Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Wymogi formalne i edytorskie :

Wymogi formalne i edytorskie – Kwartalnik Organizacja i Kierowanie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wymogi formalne i edytorskie
 

 wymogi formalne i edytorskie

 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW KWARTALNIKA (wymagania edytorskie poniżej)
Dążąc do przeciwdziałania przypadkom nierzetelności w nauce Redakcja Kwartalnika Organizacja i Kierowanie wprowadziła zgodną z wytycznymi MNiSW procedurę zabezpieczającą przed przypadkami „ghostwriting” oraz „guest authorship”:
  1. Redakcja wymaga od autorów przedkładających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt (wzór oświadczenia umieszczony został na stronie internetowej Kwartalnika). 
  2. Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). 
  3. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 
  4. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. 
 
In order to prevent cases of scientific misconduct the Editorial Board of Organization and Management introduced a procedure, consistent with the guidelines of Polish Ministry of Science and Higher Education, protecting against cases of "ghostwriting" and "guest authorship":
  1. Authors are required to submit their publications with a declaration specifying contribution of individual authors to publications (with their affiliations and contributions, ie the information who is the author of concepts, principles, methods, etc. used in the publications). The main responsibility lies with the author submitting the publication (declaration template is available on the website of the Quarterly). 
  2. Authors are required to provide information about funding sources of the publication and contribution of research institutions, associations and other entities ("financial disclosure"). 
  3. All detected cases of "ghostwriting" and "guest authorship" will be exposed, including notifying the appropriate entities (institutions employing the authors, science societies and associations, etc.). 
  4. All detected cases of scientific misconduct are documented. As "ghostwriting" are qualified cases in which someone has made a substantial contribution to publication, without revealing his participation as one of the authors, or without being mentioned in the acknowledgments enclosed to the publication. "Guest authorship" ("honorary authorship") are considered situations in which the author's contribution is insignificant, despite of declaration. 
 
Artykuły do publikacji prosimy wysyłać bezpośrednio do dr. Sylwestra Gregorczyka – sekretarza redakcji kwartalnika "Organizacja i Kierowanie" na adres: sylwester.gregorczyk (w domenie) sgh.waw.pl