Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Katedra Polityki Publicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 Publikacje (wybrane)

 

prof. dr hab. Andrzej zybała

​​
​Książka "Polski umysł na rozdrożu" charakteryzuje cechy kulturowy umysłowej w Polsce, w tym skłonność do racjonalnej analizy w naszych warunkach kulturowych.
​Książka "Państwo i społeczeństwo w działaniu" charakteryzuje sposób w jaki programowane i realizowane są działania publiczne w Polsce. Przedstawia także przykłady zagraniczne.
Książka "Polityki publiczne" przedstawiająca kluczowe wątki obecne w nauce o polityce publicznej. Do pobrania
    
PUBLIKACJE POPULARNE- nowości
PUBLIKACJE POPULARNE
UDZIELONE WYWIADY
NOWE PUBLIKACJE AKADEMICKIE

dr anna anetta janowska


​​​2019:
- (Skrzek-Lubasińska, M.) Kompetencje przyszłości w warunkach ekspansji gospodarki 4.0., "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", 2019, nr 379, s. 57-71
- (Malik, R) The Next 100 Years - Applying Megatrends to Analyze the Future of the Polish Economy​, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 2019, 57 (1), s.119-131
2018:
- (Malik, R.) Megatrends and their use in economic analyses of contemporary challenge in the world economy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu", 2018, 523, s. 210-221​.
redakcja naukowa książki: Globalizacja współcześnie, red. A.A. Janowska, R. Malik, R., Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018​.
rozdział w książce:  Umiędzynarodowienie branży fonograficznej, w: Globalizacja współcześnie, red. A.A. Janowska, R. Malik, R., Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018. 
L’industrie du disque et sa chaîne de valeur après le virage numérique – quels défis pour la créativité des artistes ?, w: "Questionner le tournant créatif : dispositifs, processus et représentations. Actes de colloque", red. Y. Andonova, A-F. Kogan, Université d’économie de Varna – Bulgarie, 7-9 juin 2018;

2017:
Przemysły kultury w erze dostępu​, "Studia i Prace KZiF. Zeszyt Naukowy 2018, 158, s. 179-199;
- redakcja naukowa książki: Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa (red.) A.A. Janowska, R.Malik, R.Wosiek, A. Domańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017;

2016:
- rozdział w książce: L'Etat comme catalyseur de la culture ouverte? Quelle politique culturelle et quelles médiations face aux circuits informels de la culture?, w: Participation et médiation(s). Nouveaux regards pour de nouveaux enjeux, L'Harmattan, Paris 2016, p. 233-254;
rozdział w książce:  Ekonomiczny wymiar otwartych danych – między mitem a rzeczywistością, w: red. K.Żukrowska, Otwarcie, konkurencyjność, wzrost, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 211-228;
Open educational resources: between mcschool and creative school, "Journal of Education Culture and Society" 2016, 2(6): 288-297;
Wolny dostęp do wiedzy: otwarte zasoby naukowe i edukacyjne, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-SPołecznego Studia i Prace", 2016, 4: 11-42;
2014:
- rozdział w książce: "Spór o dostęp do dóbr kultury – czas na innowacyjne modele biznesowe", w: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B.Jung, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 149-173;
- rozdział w książce: "Otwarta kultura: jaka polityka kulturalna w Polsce w stosunku do nieformalnych obiegów kultury", w: Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 371-388;
Polityka publiczna w zakresie otwartych zasobów: Unia Europejska, "Kwartalnik Studia z Polityki Publicznej" 2014, 4(4): 109-130;

2013:
Anną Kanią), e
‐mentor nr 3, 
2013, s. 
19-22;
- "Przyszłość branży fonograficznej ‐ scenariusze rozwoju", Kultura współczesna - teoria, interpretacje, praktyka, nr 4 2013, s. 213-226;

2012: 
- rozdział w książce: „Problem globalnej ochrony własności intelektualnej” w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, E. Molendowski (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012;

2011:
- „Ekonomia własności a ekonomia daru: nowy model promocji i dystrybucji muzyki”,  Prace i Materiały ISM nr 39, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011, s. 179- 204;
Kryzysy a rozwój branży fonograficznej w XX i XXI wiekuPrace i Materiały ISM nr 40,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011, s. 75-108;
„L'avenir de la musique apres la revolution numerique: opportunites et contraintes pour l'industrie du disque”Societes. Revue des Sciences Humaines et Sociales nr 112, rok 2011, s. 87-94;

2010:
- rozdział w książce: „Muzyka cyfrowa a nowe modele dystrybucji na rynku fonograficznym” s.180-221 w: „Wokół mediów ery Web 2.0”, B. Jung (red.), WAiP, Warszawa 2010; 

2009:
- rozdział w książce: „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej", w: Media w XXI wieku, M.Bonikowska (red.), wyd. Trio, Warszawa 2009, str. 313;
- rozdział w książce„Muzyka a biznes. Nowe modele biznesowe w sektorze fonograficznym po rewolucji cyfrowej”, w: „Media. Biznes. Kultura”, J. Kreft, J. Majewski (red.), Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 r.
rozdział w książce: "Wolność w Internecie a odpowiedzialność na przykładzie sektora fonograficznego" w: red. J. Osiński, Wolność i odpowiedzialność. WYmiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 41-49.
- „Muzyka w ruchu. W stronę konsumpcji mobilnej” w: „Studia i Prace. Zeszyty Naukowe KES, SGH”, nr 17, Warszawa 2009 r., str. 53-74;

2008:
- rozdział w książce: „Nowa gospodarka i paradoks sektora fonograficznego", w: Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. Katarzyna Żukrowska, KES, SGH, Warszawa 2008;
- „Ewolucja konsumpcji muzyki – tendencja antropotropiczna", Studia i Prace. Zeszyty Naukowe KES, nr 15, Warszawa 2008;
 

2007:
- „Internet: wolna przestrzeń dla piratów. Czy tradycyjny runek muzyczny ma szansę się obronić? (Cyfryzacja muzyki i rozwój Internetu a ich wpływ na tradycyjny rynek muzyczny)", Studia i Prace KESZeszyt Naukowy nr 13, Warszawa 2007;

2006: 
- rozdział w książce: „Muzyczna rewolucja: mp3 – koniec przemysłu fonograficznego?", w: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, red. L. H. Haber, M. Niezgoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006;

2005: 
- tłumaczenie Michel Clamen, Lobbing i jego sekrety, Felberg SJA, Warszawa 2005;

2004:
- rozdział w książce: „Cyberterroryzm - rzeczywistość czy fikcja?", Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2004;

2003:
- „Sztuka przemawiania i jej rola w kreowaniu wizerunku mówcy", Prace i materiały ISM, SGH, Warszawa, 2003;

2001:
- „Europeaan worden om te overleven, Poolse kunstenaars spreken hun verwachtingen uit, SICA mag, Kwartaalmagazine van de stichting internationale culturele activiten", nr 11 september 2001, pp. 13-14.


dr Dorota Konopka

MONOGRAFIE
 1. D. Konopka, Kultura bezrobotnych – konieczność czy przypadek, Wyd. WSAP im. St. Staszica, Białystok 2008.​
ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
 1. D. Konopka, Wpływ przemian cywilizacyjnych na poziom zaufania publicznego w Polsce, w: E. Firlit, J. Gładys-Jakóbik, (red.), Problemy współczesnego świata w refleksji socjologicznej, OW SGH, Warszawa 2016, s. 217-234
 2. D. Konopka, M. Wenclik, K. Mnich, Współpraca międzysektorowa – Wieloletnie Kontraktowanie Usług Społecznych jako czynnik wzmacniający kapitał społeczny wspólnot lokalnych, w: (red.) B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz, Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 90-101
 3. D. Konopka, M. Wenclik, Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych, w: B. Dolnicki (red.) Realizacja zadań publicznych, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2016, s. 707-721
 4. A. Herman, D. Konopka, Searching for a more socially responsible theoretical concept of economic value mamagement /proposal of undertaking an international reasearch subject, w: J. Teczke (ed.), State, Society and Business – Development of Contemporary Management, Iternational management  Foundation, Cracow University of Economics, Cracow – Saint Petersburg 2016, p. 85-94
 5. D. Konopka, J. Sitniewska, Profil kształcenia a praktyka zawodu – opinie absolwentów kierunku administracja publiczna, w: W. Mikułowski, A. Jezierska (red.), Administracja publiczna i kształcenie kadr administracji wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych, Wyd. KSAP, Warszawa 2014, s.479-494.
 6. D. Konopka, Rewitalizacja zaufania do administracji publicznej w Polsce, w: S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wyd. KUL, Lublin 2013
 7. A. Herman, D. Konopka, Zaufanie publiczne w warunkach niekompletnej globalizacji, w: J. Zimmerman, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 8. D. Konopka, Kryzys zaufania a nie prawa - na przykładzie administrowania sądownictwem powszechnym w Polsce, w: P. J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego. Inflacja prawa administracyjnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 
 9. D. Konopka, Praca w systemie wartości bezrobotnych regionu białostockiego, w: D. Walczak-Duraj (red.), Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, Wyd. UŁ Łódź 2011. 
 10. D. Konopka, Social and individual effects of the ‘Us’ and ‘Them’ division in the situation of unemployment; w: A. Karpińska (red.): Culture and Society, Wyd. WSAP, Białystok 2011 
 11. D. Konopka. J. Sitniewska, Cultural needs of WSAP students and their participation in the cultural life of the college and Bialystok city, w: A. Karpińska (red.): Culture and Society, Wyd. WSAP Białystok  2011 
 12. D. Konopka, J. Sitniewska, Odpowiedzialność jako podstawowy czynnik działania urzędnika samorządowego, w: D. Walczak-Duraj (red.), Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Wyd. UŁ Łódź 2010 
 13. D. Konopka, redakcja działu i wstęp Administracja i społeczeństwo, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (podręcznik) 
 14. D. Konopka, Społeczny wymiar patologii w administracji publicznej, w: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P. J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (podręcznik) 
 15. D. Konopka, Zachowania patologiczne społecznie i dewiacyjne w administracji a zaufanie, w: P.J. Suwaj, D.R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009
 16. D. Konopka, Specyfika społeczno-kulturowa Białostocczyzny, w: B. Plawgo (red.) Polska Wschodnia – zarządzanie rozwojem, WSAP Białystok 2008

 ​ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 1. D. Konopka, Znaczenie zaufania i kooperacji w wymiarach lokalnych widziane z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” nr 4(28), Warszawa 2016 (artykuł przyjęty do druku)
 2. D. Konopka, Glokalizacja zaufania publicznego jako nowa kategoria socjoekonomiczna, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(36)/2015, SGH, Warszawa 2015, s. 20-29.
 3. A. Herman, D. Konopka, Teoria i praktyka zarządzania wartością ekonomiczną, „Zarządzanie i Finanse” Journal of Management and Finance, vol.13, no 3/2/2015, Gdańsk, s. 165-176.
 4. D. Konopka, Społeczna odpowiedzialność w sferze e-biznesu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(30)/2014, SGH, Warszawa 2014.
 5. D. Konopka, J. Sitniewska, Efektywna i skuteczna komunikacja jako element budowy zaufania pomiędzy  urzędem a jego klientami (raport z badań socjologicznych wybranych urzędów woj. dolnośląskiego), "Samorząd Terytorialny" nr 1-2,  Wolters Kluwer Warszawa 2014.(http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171263411).
 6. A. Herman, D. Konopka, Zarządzanie przez wartości drogą do zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin 2014, s. 33-40.
 7.  A. Herman, D. Konopka, Rola zaufania w zarządzaniu wartością w warunkach rosnącej niepewności, w: E. Urbańczyk, A. Gąsior, M. Romanowska (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012 
 8. D. Konopka, Trust and Mistrust in Business Relationships, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 8(751) Sierpień 2012, Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2012, s. 3-10. (http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171237759).
 9. D. Konopka, J. Sitniewska, Wykorzystanie Internetu między radnymi a mieszkańcami Białegostoku (badania pilotażowe), „E-mentor”, 4(41)/2011, SGH, Warszawa 2011.
 10. D. Konopka, J. Sitniewska, Dysfunkcje administracji publicznej a kapitał społeczny, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(20) lipiec-wrzesień 2011, SGH, Warszawa 2011, s. 32-39.
 11. D. Konopka, J. Sitniewska, Odpowiedzialność zawodowa z perspektywy studenta kierunku administracja publiczna (studia stacjonarne licencjackie) (raport z badań socjologicznych), „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” Nr 1 (13) 2009 Zeszyty Naukowe WSAP im. St. Staszica, Białystok 2009
 12. D. Konopka, Społeczno-kulturowe uwarunkowania bezrobocia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 2 (12) 2008, Zeszyty Naukowe WSAP im. St. Staszica, Białystok 2008
 13. D. Konopka, Ekonomiczne teorie bezrobocia a teorie człowieka bezrobotnego, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 1(11)2008, Zeszyty Naukowe WSAP im. Stanisława Staszica, Białystok 2008
 14. D. Konopka, Historyczny i socjologiczny dyskurs na temat pracy i bezrobocia, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe”, Nr 1(9)2007, Zeszyty Naukowe WSAP im. Stanisława Staszica, Białystok 2007.

 PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE

1.      D. Konopka, J. Sitniewska Profil kształcenia a praktyka zawodu - opinie absolwentów kierunku administracja publiczna pracujących w Urzędzie Miejskim w Białymstoku i Starostwie Powiatowym w Białymstoku, „Administracja publiczna w dobie kryzysu”, Warszawa, 12-14 Maj 2010 XVIII  Międzynarodowa Konferencja NISPAcee XX-lecie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej; XI Doroczna Konferencja SEAP,  ISBN:978-80-89013-52-4

2.      Skrypt (Working Papers): Kultura bezrobotnych jako typ subkultury ubóstwa w perspektywie koncepcji Pierre’a Bourdieu, grupa tematyczna prof. Elżbiety Tarkowskiej „Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego”; XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co dzieje się ze społeczeństwem?” PTS, Kraków 8-11.09.2010, http://www.pts.org.pl/index/repo

3.      D. Konopka PhD, J. Sitniewska PhD, Prestandard Education of Public Administration (BA) In Opinions of Graduate Students in Poland, The 17th NISPAcee Annual Conference “State and Administration in a Changing World”, 2009 ISBN: 978-80-89013-44-9.


DR KRZYSZTOF MICHAŁ KSIĘŻOPOLSKI

 MONOGRAFIE

 1. Polityka klimatyczno-energetyczna Polski w latach 2014-2015, Warszawa 2015, s.450, ISBN 978-83-944127-0-8
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa 2011, s. 203, ISBN 978-83-7151-037-3;
 3. Międzynarodowe Problemy Ekologiczne. Wybór dokumentów, Elipsa, Warszawa 2006, ISBN 978-83-7151-760-0;
 4. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004, ISBN 83-89757-01-X

REDAKCJE I WSPÓŁREDAKCJE NAUKOWE

 1. Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, Elipsa, Warszawa 2013 – współredakcja wraz z K.M. Pronińską i A.E.Sulowską, ISBN 978-83-7151-992-5;
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2012, współredakcja z K.M. Pronińską, ISBN 978-83-7151-955-0;
 3. Bezpieczeństwo  wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  Warszawa 2009 r., ISBN 978-83-9234-318-9.

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY

 1. Wojna gospodarcza strefy euroatlantyckiej z Rosją, w: J. Płaczek (red.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Warszawa 2015, s. 359-373,
 2. Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski XXI wieku, w: K. Czornik, M.Lakomy (red.), Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, wyd. Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Katowice 2014 r., s.319-333,
 3. Wpływ energetyki rozproszonej na bezpieczeństwo, w: Z.Karaczun (red.) Energetyka obywatelska w Polsce i Niemczech. Własne źródła, najmniejsze koszty,  Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 49 – 60,
 4. Polityka Klimatyczno-Energetyczna Unii Europejskiej (współautorstwo z: K. Pronińska, J. Rączka, O. Annusewicz), Working Paper nr 1, Wyd. Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW, Warszawa grudzień 2014,
 5. Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej  w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w Polsce, Raport,  Wyd.  Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW,  Warszawa grudzień 2014 r.,  (współautrostwo z O.Annusewicz)
 6. Zagadnienia polityki klimatyczno-energetycznej w kampaniach wyborczych do samorządu, Raport, Wyd.  Program Bezpieczeństwo Energetyczne i Polityka Klimatyczna, OAP UW,  Warszawa 2014 r (współautostwo O. Annusewicz, P.Bytner),
 7. Konsekwencje XIX konferencji w sprawie ustanowienia międzynarodowego reżimu ochrony klimatu (COP 19), wraz z U. Stefanowicz, T. Niewola, w:  „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”, Tom 49/2014, s.103-123, ISSN: 0209-0961;
 8. Bezpieczeństwo ekonomiczne, w J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państw w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2014 r.,  ISBN 978-83-7930-408-0
 9. Bezpieczeństwo ekonomiczne w działalności służb specjalnych w Polsce. Analiza krytyczna w: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 5, CZĘŚĆ II, s. 231-245
 10. Unia Europejska i ChRL w międzynarodowej polityce ochrony klimatu, w:  „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 47/2013, s.147 – 166, ISSN: 0209-0961;
 11. Regulacje prawne dotyczące energetyki odnawialnej i ich zastosowanie w RFN, w:„Studia Politica Germanica” 2013/1(2), s.223-234, ISSN 2299-372X
 12. Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska (red.), Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, Warszawa 2013 r, s. 15-34, ISBN 978-83-7151-992-5;
 13. The Impact of Securitization and  Economization of Security on the Establishment of an International Climate Protection Regime, “e-Politikon”, nr. VII, edycja specjalna Klimat i Polityka, 2013 r., s.35-53, ISSN 2084-5294;
 14. Enhancing Economic Security through the Development of Renewable Energy Sources in Europe - Myth or Reality, OSCE, EEF.NGO/32/13;
 15. Wpływ rozwoju infrastruktury na energetyczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Case LNG w Świnoujściu w: J. J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, Szczecin 2013, s.49-65 ISBN: 978-83-7780-841-2;
 16. Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej w: „e-Politikon”, nr. VI, 2013 r., s.208-230, ISSN 2084-5294;
 17. Problem HIV/AIDS jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw w: W. Lizak, A. Solarz (red.),  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia w:  Warszawa 2013 r., s.101-118, ISBN 978-235-1106-9;
 18. Sankcje ekonomiczne jako narzędzie realizacji polityki zagranicznej państw w: E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 129-142, SBN: 978-83-62751-23-5, 978 83 62751 22 8
 19. Wojny ekonomiczne w stosunkach międzynarodowych w: M. Bodziany (red.), Społeczeństwo a wojna we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013 r., s.41-55, ISBN 978-83-63900-09-0; 
 20. Wpływ wydobycia gazu łupkowego na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: „e-Politikon”, nr. III, 2012 r., s. 8-35, ISSN 2084-5294;
 21. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie kryzysu. Aspekt finansowy i energetyczny w: S. Partycki (red.), Kryzys finansowy– przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin, 2012 r., s. 221-233, ISBN 978-83-7702-416-4;
 22. Wpływ kryzysu światowego na finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Unii Europejskiej. Konsekwencje polityczne i ekonomiczne w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s. 27-43, ISBN 978-83-7151-955-0;
 23. Perspektywa politologiczna w analizowaniu problemów bezpieczeństwa ekonomicznego w: K. Księżopolski, K.Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej- wybrane problemy, Wydawnictwo Elipsa,  2012 r., s.175-181, ISBN 978-83-7151-955-0;  
 24. The Geoeconomy of Climate Change Regime - Polish Perspective, “Studia i Prace WNEiZ”, nr.29/ 2012, s. 105-119
 25. Geoekonomia ochrony środowiska naturalnego „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, nr. 2/2012, s. 104-133, ISSN 2300-1437;
 26. Implikacje rewolucji energetycznej w Niemczech dla stosunków z sąsiadami na przykładzie Niemiec, „Studia Politica Germanica”,  nr.1/2012, s.179-196, ISSN 2299-372X;
 27. Polityka Unii Europejskiej w ochronie środowiska Morza Śródziemnego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 8/2012, s. 85-106, ISBN 978-83-62505-17-3;
 28. Rola Azji Południowo-Wschodniej w gospodarce światowej, w: K. Zajączkowki, J. Nakonieczna (red.) ,Azja Południowo Wschodnia, Warszawa 2011 r., s. 271-280, ISBN 978-83-235-0740-6;
 29. Bezpieczeństwo ekonomiczne Federacji Rosyjskiej a jej polityka zagraniczna w relacjach z Unią Europejską w: J.Tymanowski (red.), Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji, Warszawa 2011, s.239-266 , Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN 978-83-63183-31-8, 978-83-7545-312-6;
 30. Zmiany klimatu-nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw, w: J.Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010, s.446- 460,  Wydawnictwo Scholar , ISBN 978-83-7383-444-6;
 31. Działania państw podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, w: M. Sułek, J.Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009 r., s. 255-266, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-235-0510-5;
 32. Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw, w: K.M. Księżopolski (red.) Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009 r., s.93-108, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-9234-318-9;
 33. Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego w funkcjonowaniu państw. w: J. Pięta, B.Pruski (red.), Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka., Warszawa 2009, s. 97-111, WSBiO; 
 34. Bezpieczeństwo ekologiczne w: K.A. Wojtaszczyk, A.Materska-Sosnowska (red.) Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009 r., s.173-192, 0ficyna Wydawnicza ASPRA-JR,  ISBN 978-83-7545-007-1;
 35. Wpływ migracji na bezpieczeństwo ekonomiczne państw, w: L. Kacprzak, J.Konopka (red.),  Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008 r,s.79-92, ISBN 978-83-89795-52-6, 978-83-89795-54-0;
 36. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowej - aspekty energetyczne. „Studia Europejskie”,  nr. 1/2007, s.71-91, ISSN 1428-149X;
 37. Zagraniczna polityka ekonomiczna w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. Studium porównawcze w: M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Toruń 2007 r., s. 459-489, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-836-7441-844-77;
 38. Międzynarodowa ochrona Środowiska Afryki, „Zeszyty Naukowe WSAS -Człowiek i Społeczeństwo”, Tom II, Warszawa 2007, s.135-152, ISBN 83-900210-1-3, 978-83-923431-5-8;
 39. Ochrona środowiska w basenie Morza Bałtyckiego, „Zeszyty Naukowe  WSAS -  Administracja i Społeczeństwo”,  nr. 1/2006, s. 35-45, ISBN 978-83-62505-17-3;
 40. Problem ochrony środowiska w polityce państw w: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S.Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2006 r., s.151-164,  ISBN 83-7383-215-7, 978-83-7383-215-2, 8389050-42-0, 978-83-98050-42-7;
 41. Problemy zadłużenia międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej, w: M.F.Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, Toruń 2006 r., s. 179-194, ISBN 83-7441-531-2, 978-83-7441-531-6;
 42. Wpływ poszerzenia Unii Europejskiej na bezpieczeństwo ekonomiczne państw Europy Środkowo, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”,  Tom 34/2006, nr. 3-4, s.128-145, ISSN: 0209-0961;
 43. Jednolity Rynek Finansowy Wspólnoty. Konsekwencje dla Polski, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państw w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 96-111, Wydawnictwo Brant, , ISBN83-89073-55-2;
 44. Unia Europejska wobec braku stabilności światowego systemu finansowego w: S. Parzymies, R. Zięba (red.) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie, Warszawa 2004, s. 368-380,  ISBN 8373831096;
 45. Euro jako waluta konkurująca z dolarem. w: G. Michałowska (red.), Integracja europejska. Instytucje. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Warszawa 2003, s. 199-218, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 83-7383-044-3;
 46. Pomoc rozwojowa a przepływy kapitału prywatnego w przezwyciężaniu ubóstwa na świecie. w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J.Symonides, (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Bydgoszcz-Warszawa 2003 r., s. 96-111,  Oficyna Wydawnicza Branta, ISBN 83-89073-55-2; 

 
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.