Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 31

 

​Spis treści ZN 31

             Funkcjonowanie łańcuchów dostaw: aspekty logistyczne i przykłady branżowe

 1. Praktyka partnerstw ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej – port na przykładzie Holandii
  Mirosław Antonowicz
 2. Ochrona praw właściciela towaru w międzynarodowym łańcuchu dostaw – ubezpieczenie CARGO
  Marek Białkowski
 3. Nowe technologie w drogowym transporcie dalekodystansowym i ich wpływ na konkurencyjność łańcuchów dostaw
  Jarosław Brach
 4. Łańcuchy dostaw w warunkach niepewnej gospodarki. Trendy światowe i wnioski z Polski
  Halina Brdulak
 5. Wpływ turbulentnego otoczenia na funkcjonowanie łańcuchów dostaw – przykład branży KEP
  Marzenna Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba
 6. Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw
  Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska
 7. Zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
  Magdalena Gąsowska
 8. Uwarunkowania i bariery transportowe funkcjonowania i rozwoju globalnych łańcuchów dostaw
  Andrzej Grzelakowski
 9. Relacje między partnerami outsourcingowymi w łańcuchach dostaw
  Anna Grześ
 10. Rola standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych w nowoczesnym łańcuchu dostaw
  Elżbieta Hałas
 11. Zagadnienie bezpieczeństwa jako bariera funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw
  Magdalena Jażdżewska-Gutta
 12. Terminale intermodalne na zapleczu portów morskich – koncepcje i doświadczenia
  Magdalena Klopott
 13. Wpływ rozwoju koncepcji łańcuchów dostaw na strukturę współczesnego rynku transportowego
  Maciej Matczak
 14. Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych jako czynnik kształtowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
  Joanna Miklińska
 15. Wpływ globalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle motoryzacyjnym
  Ryszard Muzyczka
 16. Wykorzystanie wybranych narzędzi Total Flow Management w ciągłym usprawnianiu działań przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw
  Agnieszka Piasecka-Głuszak
 17. Ocena możliwości kształtowania współpracy przedsiębiorstw z pośrednikami metodą refleksji strategicznej
  Marek Rawski
 18. Awans Polski do światowej ligi zarządzania łańcuchami dostaw XXI w. – nieziszczalne marzenie czy realna przyszłość?
  Krzysztof Rutkowski, Barbara Ocicka
 19. Dostawcy w łańcuchu dostaw w kształtowaniu innowacyjności polskich regionów
  Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska
 20. Łańcuch dostaw ośrodków jeździeckich jako szansa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  Marta Wincewicz-Bosy

 

Zeszyty Naukowe KGS No. 31
 
CONTENTS

 1. The practice of the intermodal railway–port transport chain on the example of the Netherlands
  Mirosław Antonowicz
 2. Protecting the rights of the goods’owner ofinthe international supply chain - CARGO insurance
  Marek Białkowski
 3. New technologies in the long-distance road freight transport and their influence on the competitiveness of the supply chains
  Jarosław Brach
 4. Supply chain in economy volatility. World trends and conclusions from Poland
  Halina Brdulak
 5. The impact of a turbulent environment on the supply chains’ functioning – the example of the CEP branch
  Marzena Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba
 6. The role of custom services in the international supply chain
  Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska
 7. Changes in the supply chain management in conditions of the global economic crisis
  Magdalena Gąsowska
 8. Transport conditions and barriers to global supply chains’ functioning and development
  Andrzej Grzelakowski
 9. The outsourcing relations of suppliers and clients in supply chains
  Anna Grześ
 10. The role of identification and communication standards in a modern supply chain
  Elżbieta Hałas
 11. Security issue as the barrier to functioning of international supply chains
  Magdalena Jażdżewska-Gutta
 12. Port-hinterland intermodal terminals - concepts and experiences
  Magdalena Klopott
 13. The transport market in the development process of the concept of supply chains
  Maciej Matczak
 14. Cooperation between public and private organizations as the factor of creating the modern logistics infrastructure and improving competitiveness of enterprises
  Joanna Miklińska
 15. The impact of globalization on the supply chains’ management in motor industry
  Ryszard Muzyczka
 16. The use of selected tools of Total Flow Management in the continuous improvement of business activities in the international supply chain
  Agnieszka Piasecka-Głuszak
 17. Assessment of opportunities to develop business cooperation with intermediaries by strategic reflection method
  Marek Rawski
 18. The promotion of Poland to the world league of supply chain management of the XXI century – wishful thinking or the future?
  Krzysztof Rutkowski, Barbara Ocicka
 19. Suppliers in the supply chain in formation of thePolish’ enterprises innovativeness Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska
 20. The supply chain of ​​riding centres as a development opportunity for small and medium enterprises
  Marta Wincewicz-Bosy

 

SUMMARIES

Mirosław Antonowicz
The practice of the intermodal railway–port transport chain on the example of the Netherlands
The article discuses the need for partnership in the intermodal transport chain between railway and ship transport in the Netherlands. In order to improve its level of competitiveness, railway transport needs a new approach towards management methods. The author points out common attempts aimed at the usage of railway transport in operating harbours. As the example, he uses the co-operation between the harbours and infrastructure managers in the Netherlands. 
 
Marek Białkowski
Protecting the rights of the goods’ owner of in the international supply chain - CARGO insurance
In the science of economics, management plays a special and important role, namely to rationalize and streamline the processes aimed at securing the competitiveness of small, medium and large companies, operating in interdependent supply chains. The chains characterise with increasingly international dimension, which is also associated with increased risk of damage when performed in connection with the supply of goods for the entities located in different parts of Europe or the world. Therefore, the entrepreneurs participating in the global economy have become a very important safeguard against various risks, especially in those cases when CARGO is moved from one country to another. Actions of this type are performed on the basis of the CARGO under a contract of carriage. Its special feature needs to secure the rights of the goods’ owner against loss, destruction, or damage to the shipment of the substance. These are manifested through the insurance policy, which gives the insurer the possibility of securing a CARGO owner against unpredictable events. This is particularly important in the current economic crisis with many hazards that cannot always be predicted.
 
Jarosław Brach
New technologies in the long-distance road freight transport and their influence on the competitiveness of the supply chains
The article presents the basic knowledge concerning the innovative commercial vehicle concepts and their influence on the competitiveness of supply chains. The following new concepts are described: volume-bulk combinations, heavy-combinations, different types of “eco” combinations and the most popular among the new concepts – heavy and long vehicle combinations, which gross train weight is increased to 60 tons and the length to 25,25 m.
 
Halina Brdulak
Supply chain in economy volatility. World trends and conclusions from Poland
The changes on the world market result from unstable economy and uncertainty regarding demand volatility. This factor has had the greatest impact on the supply chains’ development in 2011. The other factors are: increasing material costs and services, as well as changing customer requirements. Among the key projects led by global logistic operators are mentioned, i.a. improvement of the supply chains’ efficiency, business processes (re)design programmes and business innovation (e.g. new channel, new technology, etc.). Still, the improvement in supply chain visibility is a determinant of changes. In the light of long-term global economy slackening, companies decide to redefine their business models. Due to this, the two strategies are being implemented: a supply chain division into smaller parts and the use of global delivery chain as a protection from risk (production processes’ relocation to various locations depending on new segmentation). In Poland, such processes exist sporadically due to the less developed market. Depending on the area of operation and supply chain complexity, the following four strategies are applied: global operators, according to described world trend, smaller companies, passively adapting to market requirements, innovators searching for new solution in crisis and firms (mainly carriers), shortening delivery chain by taking over a role of previous agents (forwarders).
 
Marzena Cichosz, Aneta Pluta-Zaremba
The impact of a turbulent environment on the supply chains’ functioning – the example of the CEP branch
One of the main challenges faced by contemporary managers is managing enterprises and supply chains in a turbulent environment. Global financial crisis and following it slackening of economy, as well as declining demand and production accompanied by growing expectations of customers, in addition to increasing prices of fuel and resources comprise significant factors leading to the question whether and to what extent the supply chains created in the periods of stabile economy are able to successfully face the challenges posed by an unpredictable environment.
The article presents the changes caused by the environment turbulence. Their impacts on the enterprises’ functioning and created with their participation supply chains are presented through the example of the courier, express, and parcel deliveries (CEP). The first part of the paper discuses the notion of a turbulent environment with a particular attention being paid to financial and economic crisis 2008. The second part presents the impacts of the world economic crisis on the CEP sector entities in Poland, while in the final part there are presented actions undertaken by the operators in answer to the crisis. The results of the empirical surveys carried out via direct interviews with the CEP sector experts in 2010the were used in the paper.
 
Wiesław Czyżowicz, Ewa Gwardzińska
The role of custom services in the international supply chain
The role of customs services in the international supply chain is still undervalued, while remaining on the sidelines of scientific studies, by both theorists and practitioners involved in the analysis of modern supply chains. These are often mentioned as the component of wider-ranging logistics services, forgetting about their leading role, the role of integrator of other agency services in the international trade in goods with the full range of international standards safeguarding security of supply chains without which it is difficult to imagine the functioning of international trade of goods.
 
Magdalena Gąsowska
Changes in the supply chain management in conditions of the global economic crisis
The paper objective is presentation of the impact of economic crisis on the changes in the supply chain management in the selected enterprises operating in the northeastern part of Poland, and the attempt to assess the impact of these changes on the competitiveness of the surveyed enterprises. The empirical findings presented in this study come from the extensive studies concerning the logistics business processes of enterprises from the northeastern part of Poland conducted through a direct interview method. A questionnaire form was used in order to carry out the research.
The theoretical part constitutes introduction to the supply chain management in conditions of economic crisis. The analytical part of the study presents the changes in the supply chain management during the periods of market turbulence and includes an attempt to assess its impact on the competitiveness of the surveyed enterprises.
 
Andrzej Grzelakowski
Transport conditions and barriers to global supply chains’ functioning and development
Transport plays a very important role in the efficient and effective activity as well as development of each supply chain. In case of the global supply chains, this role is attributed predominantly to the maritime transport which serves over 90 per cent of the merchandise trade in volume terms. Considering this, the author of this paper has focused on comprehensive analysis of the contemporary development of the global maritime transport sector with special regard to its impact on global supply chains.
Maritime transport overall and freight markets and international public regulatory mechanism in this sector in particular, have been regarded as SC transport factor determining optimal development of the global supply chains. Such factor may, to some extent, stimulate their development or sometimes during turbulent periods deteriorate it. It has been analysed and proved that even at that time maritime transport factor is not a barrier to smooth, efficient and effective functioning and development of global supply chains.
 
Anna Grześ
The outsourcing relations of suppliers and clients in supply chains
The purpose of the article is to show the relation of the suppliers and clients in supply chains that use outsourcing in their activity. The changes taking place in the contemporary economy require managers to be aware of the need to cooperate with other, independent entities. One of the cooperation forms in supply chains is the relation premised on the outsourcing. In spite of economic crisis, the scale of outsourcing has been growing constantly. It has also made the supply chains more compound and had undesirable effects, e.g. delays in deliveries or their incompleteness. The value of the contract, the quality of the final products and the possible further cooperation eventuate from the relationships between outsourcing partners at the stage of negotiating and transferring the work to the supplier, as well as at the stage of managing relations.
 
Elżbieta Hałas
The role of identification and communication standards in a modern supply chain
Research and observations, carried out among the enterprises globally, have proved recently that incorrect data in information flows have a significantly negative impact on the efficiency of supply chains. The wrong data put a company at risk of running considerable costs, which are often difficult to be recognized and quantified. On the other hand, the technology sphere, supporting current physical flows of goods, has been recently exceedingly dynamic. Therefore, the progress in the development of IT technology, which supports supply chains, requires similar progress in standardization of information flows. The market itself plays a significant role here. The article presents the results of the monographic research and analysis on individual cases of companies that have implemented GS1 identification and communication standards. It also refers to the vision of a future supply chain, which was developed within an international project “2020: The Future Value Chain”.
 
Magdalena Jażdżewska-Gutta
Security issue as the barrier to functioning of international supply chains
Currently, many companies operate in international and global supply chains. They form a network of interdependencies; therefore, the distortion in one place is easily transferred to the other, organizationally and geographically distant parties. Each link requires protection, particularly in the light of growing threats to the functioning of trade and international transport. The fact that these threats and risks exist causes disruption of flows of raw materials, products, or information and becomes a barrier to the functioning of international supply chains. The supply chain security regulations and initiatives were to minimize these risks but they have also brought negative consequences, such as increased costs, prolonged delivery, the need to act in accordance with complex procedures and distortion of competition. In such a situation, the companies can achieve some benefits of enhanced security only if the regulations are harmonized and mutually recognized by countries. This direction has been indicated in the WCO SAFE Framework. Meanwhile, businesses continue to run costs and cope with a large number of regulations and subsequent barriers to supply chains. Unfortunately, until a disturbance occurs, it is not possible to accurately estimate both costs and benefits of proposed solutions.
 
Magdalena Klopott
Port-hinterland intermodal terminals - concepts and experiences
The concept of the intermodal terminals on port hinterlands, understood here as the terminals with dedicated connection to the seaport by rail or by barge shuttle, is gaining rising attention through the industry.
This paper elaborates the determinants of creation of this type of terminals on the ports’ hinterland, known for example as inland ports or extended gates, situated on land as well as on the river, and their influence on the supply chain structure. Moreover, some significant possibilities of improving the competitiveness by involving parties, as well as relationship with the social environment have been indicated.
 
Maciej Matczak
The transport market in the development process of the concept of supply chains
Today, the concept of supply chains (SC) is the main area of the analyses concerning management and functioning of the production and exchange activity. The SCM could be defined as a coordination of all business aspects of a product, service and the information flow from a source to the final consumer. It is obvious that the movement of goods have to be served by transport. For that reason, the transport market is changing parallel to the evolution of the SC concept. In the framework of the following analysis the process of the supply chain concept is elaborated and simultaneously the influence that such changes have on the transport market is observed. For that purpose, the model of SC and its four-step evolution process has been defined. The research is based on a two-tier approach. In the first – main tier, the companies engaged in material transformation and exchange process are involved. The second (minor tier) consists of companies rendering transport and storage service (logistics activity). The interdependence of these two tiers in the process of the fourth step evolution of SC concept (conventional system – commodity chain – logistic chain – supply chain management) is observed. On the each phases of evolution process, the changes of supply and demand of transport market are investigated. At the same time the structure of product and the issues of the prices of transport are discussed. The conclusion of these parts of elaboration could be defined as the gradual growth of power of supply side of the transport market and creation of multilevel interconnections between the market players. This fact is the main incentive for integration processes occurring in the service (minor) tier of SCM. To complete the research the crucial characteristics of integration process both in vertical and horizontal scope are presented. Finally, the main effects of the transport market integration in the framework of SC concept development are described.    
 
Joanna Miklińska
Cooperation between public and private organizations as the factor of creating the modern logistics infrastructure and improving competitiveness of enterprises
Nowadays, the concept of cooperation among private and public organization, known as Public-Private Partnership (PPP), is gaining an increasing attention. The main advantage of this type of partnership is the possibility of achieving corporate goals by each involved partner. The private partner may achieve commercial success, whereas the public one – the realization of public objectives, which may be connected with building the logistics infrastructure, e.g. logistics centres. The financial commitment of the company and settlement in the logistic centre can improve its business activity, foster innovation, change the structure of the supply chain, and in consequence, influence the company’s competitiveness. The main goal of this paper is presentation of the specificity of PPP with the reference to the logistic centre construction.
 
Ryszard Muzyczka
The impact of globalization on the supply chains’ management in motor industry
Along with the ongoing globalization process, consumption patterns become alike, the pressure is increasing on cost reduction and on companies to conduct the business activity in a spirit of sustainable development. As a result, the pressure on suppliers arises to move their manufacturing operations closer to the target markets. These phenomena are intensified by a growing risk resulting from increasingly frequent disruptions in the supply chain, which generates a trend towards regionalisation. Thus, supply chains affect the strategies of the companies. The paper shows how these changes proceed in the automotive industry. In particular, the paper examines the key trends, and the companies’ behaviours in particular at the suppliers' level. It also discusses, whether it is possible to project major changes that will affect the management of supply chains. The answers to these questions are sought by examining a selected company from the first level suppliers to car manufacturers.
 
Agnieszka Piasecka-Głuszak
The use of selected tools of Total Flow Management in the continuous improvement of business activities in the international supply chain
The customer’s satisfaction is important for companies in the booming global economy, providing high quality products in a timely manner and to the right place. It is important to ensure an adequate flow between suppliers, manufacturers and customers, which gives the Total Flow Management (TFM). TFM is a model that exists in the kaizen management system – continuous improvement. TFM includes a set of tools designed to stabilize the process in the enterprise and identifying and eliminating any loss in the entire route of products and information flow. Appropriate designing of the production line, creation the adequate internal and external logistics can be helpful in obtaining high-performance, high quality, high flexibility and thus may contribute to the improvement of the supply chain management and gaining a competitive advantage. This article aims to present selected TFM tools in a production company, such as pull planning, SMED, kanban, standardized work, milk run, that may contribute to the improvement of the supply chain. Main research methods used in the article are method of analysis and synthesis of the source literature and method of external observation.
 
Marek Rawski
Assessment of opportunities to develop business cooperation with intermediaries by strategic reflection method
The creation and deliverance of value to the final clients, depends inter alia onthe cooperationofcompanies with the participants of the supply chain, particularly with traders andother partners.The efficiencyof this cooperationdeterminescompetitivenessin attractingand retainingcustomers.Appropriatedecisions and actionsin this area shouldbe preceded by athoroughdiagnosisof the facts.It seems, given the characteristicsand properties ofthe method ofstrategic reflection, that one of itsstagesallows foran objective diagnosisand assessment ofcurrentbusinesscooperationwith partnersand allows you toidentifypossible opportunitiesto improve performance, depending on the valuepotential ofthe companyand the expectations ofagentsformulatedfor the company.The aim ofthe publicationis to presentthe possibility(after some modifications done), that are offered by amethodof strategic reflection (more precisely: its third phase) in this regard andits verification bythe presentationof the analysisfor the realevent- companiesfromthe apparel industryestablishedon Polish territory.
 
Krzysztof Rutkowski, Barbara Ocicka
The promotion of Poland to the world league of supply chain management of the XXI century – wishful thinking or the future?
Poland is a country in Central & Eastern Europe, which from the beginning of the economic changes attracted the interest of foreign investors through its geographic location at the heart of Europe, the size of its population and the tempo of economic growth, which ballooned exponentially since EU accession in 2004. The Authors discuss the thesis that in the future Poland has the chance to become one of the most attractive countries in terms of strategic production, procurement or distribution decisions for global and regional (European) supply chains and that furthermore this attractiveness will increase through the expansion of the EU eastwards, the weakening of China and other Asian countries’ position as a low cost market, the political instability of North Africa and the Near East, the dramatic increases in oil and fuel prices due to “Peak Oil” and the increasing attractiveness of CEE countries for “near-shoring”. These trends will be augmented by the increased purchasing power of the Polish and CEE customers, improvements in transport infrastructure, a large portfolio of relatively low priced real estate, increased transparency, a maturing logistics industry and the availability, qualification and high reputation of the polish labour force.
 
Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska
Suppliers in the supply chain in formation of the Polish’ enterprises innovativeness
The learning process that is taking place following the interaction between organizations is facilitated by spatial proximity, which affects the intensification of collaboration between firms and other institutions. Such intensification creates an area (pool) with specialized skills, in addition, difficult to follow, because of unique characteristics (specificity). Outlined a conceptual framework helped to consider the impact of co-localization of the companies in regional industrial systems in their innovation activity. The basic hypothesis of the study was the claim that innovative mechanisms operating in the territorial industrial systems and in their dealings with the environment are significantly determined by remoteness from urban, regional companies. This factor affects the shape of the current industrial systems in Poland, a country undergoing economic transformation. The optimal identification of innovative processes and their limitations in the national management system, that creates the basis for building a diversified network of innovative pathways that take account of national and intraregional specific, enabling the acceleration of the processes of creating, absorption and diffusion of technology.
The main objective of this study was to attempt to seek the impact of diverse geographical conditions on the activity of innovative firms within the regional industrial systems, and consequently determine the boundary conditions for the model structure of regional innovation networks, taking into account the specificities of the Polish economy.
 
Marta Wincewicz-Bosy
The supply chain of ​​riding centres as a development opportunity for small and medium enterprises
The modern horse industry is one of the most dynamically developing areas of the world economy. Its importance stems from the need to function side by side of large, small, and medium enterprises. A special meaning of it is the network of equestrian centres, which carry out basic functions of the service sphere. If they wanted to be able to function properly, especially in urban and suburban areas it is necessary to create adequate supply chains, and thus make different types of partner relations with their participants. The objective of the article attempts is presenting the supply chain of equestrian centres as the components of horse industry. It is conceptual in nature and was based mainly on the Author's own research and on the basis of the available scientific papers.