Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 sektorowa rada ds. kompetencji turystyki

 

​Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. rozpoczęli realizację projektu nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16 pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”.

Celem projektu jest dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Turystycznego. Rekomendowane będą rozwiązania lub zmiany legislacyjne w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki mogące wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach). SR współpracować będzie w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, określi obszary badawcze odnoszące się do kompetencji w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz będzie zlecała ww. badania. SR będzie identyfikowała potrzeby tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji, przekazywała informacje nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora turystyki w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze turystyki.

Więcej informacji na stronie:http://www.pracodawcyturystyki.pl/

 

 

 Skład Rady

 

 1 . Hanna Zawistowska – Szkoła Główna Handlowa Przewodnicząca Rady
 2 . Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki w Krakowie V-ce Przew. Rady
 3. Józef Ratajski – Związek Pracodawców Turystyki – Lewiatan V-ce Przewodniczący Rady
 4. Zbigniew Głąbiński – Forum Turystyki Regionów . Zespołu branżowy- Piloci przewodnicy
 5. Andrzej Szymański – Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Zespół branżowy – Biura Podróży 6. Iwona Szałkowska – Ministerstwo  Sportu i Turystyki Zespół branżowy – Hotelarstwo
 7. Teresa Buczak – Polska Organizacja Turystyczna Zespół Branżowy – Piloci Przewodnicy
 8. Izabella Stelmańska – Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Zespół branżowy- Biura Podroży
 9. Krzysztof Szadurski – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego- Zespół branżowy- Hotele Przewodniczący Zespołu
 10. Zbigniew Kowal – Przedsiębiorca. Global Serwiss Zespół branżowy- Biura Podróży. Przewodniczący Zespołu
 11. Roman Mandyna – Przedsiębiorca. Merigo Sp.Z.o.o Zespół branżowy – Biura Podróży
 12. Małgorzata Czechowska – Przedsiębiorca. Grupa TRIP. Zespół branżowy — Hotele
 13. Andrzej Burkiewicz – Przedsiębiorca. Hotel Warszawa w Augustowie. Zespół branżowy – Hotele
 14. Mariusz Barczak – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy .Zespół branżowy – Hotele
 15. Jan Golba – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, Zespół branżowy – Hotele
 16. Zbigniew Stankiewicz – Dyr. ZSGH Kołobrzeg Zespół branżowy – Gastronomia
 17. Marlena Bednarska – Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań. Zespół branżowy –Biura Podróży
 18. Zygmunt Kruczek – Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki. Zespół branżowy – Piloci Przewodnicy. Przewodniczący Zespołu
 19. Aleksandra Wąsik – Związek Nauczycielstwa Polskiego . Zespół branżowy – Gastronomia
 20. Małgorzata Rafał – Przedsiębiorca . Biuro podróży Paulina ROT Lublin. Zespół branżowy – Piloci .Przewodnicy
 21. Liliana Wojtowcz – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Zespół branżowy – Gastronomia
 22. Wojciech Fronczak – HoReCa Expert Warszawa. Zespół branżowy – Gastronomia. Przewodniczący Zespołu
 23. Agnieszka Sikorska – Śląska Organizacja Turystyczna. Zespół branżowy – Piloci Przewodnicy
  

 
 

 Podpisanie przez Radę ds. Kompetencji Sektora Turystyki listu intencyjnego z Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”

 


Do ważnych zadań Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki należy m.in. zacieśnianie współpracy z Interesariuszami oraz rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora Turystyki poprzez tworzenie nowych podram oraz stymulowanie wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Działaniem wpisującym się w oba te kierunki było podpisanie w dniu 9.06.2017 r. w Busku Zdroju listu Intencyjnego pomiędzy Radą ds. Kompetencji Sektora Turystyki a Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”.

Podstawą porozumienia była deklarowana przez obie strony potrzeba prowadzenia działań wspierających rozwój turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej, a w szczególności:
a)  kreowania nowych kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy poszczególnych branż turystycznych w szczególności turystyki zdrowotnej;
b) zidentyfikowania zadań, których realizacja wymaga posiadania nowych kompetencji (tj. wiedzy, umiejętności, specyficznych postaw) nie objętych dotychczasowym systemem kształcenia i szkolenia);
c) zidentyfikowania i opisu kwalifikacji (wiedzy, umiejętności postaw), które powinny posiadać osoby wykonujące te zdania i włączeniu tych nowotworzonych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
d) przekazania jednostkom edukacyjnym informacji o nowoutworzonych kwalifikacjach, wskazujących pożądane przez pracodawców kierunki kształcenia i szkolenia kadr dla potrzeb turystyki
e) współpracy i wymiany informacji w zakresie realizowanych badań potrzeb, trendów oraz opracowywania raportów dotyczących turystyki zdrowotnej.

Strony porozumienia deklarują współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych w zakresie luki kompetencyjnej na rynku turystyki zdrowotnej oraz inicjatyw promujących rozwój turystyki zdrowotnej.

Ze strony Rady list podpisała jej przewodnicząca dr hab. prof. SGH Hanna Zawistowska, a ze strony Izby jej Prezes Monika Knefel i Wiceprezes Gerard Jakubowski.

                   Zdjęcia z podpisania listu:

 

 
 
19074923_1206697102775685_130227631_o.jpg

 

 19074923_1206697102775685_130227631_o.jpg
 

 

 19125377_1206697542775641_98023669_o.jpg