Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Instytut Zarządzania Wartością : Instytut Zarządzania Wartością | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Zarządzania Wartością
 

 Instytut Zarządzania Wartością

 
Instytut Zarządzania Wartością wchodzi wskład Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, które zostało powołane Uchwałą Senatu nr 55 z dnia 22 kwietnia 1992 r.

Instytut zajmuje się ewolucją rozwoju przedsiębiorstw i wlaśnie w niej dostrzega nowe teoretyczne wyzwania, perspektywy i możliwości badawcze.

Do strategicznych obszarów badawczych  Instytutu zaliczamy:
  • Ekonomiczną teorię przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorczego w warunkach współczesnej globalizacji i  konkurencji – ich wkład do ekonomii politycznej globalizacji;
  • Tworzenie, mierzenie i zarządzanie wartością -  przedsiębiorstw, klientów, akcjonariuszy   i interesariuszy w gospodarce opartej na wiedzy;
  • E – biznes i globalne sieciowe technologie informacyjno – komunikacyjne jako nowy   obszar i metoda konkurowania przedsiębiorstw.
  • Globalną ekonomię usług, czyli szybko dokonujący się proces serwicyzacji działalności przedsiębiorstw i jego konsekwencje dla teorii i praktyki przedsiębiorczego zarządzania przedsiębiorstwem.
 

 Zaproszenie na Konferencję - wiosna 2018r.

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

organizowana przez Instytut Zarządania Wartością 

"Przestrzenie kreowania wartości" 


Konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z przestrzeniami kreowania wartości. 

Ramowy program konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

·         Wartość w ujęciu finansowym

·         Społeczny i etyczny wymiar zarządzania wartością

·         Digitalizacja przedsiębiorstw i gospodarki a tworzenie wartości 

zakres bloków

Program konferencji:

1.      Wystąpienie Dyrektor IZW i powitanie gości

2.      Wystąpienie Rektora

3.      Wystąpienie Dziekana KNOP

4.      Wykład wprowadzający na temat aksjologii wartości (30 -45 minut)

5.      Blok referatów: Wartość w ujęciu finansowym

6.      Blok referatów: Społeczny i etyczny wymiar zarządzania wartością

7.      Blok referatów: Digitalizacja przedsiębiorstw i gospodarki a tworzenie wartości

8.      Obiad

9.      Debata Oxfordzka

 

Biuro konferencji:

Szkoła Główna Handlowa

​Instytut Zarządzania Wartością

ul. Madalińskiego 31/33

02-554 Warszawa

mgr Magdalena Cieślik-Kącka

mgr Grażyna Rybarska​

tel. (22) 564 86 55; fax (22) 564 86 60​​ ; e-mail: izw@sgh.waw.pl

 

 Cykl Data Science in Practice

 
Zapraszamy na cykl spotkań
"Data Science in Practice" jest inicjatywą Instytutu Zarządzania Wartością, stworzoną i kierowaną przez dr. Wojciecha Kurowskiego we współpracy z SKN Data Science Management.
Projekt ma służyć merytorycznej wymianie doświadczeń (seminaria, dyskusje panelowe, warsztaty) oraz networkingowi i budowie środowiska liderów nowej ekonomii.
W założeniu ma być pomostem miedzy nauką a biznesem, tworząc praktyczną teorię.
W ramach tego cyklu spotkań zapraszani są do SGH uznani przedstawiciele świata teorii i praktyki, którzy dzielą się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniami ze studentami, przedsiębiorcami i akademikami.
 
Zdjęcie użytkownika SKN Data Science Management SGH.
 

 Priorytety naukowe i dydaktyczne

 


 

 Zmarł prof. dr hab. Andrzej Herman

 
Z żalem zawiadamiamy, że 18 września 2016 r.
zmarł prof. dr hab. Andrzej Herman,
osoba wyjątkowa dla społeczności
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz dla środowiska naukowego.
aherman.jpg 
 
 
Prof. dr hab. Andrzej Herman ukończył studia na  Wydziale Ekonomiki Produkcji  Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, dziś SGH. W SGPiS uzyskał stopień doktora (1980) i doktora habilitowanego (1988) nauk ekonomicznych, a tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 2014 roku.
 

Był prekursorem w Polsce badań w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Budował podwaliny teorii, wyznaczając nowy kierunek w teorii i praktyce zarządzania polskimi przedsiębiorstwami, a także w naukach o przedsiębiorstwie. Pod kierunkiem naukowym Pana Profesora powstało szereg cennych projektów badawczych dotyczących zmian strukturalnych we współczesnej gospodarce światowej i ich wpływu na radykalną transformację wielu tradycyjnie działających na globalnym rynku przedsiębiorstw. Pan Profesor wniósł do nauki polskiej istotny wkład w rozwój nauki o przedsiębiorstwie a przede wszystkim przedstawił nowe koncepcje w zakresie zarzadzania wartością w przedsiębiorstwie wobec globalnych wyzwań w sferze ekonomicznej i geopolitycznej.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Herman, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością i Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH,  był założycielem Katedry Small Businessu, która następnie została przekształcona w Instytut Zarządzania Wartością. W 2006 roku stworzył czasopisma naukowe: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Economics and Business Administration Journal, w których pełnił funkcje redaktora naczelnego. W latach 1990–1993 piastował funkcje: Prodziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w latach 1993-1999 i 2005-2012, członka Senatu SGH w latach 1993-2016. Na początku lat 90-tych,  jako Pełnomocnik Rektora był jednym z głównych współtwórców Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

W ciągu długiej i owocnej pracy naukowej i organizatorskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w znanych i cenionych czasopismach naukowych i funkcje w radach nadzorczych
w  największych polskich koncernach. Był m.in. Wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Organizacji Przemysłu „ORGMASZ”, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, członkiem Rady Programowej serii wydawniczej „Warsztaty Menedżerskie” Wydawnictwa Poltext, skierowanej do kadry menedżerskiej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wiceprezesem Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Small Businessu.

W latach 1983-1989 pełnił funkcję członka Prezydium i członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a w latach 1982-1989 sekretarza naukowego Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Za swoje wybitne zasługi na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz polskich przedsiębiorstw Pan Profesor został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i  Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką honorową Związku Rzemiosła Polskiego „Szabla Kilińskiego”, Platynowym Medalem Rzemiosła Polskiego oraz Medalem Mikołaja Kopernika przyznanym przez Związek Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego.

Odszedł od nas życzliwy Człowiek, wybitny naukowiec i ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców. Był postacią szczególnie zasłużoną dla Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
     Żegnamy Cię Panie Profesorze, Przyjacielu
   Dziekan, pracownicy i doktoranci Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 
 

 Profesor Andrzej Herman - fragmenty tekstów

 
"Każde działanie wprowadza do naszego myślenia i działania czynnik czasu, który jednocześnie staje się coraz bardziej deficytowy. Czas jest dla ludzi przede wszystkim oczekiwaniem tego, co się może zdarzyć w przyszłości (choć niestety dla wielu jest to przede wszystkim powracanie do przeszłości). Oznacza jakieś ukierunkowanie ludzkich oczekiwań i potrzeb - ich projekcję, która przybiera później formę życiowej trajektorii, jaką podążają jednostki i społeczeństwa. W ten sposób czas zostaje ograniczony do ruchu w określonym kierunku, poza którym traci zazwyczaj znaczenie" (Prof. A. Herman, 2016, Ekonomia przyszłości, str. 334)

"Kontekst warunkuje możliwość właściwej jednostkowej i społeczenj percepcji wszelkiej wartości, a także jej realizacji. Bez uwzględnienia tego nie jest możliwe zaistnienie watości i jej funkcjonowanie w świadomości ludzi. Dzięki niemu dochodzi do konkurencji między rożnymi wartościami. Kontekst staje się ich środowiskiem...."(jw. s.339)

"Warto więc przede wszystkim zastanowić się, jakie nowe uwarunkowania pojawiły się w procesach tworzenia i destrukcji wartości ekonomicznej..."(j.w.,s.339)
"Podjecie aksjologiczno-etycznych implikacji teorii zarządzania wartością ekonomiczną staje się w tej sytuacji wyzwaniem najbliższej przyszłości." (Prof. A.Herman, 2015, Kwartalnik nr 2, s.26
 

 Program rozwoju instytutu

 
„W przedsiębiorstwie wysokiej wartości, zysk jest uzyskiwany nie w wyniku zastosowania skali produkcyjnej, ale poprzez ciągle kontynuowany proces odkrywania nowych związków między rozwiązaniami i potrzebami."  (R. B. Reich, The work of nations, New York 1992, s. 85.)

Do strategicznych obszarów badawczych  Instytutu zaliczamy:
  • Ekonomiczną teorię przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorczego w warunkach współczesnej globalizacji i  konkurencji – ich wkład do ekonomii politycznej globalizacji;
  • Tworzenie, mierzenie i zarządzanie wartością -  przedsiębiorstw, klientów, akcjonariuszy   i interesariuszy w gospodarce opartej na wiedzy;
  • E – biznes i globalne sieciowe technologie informacyjno – komunikacyjne jako nowy   obszar i metoda konkurowania przedsiębiorstw;
  • Globalną ekonomię usług, czyli szybko dokonujący się proces serwicyzacji działalności przedsiębiorstw i jego konsekwencje dla teorii i praktyki przedsiębiorczego zarządzania przedsiębiorstwem;

...z programu rozwoju Instytutu

 

 Aktualności

 

Medal Mikołaja Kopernika dla Profesora Andrzeja Hermana

Zarząd Związku Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał Profesorowi Andrzejowi Hermanowi Medal Mikołaja Kopernika.

więcej

Medal Mikołaja Kopernika dla Profesora Andrzeja Hermana

Zarząd Związku Banków Polskich w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego przyznał Profesorowi Andrzejowi Hermanowi Medal Mikołaja Kopernika.

więcej

 

 Oferta dydaktyczna

 
 
 
 

 Struktura

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.