Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Mariusz Karwowski

 
 • Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej SGH
 • Biegły Rewident

Główne formy aktywności zawodowej:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, podatków w rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej w ramach studiów SGH,
 • udział w projektach naukowo - badawczych
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów,
 • udział w badaniu sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, w tym spółek giełdowych
 • udział w pracach związanych z opracowywaniem polityki rachunkowości, zakładowych planów kont oraz zakładowych instrukcji kosztów.

Wybrane publikacje:

 1. Przesłanki integracji sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej, (w:) Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.
 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej z perspektywy USA, (w:) Rachunkowość, Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, Kapitał (fundusz) własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków (współautor), (w:) Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, wydanie II rozszerzone, red. G.K. Świderska i W. Więcław, Mac Consulting/ Difin, Warszawa 2012.
 4. Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe, Zespół 8. Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy (współautor), (w:) Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wydanie II rozszerzone, red. G.K. Świderska, Mac Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 5. Sprawozdawczość dotycząca segmentów jako czynnik integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, (w:) Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Tom II, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 6. Znaczenie i ocena stopnia ujawniania rezerw na przykładzie branży chemicznej, (w:) Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, red. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 7. Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, opracowany pod kierunkiem G.K. Świderskiej, SGH, Warszawa 2011.
 8. Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych (współautor) (w:) Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy finansowej i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 9. Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, red. G.K. Świderska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 10. Kontrola w zarządzaniu operacyjnym (w:) Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej, MAC Consulting/ Difin, Warszawa 2010.
 11. Segmenty zarządcze w rachunkowości finansowej i zarządczej (współautor) (w:) Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 12. Organizacja systemu finansowo-księgowego (współautor) (w:) Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, red. H. Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 13. Decentralizacja zarządzania, ośrodki odpowiedzialności, mierniki oceny efektywności działania ośrodków odpowiedzialności, (w:) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy, pytania testowe i zagadnienia sytuacyjne z rozwiązaniami, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
 14. Jak czytać sprawozdanie finansowe. Zbiór zadań z komentarzem oraz wybrane rozwiązania (współautor), red. G.K. Świderska, Management Accounting Consulting, Warszawa 2008.
 15. Ewidencja pozaksięgowa wspólnoty mieszkaniowej powstałej ze spółdzielni (w:) Gazeta Prawna Nr 242 (2112), 2007.
 16. Segmenty operacyjne według nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 8, (w:) Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom III. Sprawozdawczość i analiza finansowa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
 17. Ujawnianie informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych w Polsce (wspólnie z G. K. Świderską), (w:) Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Tom 35 (91), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006
 18. Skrypty na studia podyplomowe.

Zainteresowania badawcze:

Pasywa - ujęcie kapitału własnego i zobowiązań. Świadczenia pracownicze. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. Rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności.