Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 ​Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – wybrane osiągnięcia w 2015 roku

 

Mija rok, kolejny dobry rok dla Kolegium, o czym świadczą rosnąca aktywność naukowo – badawcza, dydaktyczna i organizacyjna jednostek organizacyjnych tworzących Kolegium oraz liczne osiągnięcia i sukcesy naszych pracowników, zarówno indywidualne jak i zespołowe (w tym publikacje i aktywne udziały w konferencjach w kraju i za granicą). Warto też podkreślić inicjatywy Kolegium dotyczące kierunków zmian systemowych Uczelni i tworzenia nowej oferty dydaktycznej. Wokół tych inicjatyw oraz   budowania tożsamości Kolegium jako całości i tworzących je jednostek organizacyjnych następowało umacnianie więzi zespołów pracowniczych. Sprzyjało to rozwojowi potencjału intelektualnego.

Najważniejsze osiągnięcia Kolegium:

1. Organizacja i współorganizacja konferencji i seminariów naukowych na ważne tematy: 

 • „Budowanie nowego ładu akademickiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” – seminarium kadry kierowniczej KNoP
 • Międzynarodowa konferencja pt. „The Political-Economy of Place-Based Policies with a Focus on Special Economic Zones zorganizowana przez Szkołę Główną Handlową przy współpracy z Center for Social and Economic Research (CASE) oraz Polską Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). W związku z konferencją jest planowane specjalne wydanie prestiżowego czasopisma z listy filadelfijskiej "Regional Studies". Celem konferencji byłot propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie polityki gospodarczej i rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności specjalnych stref ekonomicznych. Organizatorem ze strony KNoP była prof. H. Godlewska-Majkowska
 • „Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Zmierzch wolnej konkurencji?” VI konferencja z cyklu: Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej, organizowana przez Instytut Rynków i Konkurencji pod patronatem Ministra Gospodarki. Za przygotowanie merytoryczne odpowiadali: prof. Roman Sobiecki, prof. Małgorzata Poniatowska-Jaksch i dr hab. Jerzy W. Pietrewicz 
 • „Wokół potrzeb i konsumpcji”, konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin profesora Maksymiliana Pohorillego. Organizatorem był Zakład Analizy Rynków Instytutu Rynków i Konkurencji. Odpowiedzialnym merytorycznie był kierownik Zakładu i Dyrektor Instytutu, prof. R. Sobiecki
 • „Strategie budowania e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju.” (wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim).
 • „Eco-innovations in cities” konferencja podsumowująca Projekt „Ekoinnowacje w mieście”, organizowana przez Zakład Miasta Innowacyjnego.
 • Ogólnopolskie seminarium metodyczne pt.: „Sukces publikacyjny na liście filadelfijskiej” , organizowane przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • Cykl seminariów n.t. „Aksjologia Zarządzania" organizowane przez Instytut Zarządzania Wartością
 • Start-up Inspiration Lab” – cykl spotkań, forum merytorycznej wymiany doświadczeń (seminaria, dyskusje panelowe, warsztaty) oraz networkingu dla środowiska start-upowego. W ramach tego cyklu spotkań zapraszamy przedstawicieli świata teorii i praktyki biznesu, którzy będą dzielić się swoją wiedzą ze studentami, przedsiębiorcami i akademikami. Organizatorem „Start-up Inspiration Lab” jest Instytut Przedsiębiorstwa, a opiekunem przedsięwzięcia dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. nadzw. SGH.
 • „Gmina na 5!”Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Okazją do spotkania jest zaprezentowanie wyników badania "Gmina na 5!" zrealizowanego w 2015 r. przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Zakładzie Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa.
 • „XV Konferencja Zarządzanie Wartością. Ekonomiczno – prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych”, zorganizowana wspólnie przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • „Strategia naukowo-badawcza Kolegium”, ogólnokolegialna konferencja wszystkich pracowników Kolegium
 • „Kreatywność i przedsiębiorczość w zarządzaniu organizacjami”. Konferencja organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Przedsiębiorczości, za przygotowanie merytoryczne odpowiadał Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego (dyrektor i kierownik Zakładu – prof. Jan Klimek).

2. Przygotowanie dokumentacji nowych kierunków: „Menedżerskiego” oraz „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” (zespół kolegialny pod kierunkiem prof. T. Rostkowskiego i prof. W.Rogowskiego nadzorowany przez prof. prof. G. Główkę – prodziekana KNoP i prof. D. Niedziółkę)

3. Otrzymanie przez grono pracowników, lub współpracowników Kolegium odznak honorowych nadanych przez Ministra Gospodarki RP za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polski. Odznaki otrzymali:

prof Jan Klimek
prof. Marek Bryx
prof. Andrzej Herman
prof. Marta Juchnowicz
prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
prof. Krzysztof  Rutkowski
prof. Roman Sobiecki
prof. Włodzimierz Szpringer
prof. Władysław Szymański
 

4. Otrzymanie przez prof. Wiesława Czyżowicza doktoratu honoris causa Uniwersytetu Finansów i Ceł w Dniepropietrowsku.

5. Uzyskanie przez prof. Martę Juchnowicz Medalu im. Wacława Szuberta za wybitne zasługi dla rozwoju nauk o pracy i polityce społecznej nadanego przez KNoPiPS PAN. 

6.  Powołanie przez Prezydenta RP  prof. Jana Klimka w skład Rady Dialogu Społecznego 

7.  Powołanie przez Prezydenta RP prof. E. Mączyńskiej – Ziemackiej w skład Narodowej Rady Rozwoju 

8. Otrzymanie przez Małgorzatę Duczkowską-Piasecką, Hannę Godlewską –Majkowską i Wiesława Czyżowicza tytułu profesora nauk ekonomicznych

9. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych przez: Sylwię Morawską (w dyscyplinie ekonomia) i Zbigniewa Krysiaka (w dyscyplinie finanse).  Ponadto jedna osoba jest w końcowej fazie postępowania (po trzech pozytywnych recenzjach) 

10. Uruchomienie kolejnych edycji studiów doktoranckich (stacjonarnych i niestacjonarnych). Wypromowanie 6 doktorów.

Monografia „Bankowość mobilna” jest rezultatem pracy zespołu naukowców z 6 uczelni – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Inicjatorką projektu, pomysłodawczynią nowatorskiej tematyki, współautorką i redaktorem naukowym publikacji jest dr Magdalena Cicharska z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

 

 11.Ukazanie się pionierskiej monografii pod redakcją naukową dr Magdaleny  Cicharskiej na temat bankowości mobilnej, czyli tej realizowanej za pomocą aplikacji  mobilnych na smartfonach i tabletach. Jest to pierwsze w Polsce tak obszerne  opracowanie naukowe dotyczące zupełnie nowego obszaru bankowości.  

 
 
 
 
 12. Powierzenie pracownikom Kolegium funkcji w państwowych komisjach egzaminacyjnych i radach konsultacyjnych.
 • Prof. Gabriel Główka – Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w zakresie szacowania wartości nieruchomości, działająca przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju,
 • Prof. Wiesław Czyżowicz –Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego, działająca przy Ministrze Finansów,
 • Prof. Roman Sobiecki – Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka (obecnie doradcy restrukturyzacyjnego), działająca przy Ministrze Sprawiedliwości.
13. Doskonalenie zawodowe pracowników administracji, w tym ukończone studia II stopnia (Aneta Dąbrowska, Agnieszka Kiersnowska), studia podyplomowe (Jolanta Nikścin) i kursy językowe. 
 

Za bardzo dużą aktywność, osiągnięcia zawodowe oraz atmosferę opartą na wzajemnej życzliwości i pomocy, wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i doktorantom serdecznie dziękuję. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim pracownikom i ich rodzinom życzę spokoju, radości i ciepła rodzinnego oraz optymizmu i samych szczęśliwych dni w Nowym 2016 Roku.

 
Roman Sobiecki
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie