Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej : Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
 

 Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam

 
OPIS PROJEKTU
 
Konwersja na islam jest procesem często w Polsce nierozumianym i negatywnie postrzeganym. Dotyczy to zwłaszcza nowych muzułmanek, które wraz z przyjęciem nowej religii przejmują specyficzne normy związane z islamem, takie jak noszenie hidżabu. Decydując się na zmianę religii na islam, konwertytki narażają się zatem na potrójne wykluczenie (religijne – domyślne porzuciły katolicyzmu; kulturowe – przejęły specyficzne normy związane z islamem, oraz socjobiologiczne – jako potencjalne lub faktyczne żony muzułmanów).            
 
Poczucie wykluczenia nie jest stanem psychicznie obojętnym. Czasami może być wyborem – wyrazem buntu lub odejścia od poprzedniego życia, jednak często jest swoistym efektem ubocznym podjętej decyzji o zmianie wyznania. Pytanie, jakie się w związku z tym pojawia dotyczy tego, w jaki sposób polskie konwertytki na islam zarządzają swoją stygmatyzowaną tożsamością w relacjach z osobami i grupami znaczącymi: rodziną, innymi muzułmanami (konwertytkami i muzułmanami kulturowymi) oraz niemuzułmanami.            
 
Choć podejmowany temat badawczy jest stosunkowo trudny – jego sukces opiera się bowiem w dużej mierze na relacjach nawiązywanych z konwertytkami na islam, zespół badawczy ma już w tym zakresie pewne doświadczenie. Zamierzamy rozpocząć od przeglądu dostępnych badań nad tożsamością i konwersją, a następnie skoncentrować się na badaniach terenowych, które będą realizowane w Polsce i w innych miejscach zamieszkania konwertytek.            
 
Podstawą naszego badania będą wywiady pogłębione częściowo ustrukturyzowane z konwertytkami (około 20 w Polsce i 20 zagranicą, głównie w Wielkiej Brytanii). Ponadto planowane są wywiady z muzułmanami kulturowymi i liderami opinii. Planujemy także wykorzystanie metody Matryc tożsamości (Personal Position Repertoires (PPR)) do uzyskania pełniejszego obrazu strategii podejmowanych przez polskie konwertytki na islam. W zakresie metod ilościowych zrealizujemy badanie kwestionariuszowe online wśród około 100 respondentek. Kwestionariusz zamieszczony online będzie uprzednio przetestowany przez kilka konwerytek z własnej sieci kontaktów. Projekt będzie nowatorski z dwóch powodów. Po pierwsze podejmuje temat konwersji kobiet na islam z nowej perspektywy – tj. kształtowania wizerunku w relacjach z osobami i grupami znaczącymi. Po drugie byłoby to pierwsze duże badanie poświęcone polskim konwertytkom na islam opublikowane w języku angielskim (efektem projektu będzie monografia po angielsku, oprócz tego opublikowanych zostanie kilka artykułów w języku angielskim i polskim) i jedno z nielicznych na temat islamu w Europie Środkowej i Wschodniej. Mamy również nadzieję, że nasz projekt odczaruje nieco dominujący negatywny stereotyp związany z konwersją na islam – wierzymy, że i w tym wypadku rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej złożona niż potoczne przekonania.
 

ZESPÓŁ BADAWCZY
 


prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska - kierownik projektu; doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Pracuje w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej na stanowisku profesora nadzwyczajnego; jest także prodziekanem w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), Bankowość muzułmańska (współautor, 2013). Obecnie realizuje dwa projekty – obok niniejszego: ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe (ze środków Erasmus+, Jean Monnet Project).
bakr.png
dr Beata Abdallah-Krzepkowska - absolwentka arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obroniła doktorat na Uniwersytecie Śląskim (dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa), pracuje jako adiunkt w Zakładzie Orientalistyki i Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka wielu artykułów naukowych, głównie dotyczących zagadnień semantycznych Koranu. Interesuje się naukowo językiem Koranu, współczesnym islamem i islamem w Europie. Popularyzatorka wiedzy o islamie i świecie arabskim. Współpracownik naukowy Fundacji "Nahda".
mbm.png

mgr Monika Ben Mrad – doktorantka w Katedrze Psychologii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka psychologii interkulturowej Uniwersytetu SWPS z tytułem licencjata w zakresie prawa konfliktów zbrojnych i interwenci humanitarnej. Od 11 lat pracuje w obszarze integracji cudzoziemców i tworzenia standardów diagnostycznych w ramach zaangażowania w pracę w organizacjach pozarządowych oraz jako członkini sekcji diagnozy uchodźców PTP. W ramach badań doktoranckich pracuje nad tematem synkretyzmu religijnego w związkach bikulturowych polsko-tureckich oraz polsko-tunezyjskich. Specjalistka od akulturacji, Polonii w krajach muzułmańskich oraz sytuacji uchodźców w Polsce. Mieszkała i pracowała m.in. w Turcji, Maroku i Tunezji.
jkro.png

dr Joanna Krotofil – pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Religii, w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka psychologii, członek International Institute for The Dialogical Self, słuchaczka programu studiów specjalizacyjnych z zakresu psychologii klinicznej. Autorka licznych publikacji poświęconych związkom między religią, tożsamością i migracją. W pracy doktorskiej podjęła badania dotyczące polskich muzułmanek w Wielkiej Brytanii. Interesuje się problematyką islamu we współczesnych społeczeństwach europejskich, w szczególności procesami kształtowania tożsamości muzułmańskiej. W najnowszych publikacjach podejmuje tematykę „kryzysu migracyjnego” w Europie i narracji na temat islamu w tym kontekście.
apiela.png

​dr Anna Piela - wykładowca religioznawstwa na Leeds Trinity University w Wielkiej Brytaniii. Pracowała też jako konsultant naukowy w Radzie Kobiet Muzułmańskich (Muslim Women's Council)w Bradford. Obroniła pracę doktorską w 2010 na uniwersytecie w Yorku. Na jej podstawie opublikowała monografię Muslim Women Online: Faith and Identity in Virtual World (Routledge, 2011) oraz liczne artykuły naukowe, w czasopismach takich jak "New Media and Society", "Feminist Media Studies", "Hawwa", and "Contemporary Islam". Anna Piela jest też członkiem redakcyjnym czasopisma "Hawwa". Zredagowała też dwa czterotomowe tytuły w serii Critical Concepts in Sociology wydawnictwa Routledge, Islam and the Media oraz Islam and Popular Culture. Obecnie pisze swoją drugą monografię o doświadczeniach muzułmanek noszących nikab (zasłonę na twarz) mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Stanach zjednoczonych. W 2017 r. zaprezentowała dwa referaty na ten temat na konferencji American Academy of Religion w Bostonie. Interesuje ją też tematyka meczetów kobiecych. 

Współpraca
ajs.png

mgr Ayishah Joanna Swiecinska - absolwentka psychologii na Staffordshire University, gdzie obronilła pracę magisterską na temat psychoterapii w islamie. Pracuje jako integratywna terapeutka oraz działaczka społeczna w Birmingham. Jej zainteresowania obejmują tematykę religii i historii islamu, medycyny naturalnej oraz psychologii. Autorka wileu wykładów na temat integracji religii i duchowości w psychoterapii. Jej zainteresownia religią wplynely na zmiane wyzwania i przejscia na islam 15 lat temu.
 
 
 


Kontestowana tozsamosc.png

 

 informacje podstawowe

 
Tytuł projektu: Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam.

Finansowanie:
Grant NCN (OPUS) na lata 2018-2021,

Zespół badawczy
: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (kierownik), dr Beata Abdallah-Krzepkowska (UŚ), dr Joanna Krotofil (UJ), dr Anna Piela (Leeds Trinity University).