Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Obrony rozpraw doktorskich

 

NOWY Regulamin wszczynania i przeprowadzania przewodów doktorskich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie (zatwierdzony Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 22.02.2017 r.)

Regulamin wszczynania i przeprowadzania przewodów doktorskich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie (zatwierdzony Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej z dnia 22.10.2014 r.)


Procedura wszczęcia  przewodu doktorskiego:

 1. Doktorant składa wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej (pok. 31 bud. M)
 2. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim (odstępstwo od tego warunku jest możliwe – za zgodą dziekana Kolegium Gospodarki Światowej – w stosunku do osób nie znających języka polskiego)
 3. Do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego należy załączyć:
 4. a. Oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (zgodnie z art. 12  Ustawy);
  b. Koncepcję rozprawy doktorskiej, zaakceptowaną przez opiekuna naukowego;
  c. Certyfikat  potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5, (jeśli    doktorant ubiega się o zwolnienie z egzaminu z nowożytnego języka obcego)
  d. Posiadane publikacje i ich wykaz opatrzony podpisem. Warunkiem koniecznym wszczęcia przewodu jest posiadanie co najmniej jednej publikacji naukowej w jednej ze wskazanych form: książka naukowa albo publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym, określonym przez  ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
  g. Życiorys zawodowy;
  h. Opinię opiekuna naukowego, zawierającą ocenę merytoryczną wniosku i zaawansowania prac nad rozprawą doktorską ;
  i. Zgodę opiekuna naukowego na sprawowanie obowiązków promotora lub promotora pomocniczego i jego oświadczenie odnośnie do liczby kandydatów nad którymi sprawuje opiekę odpowiednio jako promotor lub promotor pomocniczy (wszczęte przewody doktorskie);
 5.  Wniosek o wszczęcie przewodu wraz z załącznikami powinien stanowić  zwarty dokument
 6. Pracownik Biura Kolegium Gospodarki Światowej sprawdza wniosek  pod względem formalnym
 7. O przekazaniu wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego do Komisji Doktorskiej i wniesieniu wniosku do porządku posiedzenia Rady Kolegium Gospodarki Światowej decyduje Dziekan lub Prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej
 8. Komisja Doktorska decyduje o rekomendowaniu Radzie Kolegium Gospodarki Światowej wszczęcia przewodu doktorskiego  lub odrzuceniu wniosku.
 

 Przewody doktorskie

 

1. Przewód doktorski mgr Natalii Goryni-Pfeffer:
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce - wnioski dla Polski"
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.04.2012 r.
Data nadania stopnia: 13.02.2013 r.

Streszczenie w języku polskim
streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. prof. SGH Józef Olszyński
prof. dr hab. Piotr Kalka

2. Przewód doktorski mgr. Piotra Buzały
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wartość inwestycyjna rekomendacji giełdowych w świetle hipotezy rynków efektywnych "
Promotor: dr hab. prof. SGH Mieczysław Puławski
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 10.05.2012
Data nadania stopnia: 19.11.2014

Streszczenie w języku polskim 
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Dębski
dr hab. Andrzej Dorosz, prof. nadzw. AFiB Vistula w Warszawie

3. Przewód doktorski mgr. Kamila Kryńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym
Promotor: dr hab. prof. SGH Tomasz Dołegowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 06.06.2012
Data nadania stopnia:
 
4. Przewód doktorski mgr. Karola Janowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Wpływ polityki energetycznej na sektor wytwarzania energii elektrycznej w wybranych państwach członkowskich UE "
Promotor: dr hab. prof. SGH Grażyna Wojtkowska –Łodej
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

5. Przewód doktorski mgr Bogusławy Chłopek
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Znaczenie środków Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury transportu drogowego w Polsce "
Promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

6.Przewód doktorski mgr. Michała Cichockiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Możliwości rozwiązania problemu zadłużenia publicznego w strefie euro"
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

7. Przewód doktorski mgr Justyny Sikory
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Reform of the system of fiscal governance in the euro area (Reforma systemu koordynacji polityk budżetowych w strefie euro) "
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia: 14.06.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski
prof. dr hab. Andrzej Stępniak


8. Przewód doktorski mgr. Jakuba Świetlika
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Kredyt bankowy dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w wybranych krajach UE w latach 2004-2012"
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 07.11.2012
Data nadania stopnia:

9. Przewód doktorski mgr Moniki Harach
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport kraju przyjmującego na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej"
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2013
Data nadania stopnia:

10. Przewód doktorski mgr. Szymona Sypa
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Podejście ekonomiczne w ocenie koncentracji wertykalnych i konglomeratowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Unii Europejskiej "
Promotor: dr hab. prof. SGH Anna Mokrysz-Olszyńska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:

11. Przewód doktorski mgr Agnieszki McCaleb
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The role of central and sub-national governments in internationalization of Chinese companies"
Promotor: prof. dr hab. Günter Heiduk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:  01.07.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
prof. dr hab. Ewa Oziewicz

12. Przewód doktorski mgr Agaty Wancio

Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na innowacyjność gospodarek wschodzących. Przypadek Indii "
Promotor: prof. zw. dr hab Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia: 9.03.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. B. Drelich-Skulska
Prof. dr hab. T. Sporek
 
13. Przewód doktorski mgr. Yian LIU
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The Influence of China’s accession to the WTO on EU antidumping actions against Chinese products“
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języki angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Oziewicz  
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

14. Przewód doktorski mgr. Tomasza Napiórkowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: " Determinants of U.S. Foreign Direct Investment in Central European Countries from 1996 to 2010”
„Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych do krajów Europy Środkowej w latach 1996-2010"
Promotor: dr hab. prof. SGH Marzenna Weresa
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: 10.12.2014

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. Wojciech Bieńkowski, prof. nadzw.
Dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nadzw. UEP

15.Przewód doktorski mgr. Konrada Popławskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro"
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia:

16. Przewód doktorski mgr Anny Sznajderskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Asymmetric effects in the Polish monetary transmission mechanizm” 
„Efekty asymetryczne w polskim mechanizmie transmisji monetarnej "
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kokoszczyński
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: 19.11.2014

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. Dariusz Filar, prof. nadzw.UG
Dr hab. Piotr Wdowiński, prof. nadzw. UŁ 

17. Przewód doktorski: mgra Michała Szudejko
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Determinanty kształtowania struktury kapitału w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem"
Promotor: prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: w dniu 7.10.2015 r. Rada KGŚ podjęła uchwałę o nieprzyjęciu rozprawy  doktorskiej mgr. M. Szudejko do publicznej obrony

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Dębski
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

18. Przewód doktorski mgr. Andrzeja Żuka
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Znaczenie europejskich programów współpracy transgranicznej Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej"
Promotor: prof. dr hab. Jacek Szlachta
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 30.09.2013
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
dr hab. Krystyna Gawlikoswka-Huckel, prof. UG
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

19. Przewód doktorski mgr. Mirosława Krajki
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Strategiczne powiązania przestrzenne wydatków budżetowych na poziomie lokalnym w Polsce i ich wpływ na rozwój regionalny"
Promotor: dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 30.09.2013
Data nadania stopnia:

20. Przewód doktorski mgr Katarzyny Czapińskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Czynniki determinujące sposób  zakończenia inwestycji przez fundusze Private Equity w Polsce"
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 11.12.2013
Data nadania stopnia:

21. Przewód doktorski mgr Agnieszki Barańskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Influence of organizational culture on know ledge management processes in small family firms"
Promotor: prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.12.2013
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Grażyna Gierszewska
prof. dr hab. Jan Jeżak 

22. Przewód doktorski mgr Marty Czarneckiej-Gallas
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The role of Brazilian strategic trade policy in development of new industrial branches. The case of biofules"
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 11.12.2013
Data nadania stopnia:  19.11.2014

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski
dr hab. prof. UE Małgorzata Domiter

23. Przewód doktorski mgr. Dariusza Kotlewskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: Międzynarodowa regionalna integracja sektora elektroenergetycznego
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012 r.
Data nadania stopnia: 08.10.2014 r.

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Szablewski
dr hab. inż.  prof. P.Cz. Robert Kucęba

24. Przewód doktorski mgra Marcina Bągarda
Tytuł rozprawy doktorskiej: Family and labour market reconciliation in Poland: economic effects of maternity and parental leaves
Promotor: prof. dr hab. Ewa Frączak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 15.01.2014 r.
Data nadania stopnia: 25.02.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Ochocki
dr hab. prof. UEP Alicja Szuman

25. Przewód doktorski mgr Małgorzaty Karaś
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Macroprudential policy and real estate bubbles”
Promotor: dr hab. prof. SGH  Leszek  Balcerowicz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 14.05.2014
Data nadania stopnia: 28.06.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
prof. UG dr hab. Dariusz Filar

26 .Przewód doktorski mgr. Michała Ziółkowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Geograficzna mobilność siły roboczej jako element procesu dostosowawczego w unii walutowej na przykładzie strefy euro i Stanów Zjednoczonych”
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 14.05.2014
Data nadania stopnia: 15.11.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski
prof. dr hab. Taduusz Spotek

27. Przewód doktorski mgr. Konrada Kubackiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Impact of industry-science cooperation on the innovative performance of companies in Poland"
Promotor: prof. dr hab. Marzenna Weresa
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

28 .Przewód doktorski mgr. Andrzeja Karpowicza
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Determinants of Corporate Income Tax Revenues of European Union Member States”
Promotor: prof. dr hab. Jerzu Żyżyński
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia: 17.06.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. prof. UEP Wiesław Łuczyński
Dr hab. prof. ALK Bazyli Samojlik

29 .Przewód doktorski mgr. Dariusza Leszczyńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „The investigation into key success factors in business:The case of women micro-entrepreneurs from the Mazovia Voivodeship”
Promotor: prof. dr hab. Irena Hejduk
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

30. Przewód doktorski mgr Justyny Szewc
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Differences in motivational drivers: face-to-face and virtual teams”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

31. Przewód doktorski mgr Magdy Górki
Tytuł rozprawy doktorskiej: „International orientation of decision-maker and its influence on internationalization small and medium sized enterprises in Poland”
Promotor: dr hab. prof. SGH Marzanny Witek-Hajduk
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

32. Przewód doktorski mgra Arkadiusza Grabowskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Efektywność energetyczna w polskich gminach a zawodność rynku (na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego)”
Promotor: dr hab. prof. SGH  Zbigniew Grzymała
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

33. Przewód doktorski mgra Pawła Opali
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla”
Promotor: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

34. Przewód doktorski mgr Kingi Szkutnik
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Strategie reakcji na sytuację kryzysową a reputacja klubu piłkarskiego wśród kibiców”
Promotor: dr hab. prof. SGH Marzanny Witek-Hajduk
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

35. Przewód doktorski mgr Edyty Zduńskiej-Leseux
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”
Promotor: dr hab. prof. SGH Alicja Ryszkiewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

36. Przewód doktorski mgr Anny Kuncewicz
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Outsourcing transformacyjny a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa"
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Duliniec
Promotor pomocniczy: dr Lidia Danik
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.11.2014
Data nadania stopnia:

37. Przewód doktorski mgr. Piotra Wójcika
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Company’s dynamic capability to create shared value as a new approach to corporate social responsibility"
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.11.2014
Data nadania stopnia: 01.07.2015

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Dr hab. prof. PB Joanna Ejdys
Dr hab. prof. UE w Katowicach Maria Szymura-Tyc


38. Przewód doktorski mgra.Grzegorza Ipnarskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Foreign Direct Investment as a Factor Behind Economic Development of s Small Economy. The Case of Singapore."
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 10.12.2014
Data nadania stopnia:

39. Przewód doktorski mgra Marcina M. Kaczmarczyka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cost of closed labor market – the case of Polish labor force and German economic growth during transitional periods 2004-2011"
Promotor: prof. dr hab. Marek Góra
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 14.01.2015
Data nadania stopnia:

41. Przewód doktorski mgr. Christophera Westona

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Enhancing the Conceptual Framework of North, Wallis and Weingast. Application to the Case of North Korea".
Promotor: dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 25.02.2015
Data nadania stopnia: 17.02.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. B. Drelich-Skulska
Prof. dr hab. B. Fiedor 

42. Przewód doktorski mgr Anny Czyżkowskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność procedury nadmiernego deficytu w dyscyplinowaniu polityki budżetowej państw strefy euro"
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewich
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.06.2015
Data nadania stopnia:

 43. Przewód doktorski mgr. Filipa Kamińskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Determinanty współpracy logistycznej pomiędzy podmiotami z różnych łańcuchów dostaw"
Promotor: dr hab. prof. SGH Halina Brdulak
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Lewandowska
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 13.01.2016
Data nadania stopnia:

44. Przewód doktorski mgr Anny Pary
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pomiar kompetencji pracowników branży hotelarskiej"
Promotor: dr hab. prof. SGH Magdalena Kachniewska
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.03.2016F
Data nadania stopnia:

45. Przewód doktorski mgr Aleksandry Stanek-Kowalczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Factors affecting the scope of date disclosed in corporate non-financial data reports"
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Mazur
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.03.2016
Data nadania stopnia:

46. Przewód doktorski mgr. Łukasza Skroka
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skutków regulacji "finansowo czystej gry" w europejskich ligach zawodowych piłki nożnej"
Promotor: prof. dr hab. Jolanta MazurJacek Prokop
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 10.05.2012
Data nadania stopnia:14.12.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. UEP dr hab. Sławomir Kalinowski 
Prof UG dr hab. Teresa Kamińska

47. Przewód doktorski mgr Natalii Szomko
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Determinanty struktury kapitału spółek notowanych na GPW w zależności od przynależności sektorowej"
Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec
Promotor pomocniczy: dr Wojciech Rogowski
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 11.05.2016
Data nadania stopnia:

48. Przewód doktorski mgr. Łukasza Goli
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wprowadzenia opłat kongestyjnych za wjazd do centrum miasta na logistykę miejską"
Promotor: prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 03.07.2013
Data nadania stopnia: 14.12.2016

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. Jarosław Witkowski
Prof. UE w Katowicach dr hab. Robert Tomanek

49. Przewód doktorski mgr. Anny Grudeckiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Bodźce marketingowe jako determinanty intencji zakupu produktów spożywczych oznaczonych markami detalistów"
Promotor: prof. SGH Marzanna Witek-Hajduk
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 16.11.2016
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
Prof. dr hab. Lechosław Garbarski
Dr hab. Jacek Kall, prof. WSB

50. Przewód doktorski mgr. Adama Korczyńskiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Badanie wariancji jako narzędzie wykrywania zmowy cenowej. Istota i znaczenie uzupełniania braków danych"
Promotor: prof. SGH Ewa Zofia Frątczak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.01.2017
Data nadania stopnia: 15.11.2017

Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Recenzenci:
prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
prof. UEP dr hab. Grażyna Dehnel

51. Przewód doktorski mgr. Michała Płotnickiego
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy spółek przejmujących na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Promotor pomocniczy: dr Adam Zaremba
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 22.02.2017
Data nadania stopnia:

52. Przewód doktorski mgr Agaty Kakiktek
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Consumer Behavior of Amateur Surfers: The Role of Identification with Professional Surfers"
Promotor: dr hab. Tomasz Sikora
Promotor pomocniczy: dr Lidia Danik
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.04.2017
Data nadania stopnia:

53. Przewód doktorski mgr Przemysława Konieczki
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ decyzji dywidendowych na stopy zwrotu z akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 14.06.2017
Data nadania stopnia:

54. Przewód doktorski mgr Małgorzaty Grzeszczuk-Gniewek
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Systemy gwarantowania depozytów bankowych w państwach Unii Europejskiej po 2007 roku"
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewicz
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 18.10.2017
Data nadania stopnia:

54. Przewód doktorski mgr Pervez Akhtar
Tytuł rozprawy doktorskiej: "The Relationship between Business Environment Uncertainty, Supply Chain Flexibility and Firm Performance: The Case of Pakistan’s Textile Sector"
Promotor: prof. SGH dr hab. Halina Brdulak
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 15.11.2017
Data nadania stopnia:

55. Przewód doktorski mgr Iwony Białomazur
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Inklinacje behawioralne analityków akcji z uwzględnieniem różnic międzypłciowych"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia:

56. Przewód doktorski mgr Akram Budagaga
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Factors Affecting Dividend Payment Decisions and Their Impact on the Market Value of Banks in MENA Region"
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia:

57. Przewód doktorski mgr Anny Napiórkowskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Społeczna odpowiedzialność sieci detalicznych: determinanty, obszary działań i wpływ na wyniki"
Promotor: prof. SGH Marzanna Witek-Hajduk
Promotor pomocniczy: dr Piotr Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia:

58. Przewód doktorski mgr Natalii Wojciechowskiej
Tytuł rozprawy doktorskiej: "Zmiana nazwy marki korporacyjnej – uwarunkowania, strategie i rezultaty"
Promotor: prof. SGH Marzanna Witek-Hajduk
Promotor pomocniczy: dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.01.2018
Data nadania stopnia:

 


 
 
 

 Struktura