Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Publikacje

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Kierczyński

 1. Teoretyczne podstawy reformy podatków, (współautor), Warszawa: Difin, 2004.  

 

prof. zw. dr hab. Bogusław Pietrzak

 1. Systemy zarządzania a efektywność gospodarowania i równowaga rynkowa, Warszawa: Ministerstwo Finansów, 1989, s. 92.
 2. Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej, Warszawa NBP, 1990, s. 61, (Materiały i Studia NBP 7)
 3. System pieniężno-kredytowy w gospodarce rynkowej, w: Mikroekonomia, Warszawa.: SGPiS, 1990, s. 149-209
 4. Inflacja, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 176-190.
 5. Internacjonalizacja procesów wytwórczych i integracja gospodarcza, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 386-408.
 6. Polityka monetarna, w: Makroekonomia: skrypt, maszynopis powielony, Warszawa SGH, 1991, s. 141-154.
 7. Sektor bankowy w procesie transformacji systemowej, Bank i Kredyt, 1991 nr 7/8, s. 8-10.
 8. Bariery i warunki dostosowania polskiego systemu bankowego do wymogów Wspólnoty Europejskiej, współaut.: J.Solarz, Bank i Kredyt, 1992, nr 10-12, s. 31-38.
 9. Monetary and credit policy, w: Monetary reforms and Policies in Poland, red. W.Fuhrmann, Gries: Institut für Wirtschaftstudien, 1992, s. 7-16, (Reihe II. Empirische Stud.; 5).
 10. Finansowanie deficytu budżetowego, w: Państwo, społeczeństwo i gospodarka: proces przekształceń systemowych, współaut.: A. Sławinski, Warszawa SGH, 1993, s. 22-34.
 11. Internacjonalizacja procesów wytwórczych i międzynarodowa integracja ekonomiczna, w: Makroekonomia: wybrane problemy, red. nauk.: E. Golachowski, Warszawa SGH, 1993, s. 141-151.
 12. Pieniądz, jego funkcje i formy, w: Pieniądz, rynek i bank kapitałowy, współaut., Bydgoszcz PTE, 1993, s. 11-39.
 13. Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce polskiej (podstawowe problemy, wnioski i postulaty prezentowane na konf. nauk. w Starej Wsi 27-28 maja 1993r. ), Warszawa NBP, 1993, s. 30, (Materiały i Studia, NBP 37).
 14. Ewolucja form i funkcji pieniądza, Bank i Kredyt, nr 6 (dodatek), 1994, s.1-16.
 15. Leksykon prywatyzacji, współaut.: A.Cenkier, A.Chordecki, A.Noga, A.Nowak, L.Szyszko, W.Włodarczyk i in., Warszawa PWE, 1996, s. 169.
 16. System bankowy, w: System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, redakcja naukowa B. Pietrzak, Z. Polański, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 39-78.
 17. Prywatyzacja w polskim systemie bankowym na tle podstawowych kierunków jego rozwoju, w: Sektor publiczny w Europie. Doświadczenia francuskie i polskie. Warszawa SGH, 1997, s. 183-197.
 18. Przekształcenia systemowe w polskim systemie bankowym, w: Finanse i  bankowość – przekształcenia systemowe, Cz. I, Łódź - Uniwersytet Łódzki, 1997, s. 279-292.
 19. Pieniądz – ewolucja form i funkcji, w: ABC Bankowości, praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. K.Opolskiego, Warszawa, OLYMPUS – Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, 1997, s. 9-18.
 20.  Bankowość na świecie i w Polsce, praca zbiorowa pod red. L. Oręziak, B. Pietrzak, OLYMPUS, Warszawa 2001.
 21. Leksykon finansów, PWE, koordynacja naukowa haseł w dziale Bankowości i polityki pieniężnej oraz autorstwo haseł.· Geneza i realizacja idei nowej międzynarodowej architektury finansowej, Ekonomia 2001, nr 1.
 22. Sektor bankowości komercyjnej i perspektywy rozwoju, w: Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski, pod red. J. Ostaszewskiego, SGH, Warszawa 2002.
 23. Sektor bankowości komercyjnej w Polsce, Bank 2002, nr 9.
 24. Narodowy Bank Polski –hasło do Wielkiej Encyklopedii PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, tom 18.
 25. System finansowy w Polsce, w tym: System bankowy, redakcja naukowa B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 2004.
 26. Bank centralny i polityka pieniężna w Polsce wobec wyzwań wspólnoeuropejskich, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem a przyszłością, red. J. Osiński, Warszawa: SGH, 2004, s. 137–153.
 27. Celi, funkcji, zadaczi Centralnowo Banka Polszi, w: Bankowskoje dzieło w Polsze, red. M. Żukowski, Lublin: UMCS, 2005, s. 69–88.
 28. Finanse, Warszawa: SGH, 2005, 621 s.
 29. Nacjonalnyj Bank Polszi – ewolucja, strategija i perspiektiwy rozwitija, w: Bankowskaja sistiema Polszi, red. A. Gospodarowicz, Sankt-Pietersburg: Izdatielstwo Sankt-Pietersburskowo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta Ekonomiki i Finansow, 2005, s. 55–84.
 30. Wycena i zarządzanie wartością firmy, Warszawa: Poltext, 2004, (recenzja), „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów 2005, z. 59, s. 196–200.
 31. W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa WN PWN, 2005, (recenzja), „Bank i Kredyt” 2006, nr 1.
 32. Narodowy Bank Polski, w: Ekonomia. Od A do Z, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 286.
 33. Rada Polityki Pieniężnej, w: Ekonomia. Od A do Z, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 397.
 34. System bankowy w: System finansowy w Polsce, PWN Warszawa 2008.

 

dr hab. prof. SGH Agnieszka Alińska

 1. Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, współautor K. Wasiak, Vol. 11, No 2. Part 1.Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 s. 7-21.
 2. Stabilność gospodarcza i równowaga w sektorze finansów publicznych z perspektywy opodatkowania sektora wydobywczego w Polsce, współautor A. Świstak, [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, OW SGH, Warszawa 2013, str. 391-410
 3. DIE ROLLE UND STRUKTUR DES GENOSSENSCHAFTLICHEN BANKWESENS IN POLEN, Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik“ Cooperatives in the Focus of a New Economic Policy” UNIVERSITET WIEN  2013
 4. Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, A.Alińska, B. Pietrzak (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012,
 5. Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, A.Alińska (red.) Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012,
 6. Eseje o stabilności finansowe, CeDeWu Warszawa,  A.Alińska (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012,
 7. Pakt fiskalny Europy, Finanse publiczne w warunkach międzynarodowego kryzysu finansowego, pod red. M. Poniatowicz, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku 2012, s. 7-20;
 8. Sektor finansów publicznych w warunkach kryzysu finansowego A.Alińska (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011,
 9. Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny A.Alińska, B.Pietrzak (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011,
 10. Specyfika działalności i wyniki finansowe sektora banków spółdzielczych w Europie [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza, pod red. Anny Szelągowskiej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011,
 11. Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, CeDeWu, Warszawa 2012,
 12. Skala ubankowienia polskiego społeczeństwa, pod red, M. Dylewskiego i B. Filipiak, Zeszyty Naukowe WSB Poznań, nr 37/2011 r., str. 289 – 301. 
 13. Stan i perspektywy rozwoju sektora funduszy pożyczkowych w Polsce, Raport nr 1/2011, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, CeDeWu, Warszawa 2011,
 14. Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych [w:] Wymiary kryzysu między praktyczna teorią a wirtualną praktyką, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2009, 
 15. Instytucje mikrofinansowe jako nowa kategoria podmiotów finansowych [w:] Problemy polityki fiskalnej, pod red. J.Szczepańskiego, Zeszyty Naukowe nr 27 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009,
 16. Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, SGH Warszawa 2008
 17. Stymulowanie rozwoju lokalnego i regionalnego przez lokalne instytucje finansowe w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 21, pod red. B. Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, 
 18. Cooperative Banks and Credit Societies – Comparative Analysis of Regulations and Effects of Their Activities w: Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, vol. 83, Warsaw School of Economics 2007,
 19. Some aspects of operation of cooperative banks in Poland, “Optimum. Studia Ekonomiczne” Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007, nr 1.

 

dr Joanna Marczakowska-Proczka

 1. Metody finansowania deficytu budżetowego państwa, [w] Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe , część I, Absolwent Łódź 1997.
 2. Zarządzanie długiem publicznym w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: Finanse i Bankowość - Dźwignie Wzrostu Gospodarczego, red. A.Szewczuk, cz. I, art. pt., Szczecin 1998.
 3. Polski dług publiczny w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, w: Finanse i bankowość  a wejście Polski do Unii Europejskiej, red. B.Pietrzak,  Cz. II,  Wydawnictwo NBP Warszawa – Pułtusk 1999.
 4. Sterowanie kosztami  banku komercyjnego w  świetle obciążeń podatkiem dochodowym, w:  Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku.  Tom II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2000.
 5. Dochody i wydatki budżetu państwa w okresie transformacji, w: Reforma dochodów publicznych w Polsce,  red. A. Pomorska. M. Pypeć. Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości. Radom 2003.
 6. Dług publiczny a przebieg procesów gospodarczych, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. J.Osiński. Wyd. SGH Warszawa 2003.
 7. Dług publiczny jako nieodłączny element współczesnej gospodarki,  w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz. R. Wierzba. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 8. Wykorzystanie nowych instrumentów zarządzania długiem publicznym w Polsce, w: Kierunki  zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik, Oficyna Wydawnicza  SGH, Warszawa 2006.
 9. Podatki samorządowe  i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w  Polsce w latach 2000-2005, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH,  Warszawa 2007.
 10. System budżetowy państwa, w: System finansowy w Polsce,  red. B. Pietrzak. Z. Polański. B. Woźniak. , PWN Warszawa 2008 .
 11. Wybrane problemy reformy systemu podatkowego w Polsce, w: nauka finansów publicznych-dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju, red A.Pomorska, Wyd. UMCS Lublin 2008.
 12. Public spending In Poland In the years 2005-2008, w; Ekonomia, prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. J.Sokołowski, M.Sosnowski, A.Żabiński, Wyd. Ue we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 13. Zmiany w budżecie w: Transformacja systemowa w Polsce, red. K.Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 14. System podatkowy w polityce fiskalnej w: Polityka gospodarcza w warunkach deficytu i długu publicznego, red. M. Krawczyk, D. Malinowski, CDiEG SGH Sp.z o.o, Warszawa 2011.
 15. Kierunki i możliwości zmian w sektorze finansów publicznych w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. Pl, Warszawa 2011.
 16. Budżety jako narzędzie zarządzania operacyjnego i finansowego w przedsiębiorstwie w: Zarządzanie systemem ochrony zdrowia. Aspekty ekonomiczno-społeczne, red. V. Korporowicz, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 17. Podatkowe i niepodatkowe źródła zasilania sektora publicznego w Polsce w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. PL. Warszawa 2012.
 18. Problem długu publicznego w stabilizowaniu finansów publicznych w Polsce w; zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 108 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Finanse w niestabilnym otoczeniu-dylematy i wyzwania, red, T.Famulska, A. Walasik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 19. Dostosowanie finansów Unii Europejskiej do nowych wyzwań-Perspektywa finansowa 2014-2020 w; Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red, J.Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

 

dr Małgorzata Pawłowska 

 1. The Impact of M&A on Technical Efficiency, Scale Efficiency and Productivity Change in the Polish Banking Sector: a Non-Parametric Approach, Materiały i Studia Paper No. 29/2003, NBP.
 2. Wpływ zmian w strukturze sektora bankowego na jego efektywność w latach, 1997-2002 - podejście nieparametryczne, Bank i Kredyt Nr 11/12/2003, NBP.
 3. Analiza porównawcza efektywności technicznej polskiego sektora bankowego i sektorów bankowych krajów CEC5 i wybranych krajów UE w latach 1997- 2001, Bank i Kredyt Nr 5/2004, NBP.
 4. Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002 - związki między pojęciami, Bank i Kredyt Nr 6/2004, NBP.
 5. Poziom konkurencji i efektywność a koncentracja na polskim rynku bankowym, Materiały i Studia, Nr 192, NBP, 2005.
 6. Rentowność a struktura rynku – wyniki badania panelowego w oparciu o model SCP, Bank i Kredyt, Nr 4, 2007.
 7. Competition in the Polish Banking sector, Gospodarka Narodowa, 5-6/2010.
 8. Rozdział książki pt. „Konkurencja na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych - wyniki empiryczne” w: „Bank na rynku finansowym: problemy skali, efektywności i nadzoru” pod redakcją naukową dr hab. Ewy Miklaszewskiej, Wolters Kluwer Polska, 2010.
 9. Competition in the Polish banking market prior to the recent crisis  - empirical results obtained with the use of three different models for the period 1997-2007, Bank i Kredyt, 5/ 2011.
 10. Competition on the Polish Banking Market (before the financial crisis and during the crisis) – Empirical Results, SUERF Studies 2012/2, s. 131-145.
 11. Systemy bankowe krajów G-20, System bankowy Brazylii, s. 104-120, red. naukowa S. Flejterski, J.K Solarz, Szczecin, 2012.
 12. Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej, „Materiały i Studia”, zeszyt 275/2012 z K. Gajewski, W. Rogowski.
 13. Competition, concentration and foreign capital in the Polish banking sector (prior and during the financial crisis), National Bank of Poland Working Papers – 2012, 130, Warszawa 2012.
 14. The consequences of post-crisis regulatory architecture for banks in Central Eastern Europe, National Bank of Poland Working Papers – 2012, 131, Warszawa 2012 z E. Miklaszewską, K. Mikołajczyk.
 15. Konkurencja, koncentracja i udział kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym przed kryzysem finansowym i podczas kryzysu, w: „Stabilność systemu finansowego: instytucje, instrumenty, uwarunkowania”, pod. red. A. Alińskiej i B. Pietrzaka, Warszawa: CeDeWu, 2012.
 16. Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych, Bank i Kredyt, Warszawa, 6/2012, z J. Marzec.
 17. Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, „Materiały i Studia”, zeszyt 289/2013 z A. Hryckiewicz.
 18. Trade Credit and Bank Credit Substitution Hypothesis: Case of the Polish Companies, 2013/3 States, Banks, and the Financing of the Economy: Monetary Policy and Regulatory Perspective, SUERF Studies, Vienna 2013 z J. Marzec.
 19. Post-crisis financial architecture in Central and East European Banks, Gospodarka Narodowa, Warszawa 2013, z E. Miklaszewską, K. Mikołajczyk.
 
dr Katarzyna Wasiak
 1. Poczucie tożsamości europejskiej jako czynnik rozwoju procesów integracyjnych, w: „Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Miedzy dziedzictwem i przyszłością”, red. J. Osiński, SGH, Warszawa 2004, s. 359-374.
 2. Wybrane problemy niemieckiej polityki fiskalnej i monetarnej, w: „Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej”, Tom I – Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 79-89.
 3. Kierunki ewolucji systemu bankowego Stanów Zjednoczonych, „Bank i Kredyt” Nr 10/2004, s. 16-24.
 4. Tendencje i kierunki zmian w polskiej polityce fiskalnej na drodze do Unii Europejskiej i strefy euro, w: „Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej”, red. B. Samojlik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 99-121.
 5. Polska polityka fiskalna a deficyt budżetowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w: „Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?" red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 325-338.
 6. Polityka fiskalna i monetarna w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego, "Studia i Prace" Nr 1/2010, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 107-131.
 7. Relacje banków z przedsiębiorstwami we współczesnym systemie finansowym, w: "Współczesna cywilizacja Zachodu. Atuty i słabości", red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 447-464.
 8. Charakterystyka stanu finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, Wpływ kryzysu na sektor finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych, w: „Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego”, red. A. Alińska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, s. 25-28, s. 53-73.
 9. O potrzebie koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, współautor: B. Pietrzak, w: „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów”, red. A. Moździerz, K. Surówka, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2011.
 10. Wybrane czynniki określające potrzebę i skuteczność koordynacji polityki fiskalnej i polityki pieniężnej, w: „Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego", red. Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski, Materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dn. 8 grudnia 2010, CDiEG SGH Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 11. Stabilność systemu finansowego a cykl koniunkturalny, w: „Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego", red. Agnieszka Alińska, CeDeWu, Warszawa, 2012, s. 137-162.
 12. Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej, współautor: A. Alińska, w: „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, Lipiec 2013, s. 7-17.

 

dr Barbara Woźniak

 1. Polityka ekonomiczna (współautorzy Z. Bosiakowski, A. Sławiński). PWN, Warszawa 1988.
 2. Jedenaście haseł w dziale: Bankowość i polityka pieniężna w: Leksykon finansów, red. J. Głuchowski i in. PWE, Warszawa 2001.
 3. Kredytowe instrumenty finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych gmin, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. 1, red. K. Jajuga, M. Łyszczak. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 209–218.
 4. Państwowe fundusze celowe a racjonalność wydawania środków publicznych, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 1 Finanse publiczne, red. S. Owsiak. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 101–110.
 5. Pomoc publiczna w okresie negocjacji akcesyjnych, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny WSEI w Warszawie”, nr 4, 2005, s. 41–63.
 6. Pomoc publiczna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska. Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 286–292.
 7. Realizacja strategii lizbońskiej w sferze pomocy publicznej, w: Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. B. Samojlik. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 123–151.
 8. Kierunki ewolucji sektora finansów publicznych w Polsce – uwarunkowania europejskie, w: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 51–61.
 9. System finansowy w Polsce, t.1 i 2, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. WN PWN, Warszawa 2008.
 10. Ewolucja polityki udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, red. J. Głuchowski. Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 615–623.
 11. Uprzywilejowane obszary pomocy publicznej a rozwój gospodarczy, w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 127–141.
 12. Nowe czy stare zarządzanie publiczne?, w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 269–279.
 13. Wieloletnie planowanie budżetowe jako element reformy finansów publicznych, w: Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I, red. T. Lubińska, A. Szewczuk, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 546, Ekonomiczne Problemy Usług nr 36, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 428–435.
 14. Zmiany w strukturze jednostek sektora finansów publicznych, „Przed pierwszym czytaniem” nr 4/2009, Biuro Analiz Sejmowych, lipiec 2009, s. 7–15.
 15. Nowe zarządzanie publiczne – budżet zadaniowy, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, zeszyt naukowy 18, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 267–284.
 16. Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW, ser. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 4 (53), 2010, Wydawnictwo SGGW, s. 151–162.
 17. Rozdział 1 Ogólne zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, punkt 2.1 Zmiany w polskim sektorze finansów publicznych – ujęcie bilansowe, rozdział 4 Reforma sektora finansów publicznych w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, w: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 7–23, 28–34, 167–187.
 18. Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, w: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, LEX a Wolters Kluwers business, Warszawa 2011, s. 105–119.
 19. Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, SGH Warszawa 2012.
 20. Polityka fiskalna i polityka udzielania pomocy publicznej – relacje, uwarunkowania, w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu Warszawa 2012, s. 163–177.

 

mgr Dorota Jastrzębska

 1. Jaka pomoc publiczna i dla kogo?, w: Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce – wyzwania XXI w., L.Gilejko at al., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998
 2. Pomoc publiczna w Polsce wobec standardów UE, w: Finanse i bankowość.Dźwignie wzrostu, red. Flejterski S., Szewczyk A., t.1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998
 3. Woźniak B., Jastrzębska D., Pomoc publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej, w: Finanse i bankowość a wejście Polski do UE, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999
 4. Wspieranie przedsiębiorstw ze środków publicznych w Polsce w latach 1995-1997, „Bank i Kredyt” nr 3, 1999 
 5. Finansowe wsparcie rolnictwa ze środków publicznych, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, red. Czerwińska E., t. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 6. Zakres i sposoby finansowego wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. Znaniecka K., t.2, AE w Katowicach, Katowice 2002
 7. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jako priorytet polityki rolnej, w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, red. Osiński J., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003
 8. Poziom krajowego wsparcia rolnictwa w Polsce w latach 2004-2013, w: Finanse publiczne: Zjazd Katedr Finansowych: instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, red. Pomorska A., Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006
 9. Integracja europejska a reforma Wspólnej Polityki Rolnej, w: Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys?, red. Żukrowska K., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.