Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Badania naukowe

 

Badania naukowe to główny przedmiot działalności pracowników Kolegium Gospodarki Światowej. Część badań prowadzonych jest w kooperacji z ośrodkami zagranicznymi. Badania prowadzone w Kolegium Gospodarki Światowej dotyczą przede wszystkim: międzynarodowych aspektów  funkcjonowania gospodarek narodowych i branż, a także przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym oraz integracji międzynarodowej, w tym w szczególności problematyki Unii Europejskiej. Badania, które można zaliczyć do pierwszej grupy tematycznej koncentrują się na problematyce międzynarodowej konkurencyjności Polski i innowacyjności jej gospodarki. Tym niemniej, ważne miejsce w dorobku badawczym pracowników Kolegium  zajmują ponadto opracowania dotyczące gospodarek Niemiec, Krajów Bałtyckich, krajów obu Ameryk i krajów Azji Wschodniej.

Do badań z omawianego zakresu należy zaliczyć również te, które dotyczą międzynarodowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym problematyki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, a także działalności przedsiębiorstw transnarodowych. Są to badania odnoszące się do tematyki biznesu międzynarodowego,  zarządzania międzykulturowego, i komunikacji międzykulturowej w biznesie, logistyki międzynarodowej i marketingu międzynarodowego, turystyki międzynarodowej, a także bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Problematyka dotycząca Unii Europejskiej i członkostwa Polski w tym ugrupowaniu jest podejmowana przez wielu pracowników Kolegium i wiele zespołów badawczych. W jej ramach realizowane są tematy dotyczące instytucji, gospodarki i polityk UE, ekonomii członkostwa Polski w UE,  relacji UE z innymi krajami oraz konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na unijnym rynku, a także wejścia nowych państw członkowskich do strefy Euro.

Poza problematyką stanowiącą rdzeń badawczej działalności KGŚ, którą scharakteryzowano powyżej, podejmowane są inne tematy, aktualne, interesujące i ważne z punktu widzenia konkurencyjności gospodarek i przedsiębiorstw. Do takich tematów zaliczyć  m.in. należy problematykę:

 • zrównoważonego rozwoju (w tym zrównoważonego rozwoju turystyki),
 • gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorstw zorientowanych na wiedzę,
 • offshoringu i outsourcingu procesów biznesowych,
 • prawnych aspektów działania przedsiębiorstw w społeczeństwie informacyjnym,
 • internetowych modeli biznesu,
 • etyki biznesu,
 • roli organizacji międzynarodowych (w szczególności w warunkach kryzysu gospodarczego),
 • reformowania światowego systemu handlu,
 • rynków kapitałowych w okresie kryzysu finansowego.

Pracownicy Kolegium Gospodarki Światowej przyczyniają się również  do rozwoju teorii nauk ekonomicznych w zakresie problematyki:

 • handlu międzynarodowego,
 • zmian ustroju gospodarczego,
 • instytucji w gospodarce globalnej,
 • energetyki i środowiska naturalnego,
 • syntetycznych wskaźników koniunktury,
 • kapitału w przedsiębiorstwie i innych aspektów zarządzania finansowego,
 • marketingu usług.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI, PRAWAMI POKREWNYMI I PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD ICH KOMERCJALIZACJI W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE - załącznik do Uchwały nr 76 Senatu SGH z dnia 27.03.2013 r.

KONKURS na zadania badawcze i prace rozwojowe służące rozwojowi młodych naukowców (wiek do 35 lat) oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2018

KONKURS NA ZADANIA BADAWCZE I PRACE ROZWOJOWE SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH NA ROK 2018 

 ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 15 WRZEŚNIA 2017 r 

 

STRATEGIA KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Kryteria oceny projektów zadań badawczych i podziału środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zwiazanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

Zadania badawcze realizowane z dotacji na finansowanie działalności statutowej

 

Zarządzenie Rektora SGH nr 25 w sprawie zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności statutowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 25 z dnia 14.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności statutowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik nr 2 do Zasad podziału, wydatkowania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności statutowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Dokumenty do pobrania