Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr hab., prof. SGH Anna Mokrysz-Olszyńska
KGS - Katedra Prawa Międzynarodowego i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych - Skład osobowy
 

 dr hab. Anna Mokrysz-Olszyńska

 
 

Zainterestowania naukowe

Uwarunkowania prawne działalności rynkowej, ochrona przed nieuczciwą konkurencją oraz ochrona konsumentów w ujęciu porównawczym i międzynarodowym

Wybrane publikacje


· Monografie, udziały/rozdziały w opracowaniach monograficznych:

Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 - współredakcja (z B. Targańskim)

Renoma przedsiębiorstwa jako element własności przemysłowej i koncepcje jej ochrony, w: Uwarunkowania prawne marketingu w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Mokrysz-Olszyńska, B. Targański, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Ochrona interesów konsumentów na rynku UE – spojrzenie z perspektywy ochrony konkurencji i ładu rynkowego, w dziele zbiorowym pt. Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, red. J. Frąckowiak, R. Stefanicki, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011

Europejska strategia ochrony konsumenta przez informację, w Księdze Jubileuszowej dedykowanej profesorowi Andrzejowi Całusowi pt. Studia i Rozprawy,  red. A. Janik, SGH, Warszawa 2009

Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej, Prace i Materiały IGŚ, nr 281, Warszawa 2007

Rola kodeksów dobrych praktyk w ochronie konsumenta, w dziele zbiorowym pt. Ochrona konkurencji i konsumentów (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, UOKiK, Warszawa 2005

Rozwój prawa o nieuczciwej konkurencji z perspektywy europejskiej, Prace i Materiały IGŚ, nr 243, SGH, Warszawa 2002

Polskie prawo o reklamie wprowadzającej w błąd w świetle prawa wspólnotowego, w dziele zbiorowym pt. Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, red. B. Gnela, R. Szostak, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001

Ochrona prawna interesów uczestników działalności rynkowej w głównych systemach prawnych państw kapitalistycznych, Warszawa 1989,  http://id.loc.gov/authorities/names/n90669135.html  

      · Artykuły naukowe

Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 w sprawie praw konsumentów jako kolejny etap na drodze tworzenia jednolitych reguł konkurencji na unijnym rynku, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” nr 7, 2013 -  http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=13   

Unfairness doctrine i podejście ekonomiczne do ochrony konsumentów w praktyce Federalnej Komisji Handlu w USA, "Ekonomia i Prawo" 2011 rok, Tom VII

Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd praktykami rynkowymi jako warunek zabezpieczenia przejrzystości rynku, "Przegląd Prawa i Administracji" 2011 nr 87 (Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego)

Common European Union competition rules, recenzja książki Agaty Jurkowskiej-Gomułki, Tadeusza Skocznego pt. Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, w czasopiśmie „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS), Vol. 2011, Nr 4(5)

Komunikacja nieformalna w marketingu a zakaz reklamy ukrytej, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej” 2010 rok, nr 27

Swoboda promocji a ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w projektach prawa Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo”  2005, z. 2

Reforma prawa o nieuczciwej konkurencji w Niemczech w świetle projektu dyrektywy WE o nieuczciwych praktykach handlowych, „Państwo i Prawo” 2004, z. 6

Dobre obyczaje w działalności gospodarczej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”  2004, z. 1

Niemieckie prawo o nieuczciwej konkurencji na rozdrożu? Ewolucja niemieckiego prawa o nieuczciwej konkurencji, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 2 

Zakres ochrony przed ´wprowadzeniem w błąd konsumenta´ w prawie Wspólnoty Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, z. 2

Niemieckie prawo o reklamie porównawczej w świetle dyrektywy 97/55/WE z dnia 6 pażdziernika 1997 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, z. 2.