Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Strategii Konkurencji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Zarządzania Strategicznego - Publikacje
 

 publikacje

 
 1. Zarządzanie strategiczne. Wybór i realizacja strategii przedsiębiorstwa, A. Sosnowska, S. Jurek-Stępnień, Oficyna Wyd. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2013. 
 2. Joanna Korpus, Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia, Oficyna wyd. SGH, Warszawa 2013. 
 3. Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. nauk. M. Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012. Autorzy: K. Duczkowska-Małysz, M. Duczowska-Piasecka, M. Poniatowska. 
 4. K. Duczkowska-Małysz, M. Duczowska-Piasecka, M. Poniatowska, Model biznesu – nowe myślenie strategiczne – Wyd. Difin, Warszawa 2012. 
 5. Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, red. nauk. S. Łobejko, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2012. Autorzy: S. Łobejko, B. Chinowski, M. Błaszczyk, M. Fryczyńska, A. Kobeszko, K. Szermanowicz, K. Zaniewska, A.M. Zarzycka, B. Żelazko. 
 6. Johann M., Services Marketing, Oficyna Wydawnicza SGH, 2012. 
 7. Johann M., Rola komunikacji marketingowej w strategii przedsiębiorstw sieciowych, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2012, nr 2.
 8. 8. Johann M., Empowerment w strategii marketingowej przedsiębiorstw usługowych, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2012, nr 1. 
 9. Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania. red. nauk. B. Jóźwik, M. Sagan, Difin Warszawa 2012. 
 10. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011, ss. 503. 
 11. Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, red. S. Łobejko, Z. Pierścionek, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2011, ss. 296. Autorzy: Z. Pierścionek, S. Łobejko, S. Jurek-Stępień, M. Błaszczyk, J. Korpus, P. Pietrucha. 
 12. M. Poniatowska-Jaksch, Lokalne powiązanie korporacji transnarodowych, (w:) Globalizacja, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2011. 
 13. Korpus J. Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego w polskich publicznych uczelniach wyższych w świetle badań pilotażowych, Czsopismo Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2011. 
 14. A. Sosnowska, S. Łobejko, Model procesu decyzyjnego kompleksowego programu badawczego, w: Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, red. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011. s. 23-41. 
 15. A. Sosnowska, S. Łobejko, Wsparcie finansowe, w: Zarządzanie wynikami badań naukowych. Poradnik dla innowatorów, red. nauk. A. H. Jasiński, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2011. s. 131-151. 
 16. Johann M., Strategie konkurowania przedsiębiorstw na rynku turystycznym w Polsce, w: Dziedzic E. (red.), Turystyka wobec nowych zjawisk w gospodarce światowej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2011. 
 17. Johann M., Marketing sensoryczny, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2011, nr 2. 
 18. Johann M., Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2011, nr 1. 
 19. Johann M., Rynkowe czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, 2011, nr 5. 
 20. A. Zarzycka, M. Sagan, Pomiar najlepszych praktyk marketingowych, „Marketing i Rynek” 2011, nr 7 
 21. M. Sagan, A. Zarzycka, Wdrażanie najlepszych praktyk biznesowych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2011, nr 1 (18) 
 22. M. Sagan, P. Zalewa, O. Gorbaniuk, B. Jóźwik, Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego, “Gospodarka Narodowa” 2011, nr 4 
 23. Zastosowanie Internetu na rynku B2B na przykładzie branży zoologicznej, [w:] Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, KUL, Lublin 2011
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.