Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Pawel Dec
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 dr Paweł Dec

 

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. 

Adiunkt w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji.

Kierownik Podyplomowych Studiów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w SGH.

W przeszłości dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", dyrektor w Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik projektów doradczych i szkoleniowych.

Praca doktorska pt. „Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa” obroniona w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent dziennych studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing oraz dziennych studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.
 
Specjalność i zainteresowania badawcze: restrukturyzacja i pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, systemy wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, upadłość podmiotów gospodarczych, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse i struktura kapitału przedsiębiorstw, odpowiedzialność menedżerów.

Kontakt: pawel.dec(at)sgh.waw.pl

Publikacje:

 • Dec P., Koncepcja kompleksowego systemu wczesnego ostrzegania, (w:)Przesłanki i bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce - skala, przyczyny, przeciwdziałanie. Czynniki i infrastruktura upadłości przedsiębiorstw. Badania statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie pod kierownictwem prof. E. Mączyńskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.    
 • Dec P., Badania nad sprawnością polskich modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, materiały z konferencji „Instytucjonalne czynniki funkcjonowania przedsiębiorstw a procesy naprawcze i upadłościowe", Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 27 czerwca 2006. 
 • Dec P., Rola systemu wczesnego ostrzegania w realizacji strategii, „Ekonomika
  i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10.    
 • Dec P., Statystyka upadłości, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, nr 1.    
 • Dec P., Analiza jako metoda badawcza, (w:) Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, red. K. Kuciński, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Dec P., Konspekt pracy doktorskiej, (w:) Doktoranci o przygotowywaniu konspektu pracy doktorskiej red. M. Strzyżewska, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • Dec P., Dylematy weryfikacji i wyboru modelu predykcji bankructwa przedsiębiorstw, referat na VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Dec P., Liberalizacja gospodarki światowej a upadłość przedsiębiorstw, (w:) Liberalizacja gospodarki światowej czy to uciekający cel? Projekt badawczy zespołu międzykolegialnego pod kierownictwem prof. K. Żukrowskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Dec P., Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce, (w:) Bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Dec P., Statystyka upadłości - aneks statystyczny, (w:) Bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Dec P., Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa, Praca doktorska, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Dec P, System wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa. Recepta na kryzys?, Magazyn CEO, grudzień 2008 r.
 • Dec P., Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, (w:) Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Dec P., Upadłości w Polsce i na świecie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1/2009
 • Dec P., Länderbericht Polen, (red.)  Dieter Bingen, Krzysztof Ruchniewicz - recenzja, Biuletyn PTE nr 4/2009.
 • Dec P., Dylematy weryfikacji i wyboru modelu predykcji bankructwa przedsiębiorstw, (w:) Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Dec P., PIA Piasecki - specyfika upadłości w budownictwie, (w:) Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Dec. P., Cykle życia biznesu w polskim Internecie, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E.Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Dec. P., Statystyka upadłości w Polsce i na świecie [w:] Cykle życia i bankructwa  przedsiębiorstw, red. E.Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Dec P., Galleon - koniec wielkiego handlu informacją [w:] Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Warszawa 2010
 • Dec P., Masiukiewicz P., Bank Tax in European Union, The Annals of "Dunarea de Jos" University - Fascile I. Economics and Applied Informatics, 2011, No.2.
 • Dec. P., Cykle życia w polskim internecie, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH,Wyd. II Warszawa 2011.
 • Dec. P., Statystyka upadłości w Polsce i na świecie [w:] Cykle życia i bankructwa  przedsiębiorstw, red. E.Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH,Wyd. II Warszawa 2011.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Aplikacja stress testów w bankowości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, UMCS, Lublin 2012, Vol. XLVI.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Special taxes in banking, Perspectives of Innovations, Economics and Business, 2012, Volume 12, Issue 2.
 • Korf E., Dec P, Indian Microfinanse Crisis, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2012, 5, s. 31-40.
 • Dec P., Upadłość biur podróży w Polsce, w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Dec P., Statystyka upadłości w Polsce i na świecie w latach 1997-2011, w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Dec P., Restrukturyzacja General Motors –odrodzenie światowego lidera przemysłu motoryzacyjnego, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Masiukiewicz P., Dec P. Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 47 (3), s. 601-608.
 • Dec P., Masiukiewicz P, Application of marketing instruments in the banking crisis, w: Faces of Social Communications. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, ed. M. Kaczmarczyk, Humanitas, Sosnowiec-Prague 2013, s. 49-60.
 • Masiukiewicz P., Dec P., Stress test in banking – case of Europe and USA, w: Economic Development of the EU and CIS Countries in Globalization,  International Scientific Association of Economists Consilium,  Bern 2013, s. 55-58.
 • Masiukiewicz P., Dec P., Dysfunctions and risks of big financial institutions, Business Systems and Economics, ISSN 2029-8234, Vol. 3 (2), 2013, s. 196-207.
 • Masiukiewicz P., Dec P., Behavioural Factors of Price Bubbles and Their Influence on the Formation of a Crisis, International Journal of Multidisciplinary Research and Advanced in Engineering.(IJMRAE), ISSN 0975-7074, Vol. 5, No. II (April 2013), pp. 1-16.
 • Masiukiewicz P., Dec P., Stress Tests in Banking – Main Theoretical and Practical Aspects, Indian Journal of Applied Research, ISSN - 2249-555X, Vol.3, Issue 7, July 2013, pp. 163-165.
 • Życki C., Dec P., Crowdfunding – nowoczesna forma finansowania start-upów, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2013, 12.
 • Dec P.,  Wykorzystanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania w ograniczaniu niepewności w przedsiębiorstwach w : Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, 978-83-7378-800-8, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Podatek bankowy, CH Beck, Warszawa 2013.
 • Dec P., Szczerbak M., Wyzwania sprawozdawczości 4. finansowej w warunkach umiędzynarodowienia się rynków, R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Wymogi globalnej konkurencyjności przedsiębiorstw,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 51-68.
 •  Masiukiewicz P., Dec P.,Measures of Success in Small and Medium-Sized Business. Case of Poland, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,  2014, nr 1.
 • Masiukiewicz P, Dec P., The Support System for Small and Medium Business: Case of Poland, Research in World Economy, Vol 5, No 2 (2014), pp. 150-158
 • Kotańska K., Dec P., Upadłości przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych,  Ekonomika  I Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, nr nr 1.
 • Dec. P. (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw: Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014
 • Dec P., Statystyka upadłości w Polsce i na świecie, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2014.
 • Dec P., Bankructwa linii lotniczych, w: Bankructw, upadłości i procesy naprawcz​e przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2015  
 • .​Dec P., Szczerbak M., Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa przemysłowego, (w:) Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Prospects for small and medium-sized businesses: A comparative study of Poland and Kazakhstan, “Central Asia Business Journal” 2015, No 1., Vol 7, pp.38-61.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2015, Nr 4, s. 107-116.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich dezaktywacji, „Ekonomista” 2015, nr 4, s. 491-514.
 • Dec P., Bankructwa linii lotniczych, (w:) Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Dec P., Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw, (w:) Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Dec P.,  Masiukiewicz P, Economic Crime and Determinants of the Black Market Loans, “Transformations in Business & Economics”. 2015, No. 2, Vol. 14, pp. 117-132.
 • Dec P., Statistics bankrupt companies in Poland and in the world - the specter of last global economic crisis,  “Global Journal of Advance Research”, 2015, No. 1, Vol 2, pp. 287-295.
 • Dec P . (red.) Przewrotność współczesnych finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016. 
 • Dec P., Ocena kondycji i metody predykcji bankructwa banku  (w:) Przewrotność współczesnych finansów, red. P. Dec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Dec P., Fundusze pożyczkowe - alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla przedsiębiorstw, (w:) Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce,  red. J. Grzywacz,  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.
 • Dec P., Loan Funds - an Alternative and Complemenetary Source of Capital, (w:) Sources of Financing. The Development Activities of Enterprises in Poland  red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Models of Bankruptcy Procedures in European Union, “Business and Management Horizons”, 2016, No. 2, Vol. 4, pp. 46-58.
 • Dec P., Demografia przedsiębiorstw-analiza ilościowa upadłości w Polsce i na świecie,  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 2016, nr 1, s. 101-116.
 • Dec P., Szczerbak M., Modele predykcji bankructwa a zasady rachunkowości banków, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia”, 2016, nr 4, s. 59-68.
 • Dec P., Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, 2016, nr 11, s. 11-25.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Mezzanine Capital as A Tool to Increase Enterprise Value in Crisis, “Business and Management Horizons”, 2017, No. 1. Vol. 5, s. 52-61.
 • Dec P. Analiza ilościowa finansjeryzacji, w: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.
 • Dec P., Szczerbak M., Family Businesses - Problems of Accounting, Financing and Survival, “Business and Economic Research”, 2017, No.1, Vol 7, pp. 273-284. 
 • Dec P., Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, 2017, nr 2, s. 12-23.
 • Dec P., Innowacyjne usługi finansowe, w: Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, red. J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
 • Dec P., Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.