Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Dr hab. Piotr Jeżowski, prof. nadzw. SGH
KES - Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalny - Skład osobowy
 

 dr hab. Piotr Jeżowski, prof. SGH (emerytowany)

 
Zainteresowania badawcze:
 
ekonomia środowiska, ekonomia ekologiczna, strategie rozwoju zrównoważonego
ekonomia i zarządzanie w sektorze publicznym, planowanie infrastruktury gospodarczej
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, regulacja monopolu naturalnego, kształtowanie taryf energetycznych i komunalnych
gospodarka energetyczna, zarządzanie energetyką
 
Wykłady:

220160 Ekonomia środowiska
221050 Ekonomia sektora publicznego
120740 Planowanie infrastruktury technicznej
221010 Strategie rozwoju zrównoważonego
131310 Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
 
Seminaria:

Seminarium licencjackie:
Ochrona środowiska. Rozwój zrównoważony. Zarządzanie w sektorze publicznym. Gospodarka energetyczna. Gospodarka komunalna
Seminarium magisterskie:
Ochrona środowiska. Rozwój zrównoważony. Zarządzanie w sektorze publicznym. Gospodarka energetyczna. Gospodarka komunalna
Seminarium doktorskie:
Rozwój zrównoważony. Gospodarka energetyczna. Gospodarka komunalna. Zarządzanie w sektorze publicznym
 
Publikacje:

​2015 rok
 • Wkład ekonomii heterodoksyjnej do koncepcji rozwoju zrównoważonego, wystąpienie podczas konferencji "Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania", Augustów, 3-4 września 2015 r.​​
 • Zasadnicze problemy polskiej polityki energetycznej w: Polityka publiczna w Polsce. Priorytety i wyzwania, red. J. Osiński, OW SGH, Warszawa 2015, s. 169-184.
2014 rok
 • Niemiecka Energiewende – jako wyraz innowacyjnej realizacji Strategii Europa 2020, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 84-99.
 • Niemiecka Energiewende z polskiej perspektywy, W: Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki (red.nauk. A. Alinska), Ministerstwo Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2014 Warszawa, s. 73-88.
 • Energiewende – ile kosztuje postępowa polityka energetyczna?, W: Polityka publiczna we współczesnym państwie (red. nauk. J. Osiński), Warszawa Oficyna Wydawnicza SGH 2014, s. 463-483.
​2013 rok
 • Trwałość a rozwój zrównoważony, w: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, Studia KPZK PAN, Tom CLII, Warszawa 2013, s. 10-23.
 • Racjonalność prywatyzacji zarządzania w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, w: Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie (red. G. Maśloch), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2013, s. 21-43.
2012 rok
 • Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2012 nr 2 (10)
 • Wstęp (wespół z E. Marciszewską). w: Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raporty z badań 2011 (red. E. Marciszewska i P. Jeżowski). Warszawa 2012 Oficyna Wydawnicza SGH, s. 9-12
 • Rozwój zrównoważony a zielony kapitalizm. W: Kapitalizm czy kapitalizmy. Anatomia ewolucji formacji (red. nauk. J. Osiński). Warszawa, 2012 Oficyna Wydawnicza SGH, s. 139-160
 • Wprowadzenie do zarządzania w sektorze publicznym. W: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne (red. V. Korporowicz). Wyd. 3 zmienione i uzupełnione Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2012, s. 125–141
 • Czy warto prywatyzować samorządowe spółki wodociągowo - kanalizacyjne?, wystąpienie podczas konferencji "Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie", SGH w Warszawie, 22.05.2012​
2011 rok
 • Charakterystyka rynków komunalnych W: Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej (red. Z. Grzymała), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2011, s. 22–37
 • Ciepłownictwo W: Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej (red. Z. Grzymała), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2011, s. 59–87
 • Zmiany technologii i organizacji procesów przetwarzania i zagospodarowywania odpadów. W: Z. Grzymała, P. Jeżowski, G. Maśloch, Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań, OW SGH, Warszawa 2011.
 • Recenzja podręcznika napisanego pod redakcją E. Broniewicz, J. Godlewskiej i R. Miłaszewskiego pt: „Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów” Białystok, Politechnika Białostocka 2009, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2011 nr 4
 • Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa w warunkach kryzysu (współautorzy: E. Jastrzębska, P. Legutko-Kobus, E. Taylor), w: Raporty z badań. Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. E. Marciszewska, P. Jeżowski, OW SGH, Warszawa 2011, s. 11-38
 • Polityka klimatyczna UE a rozwój polskiej energetyki konwencjonalnej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace" 2011 nr 2 (6)
 • Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, w: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu. Les entreprises face aux changements climatiques”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, L’Université de Paris XIII. Warszawa, 7-8 kwietnia 2011 r., ss. 27. http://www.sgh.waw.pl/instytuty/imsg/ccc2011/jezowski_paper.pdf​
2010 rok
 • Metoda deklarowanych preferencji. W: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych (red nauk. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jeżowski, I. Dymitryszyn). Wyd II popr. i uzup. Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2010, s. 311-331
 • Rozwój zrównoważony - uświadomiona konieczność współczesnej cywilizacji. W: Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości (red. nauk. J. Osiński). OW SGH, Warszawa 2010, s. 47-64
 • Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wyd II popr. i uzup. Redakcja naukowa (wespół z J. Szyszko, J. Rylke, I. Dymitryszyn). Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2010, 411 ss. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa
2009 rok
 • Wpływ handlu CO2 na gospodarkę Polski. W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych (pod red. E. Lorek). T. 2. Katowice, Wydawnictwo AE w Katowicach 2009, s. 151–171
 • Polityka energetyczna [UE] z polskiej perspektywy. Rozdz. 3. W: Planowanie i zarządzanie w energetyce (red. nauk. P. Borowski, M. Powałka), Warszawa 2009 Wydawnictwo SGGW, s. 24-33
 • Zawodność rynku w gospodarce komunalnej. Ekonomia i Prawo, 2009 T. V, Cz. 1. Zawodności rynku - zawodności prawa - etyka zawodowa, s. 193-206
 • Kapitał naturalny i rozwój zrównoważony a sprawiedliwość. W: Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka. (pod red. B. Fiedora i R. Jończego). Wrocław, Uniwersytet Ekonomiczny 2009, s. 67–82
 • Przesłanki likwidacji komunalnych zakładów budżetowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 2009, z. 92, s. 9–45 (wespół z Z. Grzymałą)
 • Podstawy regulacji środowiska i zdrowia. W: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia (red. P. Jeżowski). Warszawa, SGH 2009, s. 11–31
 • Ewaluacja przedsięwzięć ekologicznych i zdrowotnych. W: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia (red. P. Jeżowski). Warszawa, SGH 2009, s. 33–54
 • Metoda wyceny warunkowej. W: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia (red. P. Jeżowski). Warszawa, SGH 2009, s. 117–136
 • Metoda safe minimum standard. W: Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia (red. nauk. P. Jeżowski). Warszawa, SGH 2009, s. 137–148
 • Biznes i środowisko: w poszukiwaniu złotego środka, W: Brief. Poszanowanie dla środowiska, coraz ważniejszy czynnik konkurencyjności firmy, Suplement promocyjny do "Harvard Business Review Polska" 2009 nr 1, s. 21 (wersja pdf)
 • Metody szacowania korzyści i strat w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia Redakcja naukowa. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa 2009, 148 ss. oraz Przedmowa, s. 7–9
2008 rok
 • Europejska polityka energetyczna jako wyzwanie dla Polski. W: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój (red. nauk. K. Żukrowska). Warszawa, OW SGH 2008, s. 77–91
 • ​Europejski handel CO2. Szanse i zagrożenia. Euroekspert 2008 nr 3, s. 38-51
 • Industrializacja i dezindustrializacja a infrastruktura gospodarcza na przykładzie ciepłownictwa i wodociągów w Łodzi. W: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji (pod red. W. Morawskiego i A. Zawistowskiego). Warszawa, SGH 2008, s. 181–195
 • Problemy polskiego ciepłownictwa – stan obecny i kierunki zmian. W: Zarządzanie w energetyce (red. nauk. A. Chochowski i F. Krawiec). Warszawa, Difin 2008, s. 195–217
2007 rok
 • Koszty przedsiębiorstw wod-kan. Wodociągi Kanalizacja 2007 nr 11, s. 30-33
 • Uwarunkowania rozwoju polskiego ciepłownictwa. Studia i Prace KES 2007, z. 13, s. 283–301
 • Post-Keynesianism versus sustainable development. In: Towards the theory of sustainable development (ed. by Bazyli Poskrobko). Białystok – Warsaw, Polish Academy of Sciences 2007, p. 141-151 (Studies on Sustainable Development Vol. 5)
 • Euro​pejski handel CO2 – szanse i zagrożenia. W: Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską (red. nauk. K. Żukrowska). Warszawa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH 2007, s. 103–116
 • Postkeynesizm a zrównoważony rozwój. W: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem. Monografia naukowa pod red. B. Poskrobki. Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2007, s. 171-182
 • Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych. W: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2007, s. 11-24
 • Kapitał naturalny w ekonomii środowiska i ekonomii ekologicznej. W: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2007, s. 25-34.
 • Safe minimum standard - koncepcja ochrony zagrożonych gatunków. W: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2007, s. 45-56.
 • Terms of Polish heating industry development. In: Collected works of Collegium of Socio-Economics in 2006. Review of abstracts. Warsaw, Warsaw School of Economics 2007, p. 31–32
 • Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. Redakcja naukowa. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2007, 138 ss.
2006 rok
 • Sustainability and economical aspects of sustainable development. In: Sustainable development on the national, regional and local level − Polish experiences and their possible implementation in Ukraine (ed. by S. Kozłowski, A. Haładyj). Lublin, House of Catholic University of Lublin, 2006, s. 19–41
 • Стійкістьтаекономічніаспективрівноваженгорозвитку. В: Урівноважений роэвиток на державному, регіоиальному та місцевому рівні польський досвід і можливості його застосування в Україні (за редакціэю С. Козловського, А. Галадий). Люблін, Видавництво Люблінського католицького університету 2006, с. 18–38
 • Ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego. W: Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – doświadczenia polskie i możliwości zastosowania na Ukrainie (pod red. S. Kozłowskiego i A. Haładyj). Lublin, KUL 2006, s. 13-36
 • Instrumenty wspierania rozwoju zrównoważonego w Polsce. W: Polityka regionalna i samorządność (pod red. Z. Strzeleckiego). Studia i Prace KES 2006, z. 10, s. 57-67
 • Wprowadzenie do zarządzania w sektorze publicznym. W: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką (pod red. V. Korporowicz). Wyd. 2 zm. Warszawa, OW SGH 2006, s. 65–81
 • Ocena oddziaływania ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków komunalnych na funkcjonowanie i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W: Uwarunkowania formalno-prawne i finansowe funkcjonowania i rozwoju systemu wodociagowo-kanalizacyjnego. Materiały Seminarium. Warszawa, 18 września 2006 r. Warszawa, Biuro Infrastruktury Urzędu Miasta st. Warszawy, s. 57-67
2005 rok
 • Rozwój zrównoważony we współczesnych koncepcjach ekonomicznych. W: Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej (pod red. B. Poskrobki i S. Kozłowskiego). Białystok – Warszawa, PAN, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN 2005. Studia nad Rozwojem Zrównoważonym Tom I, s. 57-66
 • Córka ekonomii neoklasycznej (rozmowa). Polskie Radio online. Dyskusje o ekonomii. 08.03.2005.http://www.radio.com.pl/spoleczenstwo/dyskusje.asp?month=3&year=2005
2004 rok
 • Wprowadzenie do zarządzania w sektorze publicznym. W: Zdrowie i jego ochrona. Między teorią a praktyką (pod red. V. Korporowicz). Warszawa, OW SGH 2004, s. 45–56
 • Administracyjno-prawne i ekonomiczne instrumenty rozwoju zrównoważonego w Polsce. W: Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego (pod red. S. Kozłowskiego). Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko 2004, s. 141–151
 • Rozwój zrównoważony we współczesnych koncepcjach ekonomicznych. Tezy (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2004). http://www.wse.edu.pl/dzialalnosc.php?item=mechanizmy
 • Rozwój zrównoważony we współczesnych koncepcjach ekonomicznych. W: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Białystok – Supraśl, 1-3 lipca 2004 r. Białystok, WSE w Białymstoku 2004, s. 9–14 (na prawach rękopisu)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz. I. Konstancin-Jeziorna, Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu 2004, ss. 66 (Podręcznik dla Internetowych Studiów Licencjackich)
2003 rok
 • Podatki ekologiczne – w poszukiwaniu drugiej dywidendy. W: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmat współczesności (pod red. J. Osińskiego). Warszawa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2003, s. 447-457
 • Ekonomia ekologiczna – nowa dyscyplina naukowa. Ekonomia i Środowisko 2003 nr 2, s. 7-20
2002 rok
 • Ekonomiczne instrumenty ochrony klimatu Ziemi – stan i perspektywy. W: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska (pod red. A. Budnikowskiego i M. Cyglera). Warszawa, SGH 2002, s. 108–124
 • Struktura i zakres instrumentów ekonomicznych wspierających rozwój zrównoważony. W: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce (pod red. G. Dobrzańskiego). Białystok, Wydawn. Politechniki Białostockiej 2002, s. 54–68
 • New public management – nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym. W: Zarządzanie w sektorze publicznym – Rozwój zrównoważony – Metody wyceny (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2002, s. 11–22
 • Wybrane kategorie teoretyczne i instrumenty w ekonomii ekologicznej. W: Zarządzanie w sektorze publicznym – Rozwój zrównoważony – Metody wyceny (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2002, s. 49–65
 • Metoda deklarowanych preferencji. W: Zarządzanie w sektorze publicznym – Rozwój zrównoważony – Metody wyceny (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2002, s. 157–174
 • Nowe instrumenty ochrony środowiska w świetle wymogów Unii Europejskiej. W: Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy. Warszawa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, 2002, s, 347-358
 • Metoda deklarowanych preferencji na tle metod analizy i wyceny wartości ekologicznych. W: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych (red. J. Szyszko, J. Rylke i P Jeżowski). Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2002, s. 237–252
 • Zarządzanie w sektorze publicznym – Rozwój zrównoważony – Metody wyceny. Redakcja naukowa. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2002, 192 ss.
 • Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Redakcja naukowa (wespół z J. Szyszko i J. Rylke). Warszawa, Wydawnictwo SGGW 2002, 338 ss. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa
 • 2001 rok
 • Ekonomia ekologiczna a rozwój zrównoważony. W: Ekonomia a rozwój zrównoważony. T. 1. Teoria i kształcenie (pod red. F. Piontka). Białystok, Wyd. Ekonomia i Środowisko 2001, s. 167–177
 • Instrumienty i istoczniki finansirowania ochrany okrużajuszczej sriedy w Polsze (wespół z M. Kościk). W: Sowremiennaja ekonomika: probliemy i reszenija. Sbornik naucznych trudow. Wypusk 2. Krasnojarskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitet, Krasnojarsk 2001, s. 18–25
 • Nowe instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska a sprawiedliwość wewnątrzgeneracyjna. Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” 2001 nr 29, s. 95–116
​2000 rok
 • Taryfy wodociągowe i ciepłownicze – instrument ekorozwoju? W: Ekorozwój w polityce regionalnej (pod red. H. Sasinowskiego). Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2000, T. I: Ekonomiczne aspekty ekorozwoju, s. 221–231
 • Standardy regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym (współautor). Warszawa, 2000 PZiTS, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", ss. 201. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Research Triangle Institute. USAID
 • Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna. W: Ochrona środowiska i ekorozwój (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2000, s. 9–20
 • Dobrowolne instrumenty ochrony środowiska. W: Ochrona środowiska i ekorozwój (pod red. P. Jeżowskiego). Warszawa, OW SGH 2000, s. 83–95
 • Wkład ekonomii ekologicznej w promocję rozwoju zrównoważonego. W: Rozwój zrównoważony wyzwaniem XXI wieku. Tezy na konferencję naukową zorganizowaną z okazji 80. rocznicy utworzenia IGS 1920–2000. Warszawa, 30 listopada 2000 r. Warszawa, SGH 2000, s. 13–16
 • Ekonomika i finansowanie ochrony środowiska (wespół z J. Kruszewskim). W: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny (pod red. M. Majchrzaka i A. Zalewskiego). Warszawa, SGH 2000, s. 163–199