polski Centralnej (2014), Diagnozę rozwoju społeczno-gospodarczego dla warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego (2014), Strategię rozwoju warszawsko-łódzkiego obszaru funkcjonalnego (2015), Strategię rozwoju gminy Pomiechówek (2016)​, Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Łomianki (2016), Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Piastowa (2016), Program Rewitalizacji dla gminy Mińsk Mazowiecki (2016-2017), Strategię Rozwoju Gminy Wiązowna na lata 2020-2027 (2019)
 • członek Komisji Rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH oraz Zespołu ds. Kodeksu Etyki w SGH.
 • członek Kapituły konkursu „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”​ Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzeczpospolitej (2016)
 • członek jury konkursu Raporty Społeczne - 11. edycji (2017)​​, 12. edycji (2018)13. edycji (2019)​, członek jury konkursu dla dziennikarzy i ekspertów piszących o CSR - Pióro odpowiedzialności (7. e​dycji - 2017​​, 8 edycji - 2018, 9. edycji - 2019​) oraz jury Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o CSR Ligii Odpowiedzialnego Biznesu (6. edycji - 2017, 7. edycji - 2018​, 8. edycji - 2019​).
 • ekspert w projekcie Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”​ (2017)
 • ekspert w projekcie Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wdrażanie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu (EcoMentor)​​ (2018)
 • ekspert w projekcie NCN BEETHOVEN „Efekty regulacji o raportowaniu niefinansowym dla praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i ładu korporacyjnego w Niemczech i Polsce. Analiza wpływu Dyrektywy 2014/95/UE” (2020-2022)​
 • ekspert w projekcie HORIZON 2020 “WelcomingSpaces – Investing in “Welcoming Spaces” in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants” (2020-2023)
 • ekspertka programu Climate Leadership (https://climateleadership.pl/) (2020)

Publikacje i nie tylko:

2019

 1. Pro-climate initiatives of selected enterprises in Poland, "Ekonomia i Środowisko", 2019, nr 3 (70), s. 8-17, https://doi.org/10.34659/2019/3/31.
 2. E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus, Initiatives for people aged 50+ implemented by municipalities and enterprises in the Opole Special Demographic Zone​, "Ekonomia i Środowisko", 2019, nr 1 (68), s. 214-224.
 3. Grywalizacja jako przykład libertariańskiego paternalizmu. Dobre praktyki w Polsce​, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, red. E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska, Studia i Monografie nr 103, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Warszawa-Łodź 2019, s. 89-98.​
 4. Konsument w gospodarce o obiegu zamkniętym, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2019 zeszty naukowy 172, ss. 53-69.​
 5. Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019.
 6. Strategia SOU - jak ją zbudować?, w: Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania, red. E. Jastrzębska, M. Przybysz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 2019.​
 7. Czy można jeszcze mówić o etyce w biznesie? Z rozważań doświadczonego optymisty, w: 25 lat etyki w biznesie w Polsce. Raport 2019, red. B. Rok, R. Sroka, Akademia Leona Koźmińskiego i Polpharma, Warszawa 2019.​

2018

 1. ​T. Dąbrowski, H. Brdulak, E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus, Strategies of University Social Responsibility​, E-mentor, nr 5 (77) 2018.
 2. Odpowiedzialny konsument w mediach społecznościowych - przykłady skutecznych bojkotów konsumenckich w Polsce, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie" vol. 45, 2018 nr 1, s. 33-47​, DOI: ​http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.003.
 3. Wstęp i współredakcja numeru tematycznego czasopisma (z M. Paw​łowską), "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2018 nr 1 (33), s. 7-9.

2017

 1. Engaging stakeholders as a condition of creating social innovations, w: Social responsibility of organizations. Old – New stakeholder?​, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonom​icznego we Wrocławiu" nr 464, Wrocław 2017, s. 57-68.​
 2. CSR jako odpowiedź biznesu na wyzwania rozwoju zrównoważonego - ewolucja koncepcji, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, red. R. F. Sadowski, Z. Łepko, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego​, Warszawa 2017, s. 239-250 (cała publikacja dostępna online​).
 3. Zmniejszenie nierówności jako jeden z celów zrównoważonego rozwoju ONZ - definiowanie, pomiar i implementacja (współautorka  P. Legutko-Kobus), w: Społeczny kontekst ekonomii​, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski, OW SGH, Warszawa 2017, s. 113-140.
 4. Wpływ przedsiębiorstw na otoczenie – ujęcie w raportach niefinansowych​, "Marketing i Rynek" 2017 nr 11, s. 158-173.
 5. CSR na Mazowszu - wymiar instytucjonalny, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", tom CLXXVIII, 2017, s. 116-129.​
 6. Gospodarka o obiegu zamkniętym - nowa idea czy stare podejście? Dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 491, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 220-234​, DOI:10.15611/pn.2017.491.21.
 7. Spójność społeczna w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Definiowanie, pomiar i dobre praktyki biznesu, "Optimum. Studia ekonomiczne" 2017 nr 4, s. 114-132. DOI: 10.15290/ ose.2017.04.88.09.
 8. E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus, Ekonomia współpracy - definicje, klasyfikacje i dobre praktyki, "Zarządzanie publiczne" 2017 nr 4, s. 443-461​.
 9. J. Szlachta, P. Legutko-Kobus, E. Jastrzębska, Potencjały i bariery rozwojowe Warszawy w kontekście reprywatyzacji, w: Problemy reprywatyzacji, red. A. Nojszewska-Jarosz, P. Legutko-Kobus, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 173-187.

2016

 1. Reporting of non-financial information as a stakeholder engagement method, w: Social Responsibility of Organizations. CSR 1.0, CSR 2.0 and what's next?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 423, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 61-78, DOI: 10.15611/pn.2016.423.05.
 2. Zarządzanie różnorodnością jako element CSR - dobre praktyki i korzyści, Marketing i Rynek" 2016 nr 8, s. 12-18.​
 3. Possible approaches to barriers to development in public policy (współautorzy: Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, A. Gałązka), "MAZOWSZE Studia Regionalne" 2016 nr 18, s. 145-161, DOI: 10.21858/msr.18.11.
 4. Jak wdrażać CSR strategicznie – od programu do modelu biznesowego. Bariery i wyzwania​, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii, red. M. Andrejczuk, A. Grusz​ecka-Tieśluk, E. Wojciechowicz, FOB, Warszawa 2016, s. 20-29.​
 5. Biznes na rzecz ro​zwoju zrównoważonego - dobre praktyki, "Ekonomia XXI Wieku" 2016 nr 4(12), s. 34-45​. DOI: 10.15611/e21.2016.4.03
 6. Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2016 nr 4 (28), s. 85-102.
 7. Webinarium nt Środowisko przyrodnicze jako interesariusz odpowiedzialnego przedsiębiorstwa – wytyczne normy ISO 26000 a dobre praktyki w MMŚP​, zrealizowane w ramach projektu 3xŚrodowisko Związku Rzemiosła Polskiego ​finansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach instrumentu LIFE+ oraz środków NFOŚiGW
 8. Natural environment as a silent stakeholder of a socially responsible company. Good business practices in Poland, "Logistyka odzysku" 2016 nr 4(21), s. 80-82.​
 9. Angażowanie interesariuszy jako istota społecznej odpowiedzialności według ISO 26000 w: Reklama i PR z perspektywy współczesnych problemów komunikacji marketingowej​, "Zeszyty Naukowe", nr 4/2016, Wyższa Szkoła Promocji, s. 71-91.​

2015 

 1. Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania rozwoju miast, w: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, red. T. Kudłacz, P. Lityński, Studia KPZK PAN, tom CLXI, Warszawa 2015, s. 190-199.
 2. Rola państwa we wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Unii Europejskiej, "Białostockie Studia Prawnicze", zeszyt 18, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, Białystok 2015, s. 129-137​.
 3. Środowisko przyrodnicze jako niemy interesariusz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Dobre praktyki biznesu w Polsce, „Logistyka odzysku. Zrównoważony rozwój w praktyce” 2015 nr 2, s. 49-51.
 4. Budżet partycypacyjny jako instrument budowania społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej. Teoria a praktyka w Polsce, w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, MIiR, Warszawa 2015, s. 177-195.
 5. Usługi publiczne a rozwój lokalny (współautorzy: Z. Strzelecki, A. Gałązka, P. Legutko-Kobus), w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce. 10 lat doświadczeń w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, red. Z. Strzelecki, MIiR, Warszawa 2015, s. 197-215.
 6. Partycypacja w obszarach funkcjonalnych (przykład Metropolii Poznań) (współautorka P. Legutko-Kobus), w: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, red. B. Banachowicz, ​K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska​Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 236-255.

2014

 1. Kodeks etyczny jako element zarządzania przez wartości, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Diagnoza i doskonalenie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 338, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 78-87 (cała publikacja dostępna online).​
 2. Przywództwo​ rozproszone wyzwaniem XXI wieku, w: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, red. I. Kuraszko, Difin, Warszawa 2014, s. 230-240.​
 3. Polityka genderowa Unii Europejskiej - geneza i ewolucja, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2014 nr 2 (18), s. 201-222.
 4. Rola i działania biznesu na rzecz budowania kapitału społecznego w Polsce (współautorka P. Legutko-Kobus)​, "MAZOWSZE Studia Regionalne" nr 15/2014, MBPR, Warszawa 2014, s. 49-75​.
 5. Kwestia równego traktowania płci w Polsce, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 100-114.​
 6. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a dobre praktyki biznesu w Polsce, w: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski (współautorka P. Legutko-Kobus)​,​ red. A. Budnikowski, A. Kuźniar, OW SGH w Warszawie, Warszawa 2014, s. 419-428.
 7. Rozwój e-administracji w Polsce w kontekście celów strategicznych Unii Europejskiej (współautorka P. Legutko-Kobus), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią, Tom VI serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”, red. A. Maciejewska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 25-37.
 8. Partycypacja i kapitał społeczny jako determinanty wdrażania rozwoju zrównoważonego w planowaniu przestrzennym (współautorka P. Legutko-Kobus), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Społeczny wymiar gospodarowania przestrzenią, Tom VI serii Monografii Naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Gospodarka Przestrzenna”, red. A. Maciejewska, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 38-47.

2013

 1. Obywatelstwo przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju regionu (przykład Grupy Żywiec), w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, Tom CLII, Warszawa 2013, s. 338-348.​
 2. Społeczna odpowiedzialność liderów CSR w Polsce - wyniki badań, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 288, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 37-48 (cała publikacja dostępna online)
​2012
 1. Produkt społecznie odpowiedzialny, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola marketingu, N. Ćwik (red.), FOB, 2012 (publikacja elektroniczna), s. 53-55 (cała publikacja dostępna online​).

2011

 1. Fair Trade jako przykład zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw, w: Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, red. N. Ćwik, FOB, 2011 (publikacja elektroniczna), s. 36-38
 2. CSR a kryzys, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 105-116
 3. Kształcenie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu na uczelniach ekonomicznych (współautorka P. Legutko-Kobus), w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011, s. 193-210
 4. Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa w warunkach kryzysu (współautorzy: P. Jeżowski, P. Legutko-Kobus, E. Taylor), w: Raporty z badań. Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, OW SGH, Warszawa 2011, s. 11-38.
 5. Bezpieczeństwo a ochrona środowiska przyrodniczego (współautorka P. Legutko-Kobus), w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011, s. 427-452 (podręcznik).
 6. Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego, w: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH nr 32, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 32, OW SGH, Warszawa 2011, s. 217-238.
 7. System społecznej odpowiedzialności warunkiem skutecznego wdrażania koncepcji CSR, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju, red. R. Karaszewski, M. Karwacka, A. Paluszek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 95-119.
 8. Wprowadzenie do koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, w: Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, red. J. Reichel, FOB, MG, Warszawa 2011 (publik​acja również w wersji elektronicznej​), s. 9-23.
 9. Metody wyceny wartości środowiska przyrodniczego – polskie przykłady, w: Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, red. E. Kowalik, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2011, s. 41-55.
 10. Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego na kierunkach ekonomicznych (współautorka P. Legutko-Kobus), w: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 225, red. A. Graczyk, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 281-307.

2010

 1. Etyka biznesu a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2010 nr 1, s. 175-197
 2. Dyfuzja dobrowolnych systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, w: Przekształcenia społeczno-gospodarcze w Polsce w okresie transformacji. Stan i perspektywy, K. Jarosiński (red.), OW SGH, Warszawa 2010, s. 81-95
 3. Wybrane społeczne aspekty globalizacji, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2010 nr 2, s. 83-105
 4. Wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego a kryzys (współautorka P. Legutko-Kobus), w: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, MRR, Warszawa 2010, s. 300-327
 5. „CSR to zyski a nie koszty..." - wywiad dla portalu www.greenbiznes.pl

2009

 1. Odpowiedzialność firmy wobec społeczeństwa, w: Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, J. Osiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 83-92
 2. Metoda kosztu podróży, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Jeżowski P. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 55-80
 3. Metoda cen hedonicznych, w: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Jeżowski P. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 81-95

2008

 1. Systemy społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach zrzeszonych w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, K. Żukrowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 223-232
 2. Systemy społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach, w: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, tom I, L. Woźniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 68-79
 3. Industrializacja i dezindustrializacja a stan środowiska przyrodniczego, w: Stare Okręgi Przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, W. Morawski, A. Zawistowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 197-220

2007

 1. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, w: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, P. Jeżowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s.91-104
 2. Wybrane inicjatywy w ramach koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, w: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, P. Jeżowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 105-118
 3. Wdrażanie normy SA8000 jako przykład globalnej konwergencji systemów zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, w: Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, K. Żukrowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 207-234
 4. Zrównoważone raportowanie według wytycznych Global Reporting Initiative w Polsce, w: TRANS’07. Wspólna Europa − tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku europejskim, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 99-107
 5. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce, w: Możliwości międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska i wdrażanie zrównoważonego rozwoju w nowym okresie programowania Unii Europejskiej (2007-2013), K. Giordano, P. Legutko-Kobus (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2007, s. 91-101
 6. Wybrane inicjatywy w ramach koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, w: Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Zeszyt naukowy 13, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 323-349
 7. Energetyka odnawialna w Polsce, w: Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Zeszyt naukowy 13, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 351-374
 8. System społecznej odpowiedzialności według międzynarodowego standardu Social Accountability 8000 w Elektrowni Opole, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1190, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 507-515

2006

 1. Ekologiczne efekty wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach energetycznych, "Ekotechnika" 2006 nr 2(38), s. 36-40
 2. System zarządzania środowiskowego według standardu EMAS - polskie doświadczenia, w: Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys? K. Żukrowska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 245-256
 3. Stan zasobów wodnych w województwie mazowieckim i możliwości jego poprawy na szczeblu lokalnym, w: Polityka regionalna i samorządność. Studia i Prace. Zeszyt naukowy nr 10, Z. Strzelecki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2006, s. 161-173
 4. System społecznej odpowiedzialności według Międzynarodowego Standardu SA8000 w polskich przedsiębiorstwach, w: Stan i perspektywy rozwoju zrównoważonego, E. Broniewicz (red.), CSDEM, Białystok 2006, s. 193-201
 5. Proces social reporting według międzynarodowego standardu AccountAbility1000, w: Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie, S. Kozłowski, A. Haładyj (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2006, s. 257-264, ss. 358

2005

 1. Współpraca transgraniczna w dziedzinie monitoringu i oceny jakości wód w zlewni Bugu a wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. W: Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe. Pr. zb. pod red. J. Osińskiego. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 2005, s. 281- 296

2004

 1. Korzyści i koszty wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem na przykładzie branży chemicznej. W: Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego. Pr. zb. pod red. S. Kozłowskiego. Białystok, Wyd. Ekonomia i Środowisko 2004, s. 337-348
 2. Partycypacja społeczna we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, w: Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej, tom II. Pr. zb. pod red. T. Łaguny. Białystok, Wyd. Ekonomia i Środowisko 2004, s. 137-154
 3. Efekty wdrożenia programu Responsible Care w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. W: Studia i Prace, Zeszyt Naukowy 6. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne  2004, s. 239-254

2003

 1. Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu jako realizacja zasad zrównoważonego rozwoju. W: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmat współczesności. Pr. zb. pod red.  J. Osińskiego. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2003, s. 323-340
 2. „Zielone" miejsca pracy w przedsiębiorstwie. Załącznik nr 3. W: ABC "zielonego" miejsca pracy. Warszawa, Instytut na rzecz Ekorozwoju 2003, s. 35-42

2002

 1. Zielony marketing jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W: Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy. J. Osiński (red.), Warszawa, Szkoła Główna Handlowa – Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2002, s. 209–218
 2. Przesłanki racjonalnej gospodarki wodnej, w: Przegląd Naukowo – Dydaktyczny, tom VI. Pr. zb. pod red. W. Rakowskiego. Radom, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska 2002, s. 51-63