Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 DR TOMASZ DĄBROWSKI

 


PEŁNIONE FUNKCJE

• Adiunkt, Zakład Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH

  
WYKSZTAŁCENIE
• Doktor nauk ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
• Absolwent Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS Polskiej Akademii Nauk
• Magister nauk ekonomicznych, SGH
 
OFERTA DYDAKTYCZNA
 
Wykłady
• Marketing na rynku instytucjonalnym
• Marketing
• Strategie marketingowe
• Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa
 
Seminarium magisterskie i licencjackie
• Strategie marketingowe
• Wpływ marketingu na wartość przedsiębiorstwa
• Tożsamość i wizerunek przedsiębiorstwa
• Marka przedsiębiorstwa
• Komunikacja korporacyjna
• Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa
• Społeczna odpowiedzialność biznesu
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
• reputacja przedsiębiorstwa i jej wpływ na wartość
• tożsamość i wizerunek przedsiębiorstwa
• marka przedsiębiorstwa
• komunikacja korporacyjna
• społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
• zarządzanie relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa

 
OSTATNIE NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak, Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych, CeDeWu, Warszawa 2016

 • Tomasz J. Dąbrowski Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

 • Tomasz J. Dąbrowski, Agata Adamska, Znaczenie reputacji spółek w różnych systemach ładu korporacyjnego „Studia Prawno-Ekonomiczne” 97/2015, s. 188-197

 • Tomasz J. Dąbrowski, Agata Adamska, Anna Grygiel-Tomaszewska, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Nauki o Finansach” 2/2015, s. 73-95

 • Tomasz J. Dąbrowski, Agata Adamska, Anna Grygiel-Tomaszewska, Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju inwestycji etycznych – doświadczenia europejskie i ich implikacje dla Polski, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Sectio H Oeconomia, 2015, Vol. 49, No. 4, s. 13-20, DOI:10.17951/h.2015.49.4.13

 • Tomasz J. Dąbrowski, Marketing – między koncentracją na kliencie a orientacją na interesariuszy, „Handel Wewnętrzny” 5/2015, s. 133-146

 • Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak, Strategiczna filantropia jako instrument polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przemysłu chemicznego„Przemysł Chemiczny” 7/2015, s. 1044-1049, DOI: 10.15199/62.2015.7.1

 • Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak, Kodeksy etyczne jako element kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, „Przemysł Chemiczny” 5/2015, s. 643-650, DOI:10.15199/62.2015.5.2

 • Tomasz J. Dąbrowski, Agata Adamska,, Reputation and regulations as market and non-market mechanisms to reduce bifurcated risk, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 14, No. 2/2015, pp. 155–168. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.009.

 • Tomasz J. Dąbrowski, Dawid Pacha, Kształtowanie reputacji jako wartości dla klienta. Rola mediów społecznościowych, [w:] Barbara Dobiegała-Korona (red.) Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Difin 2015, s. 252-266

 • Tomasz J. Dąbrowski, Strukturalne uwarunkowania wzrostu znaczenia reputacji przedsiębiorstw, Marketing i Rynek nr 11/2014, s. 2-7

 • Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak, Zarządzanie relacjami z interesariuszami w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego „Przemysł Chemiczny” 04/2014, DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.406   

 • Tomasz J. Dąbrowski, Katarzyna Majchrzak Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, „Przemysł Chemiczny”03/2014, DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.

 • Tomasz J. Dąbrowski Dylematy wyceny wartości relacji z interesariuszami, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2013, nr 89, s. 194-205

 • Tomasz J. Dąbrowski Cause related marketing i strategiczna filantropia jako instrumenty marketingu społecznego, „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 6

 • Tomasz J. Dąbrowski Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing i Rynek” 2013, nr 9
 • Zarządzanie wartością klienta na rynku instytucjonalnym. Koncepcja i bariery jej stosowania w przedsiębiorstwach sektora MSP„Marketing i Rynek” 2013, nr 1
 • Rola marki w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2012, nr 2
 • Zagrożenie reputacji firm chemicznych, „Przemysł Chemiczny” 2012, nr 11
 • Kryzys a teoria gier, czyli na czym polega błąd, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2012, nr 1
 • Strony internetowe jako element komunikowania tożsamości. Przypadek banków. „Marketing i Rynek”, 2/2012
 • Use of cause-related marketing as an example of innovation in communicating corporate social responsibility [in:]  Innovations in customer value creation, eds. Barbara Dobiegała-Korona, Piotr Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2011
 • Problemy pomiaru reputacji jako wartości dla klienta, „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień 2011
 • Marka przedsiębiorstwa jako nowy paradygmat brandingu, „Marketing i Rynek”, 9/2011
 • Wykorzystanie cause-related marketingu w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, „Marketing i Rynek”, 3/2011
 • Polityka CSR jako element umacniania reputacji. Przykład banków, „Marketing i Rynek”, 2/2011
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako element kształtowania reputacji i zaufania do banku, „Bezpieczny Bank” 2010, Nr 3(42)
 • Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer, Kraków 2010 • Komunikacja kryzysowa jako narzędzie kształtowania reputacji, „Marketing i Rynek”, 8/2010
 • Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku, (współautorka: Agata Adamska), „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 1(2)/2010,
 • Reputacja a zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski, Poltext, Warszawa 2010
 • Reputacja jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. Barbara Dobiegała-Korona, Tymoteusz Doligalski, Poltext, Warszawa 2010
 • Tożsamość przedsiębiorstwa jako czynnik kształtujący jego reputację, „Przegląd Organizacji” 1/2010 
 • Wpływ reputacji na wartość przedsiębiorstwa i migrację kapitału [w:] Migracja klientów a wartość przedsiębiorstwa, red. Barbara Dobiegała-Korona, PWN, Warszawa 2009
 • Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 9/2009 
 • Mierzenie efektywności marketingu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2/2009
 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa a informacje dla inwestorów, [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. Sebastian Buczek i Andrzej Fierla, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
 • Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii, C.H.Beck, Warszawa 2007, (współautorka: Agata Adamska) 


HOBBY
• podróże
 
KONTAKT
• e-mail: tomasz.dabrowski#sgh.waw.pl (zamiast # wstaw @)

• telefon: (22) 5649305 (Zakład Wartości Klienta)