Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Specjalność podatki na kierunku finanse i rachunkowość
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 specjalność podatki na kierunku finanse i rachunkowość

 
 

​Zostań mistrzem prawa podatkowego - dzięki specjalności podatki na kierunku finanse i rachunkowość

 

 

Kim jest doradca podatkowy?
Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego i został powołany ustawą o doradztwie podatkowym. Ustrój tego zawodu przewiduje z jednej strony szereg obowiązków dla doradcy (w tym: członkostwo w samorządzie zawodowym, obowiązek stosowania się do kodeksu deontologicznego, zachowania tajemnicy zawodowej, ubezpieczenia OC, odpowiedzialność dyscyplinarna), ale także uprawnień (np. prawo do wykonywania czynności zawodowych doradztwa podatkowego, prawo do występowania przed sądami administracyjnymi, immunitet materialny w zakresie wolności słowa i pisma).
Aby zostać doradcą podatkowym trzeba spełnić szereg warunków, w tym: wymaga się posiadania nieskazitelnego charakteru i rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu, wyższego wykształcenia, odbycia praktyki, a także złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.Egzamin na doradcę podatkowego

Sam egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych z następujących dziedzin:

 1. źródła prawa i wykładnia prawa,
 2. analiza podatkowa,
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego,
 4. materialne prawo podatkowe,
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji,
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne,
 7. prawo dewizowe,
 8. prawo karne skarbowe,
 9. organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej,
 10. rachunkowość,
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Egzamin składa się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Egzamin jest dwuczęściowy (część pisemna oraz ustna). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu. Co do zasady, po zdaniu części pisemnej można przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Część pisemna egzaminu polega na: rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań obejmujących wszystkie w/wym. dziedziny oraz rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Rozwiązując zadanie kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy. Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut. Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób: odpowiedź prawidłowa - dwa punkty, odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt, brak odpowiedzi - zero punktów. Rozwiązanie zadania oceniane jest w skali od 0 do 20 punktów. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej: 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz 10 punktów za rozwiązanie zadania.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań. Zestaw zawiera pytania z co najmniej 6 dziedzin wyżej wskazanych. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

 


Uprawnienia SGH
Osoby kończące studia, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy między uczelnią a Komisją obejmuje tylko część ustną. W takim wypadku kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do części ustnej egzaminu po raz pierwszy, nie później jednak niż w okresie 2 lat od ukończenia studiów.

SGH i Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego podpisały 28 sierpnia 2017r. taką umowę.
Umowa określa zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, który jest realizowany przez SGH na studiach drugiego stopnia – studia magisterskie, studia stacjonarne oraz popołudniowe na kierunku finanse i rachunkowość, specjalność: podatki w ramach przedmiotów wymienionych w załączniku do Umowy. Jednocześnie weryfikacja umiejętności sporządzania pism procesowych następuje w ramach egzaminu lub zaliczenia z przedmiotu Warsztaty sporządzania pism w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Zgodnie z umową student powinien zrealizować następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe

​Lp. Sygnatura​ ​Nazwa przedmiotu ​Wymiar godzin ​Punkty ECTS
​1. ​21011 ​prawo gospodarcze ​30 ​4,5
 
 
Przedmioty kierunkowe FiR:
 
​Lp. ​Sygnatura ​Nazwa przedmiotu kierunkowego ​Wymiar godzin ​Punkty ECTS
​2. ​22246 ​prawo finansowe i podatkowe ​45 ​4,5
​3. ​22074 ​zaawansowana rachunkowość finansowa ​45 ​4,5
 

Przedmioty tworzące specjalność podatki na FiR:

​Lp. ​Sygnatura ​Nazwa przedmiotu Wymiar godzin ​Punkty ECTS
4.​ ​23685 ​międzynarodowe planowanie podatkowe ​30 ​3
​5. ​23807 ​podatki bezpośrednie ​30 ​3
​6. ​23696 ​podatki pośrednie ​30 ​3
​7. ​23216 ​postępowanie podatkowe ​30 ​3
​8. ​23358 ​prawo celne ​30 ​3
​ ​razem ​150 ​15
  

Przedmioty związane z kierunkiem FiR (przedmioty do wyboru):

​Lp. ​Sygnatura ​Nazwa przedmiotu ​Wymiar godzin ​Punkty ECTS
9.​ ​22096 ​postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne ​30 ​3
​10. ​23359 ​prawo karne skarbowe ​30 ​3
​11. ​23546 ​propedeutyka rachunkowości ​15 ​1,5
​12. ​23544 ​warsztaty sporządzania pism w postepowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych ​30 ​3
​13. ​23545 ​zawód doradcy podatkowego i etyka zawodowa ​15 ​1,5
razem​ ​ ​120 12​
 

 

 
 
 

 FAQ

 
​​
​1. W porównaniu do ogólnych zasad zdawania egzaminu na doradcę podatkowego co zyskuje absolwent, który zrealizuje przedmioty objęte umową?
Po pierwsze, jest to zwolnienie z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego (pozostaje do zdania część ustna). Po drugie, kandydat na doradcę po zdaniu części pisemnej ma rok na zdanie części ustnej (termin ten liczy się od dnia przystąpienia do części pisemnej), zaś absolwent SGH, który zrealizował przedmioty objęte umową ma również rok na zdanie części ustnej (te​rmin ten liczy się od dnia złożenia po raz pierwszy wniosku o dopuszczenie do części ustnej) i sam egzamin ustny osoba ta powinna zdać w okresie 2 lat od ukończenia studiów.
​2. Jestem studentem studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym. Czy umowa dotyczy także tych studiów?
Niestety nie. Umowa obejmuje wyłącznie studia stacjonarne oraz niestacjonarne w trybie popołudniowym. Nie zmienia to faktu, że można realizować samą specjalność podatki na tych studiach. 
​3. Czy zrealizowanie przedmiotów do wyboru z FiR jest obowiązkowym wymogiem uzyskania prawa do zwolnienia z egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego?
Tak. W ramach przedmiotów do wyboru (zgodnie z wymogami student jest obowiązany do zrealizowania przedmiotów za 15 pkt ECTS) trzeba „dobrowolnie” wybrać wskazane w umowie przedmioty związane z kierunkiem FiR. 
​4. Kiedy umowa weszła w życie i w stosunku do jakich przedmiotów obowiązuje?
Umowa weszła w życie z dniem podpisania, ale ma zastosowanie do studentów, którzy rozpoczęli studia drugiego stopnia – studia magisterskie, studia stacjonarne oraz popołudniowe na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność: podatki począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017. Oznacza to, że zrealizowanie przedmiotów objętych umową przed rokiem akademickim 2016/2017 nie będzie dawało prawa do zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.
​5. Zgodnie z umową - zwolnienie obejmuje studentów stacjonarnych oraz popołudniowych na kierunku FiR, o specjalności podatki; skoro więc lista przedmiotów zawarta w załączniku do umowy pokrywa przedmioty potrzebne do ukończenia specjalizacji podatki, to czy warunkiem koniecznym, by ubiegać się o zwolnienie z części pisemnej, jest ukończenie studiów? Czy - przyjmując, że jest to możliwe - realizując przedmioty konieczne do uzyskania zwolnienia już w pierwszym roku studiów drugiego stopnia, mogę ubiegać się o dopuszczenie mnie do części ustnej egzaminu?​
​Trzeba skończyć studia – umowę „czytamy” razem z ustawą o doradztwie podatkowym, gdzie zgodnie z art. 24 ust. 5:  "Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a, obejmuje tylko część ustną".​
 
 

 Kontakt

 
​Szczegółowych informacji udzieli prof. SGH dr hab. Aleksander Werner (awerne@sgh.waw.pl).