Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Wymogi formalne i edytorskie :

Wymogi formalne i edytorskie – Kwartalnik Organizacja i Kierowanie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wymogi formalne i edytorskie
 

 GUIDELINES FOR AUTHORS OF ABSTRACTS

 

​Before preparing your abstract please review the instructions below as well as the recommendations that the Committee on Organizational and Management Sciences & Warsaw School of Economics developed.

Abstract Style
An Abstract is a short document, in a sense it is a marketing document for your full paper, which is intended to capture the interest of a potential reader of your paper. Thus the first rule of Abstract writing is that it should engage the reader by telling him or her what your paper is about and why they should read it. Format of Abstract

The abstracts should be written in English, Times New Roman, with margins 2.5 cm on all sides. The title should appear first, in bold capitals, 14 points and left aligned. Short attention-catching titles are the most effective. A single-line space should remain after the title.  Main text should be written in 12 points Times new Roman. A single-line space should remain after the text. Abstracts should contain no more than 500 words. Write concisely and clearly. Bibliography is not required in the Abstract. Keywords (3-6 words) and JEL codes should be written in 12 points, bold capitals and left aligned.

Purpose of Paper
What are the aims of the research? What is the statement of the problem(s)/research issue(s) addressed? Does  the article constitute a contribution to knowledge?

Methodology/Approach
How are the objectives achieved? Include the main method(s) used for the research. What is the approach to the topic and what is the theoretical or subject scope of the paper?  How your research is/was undertaken whether it is empirical or theoretical, quantitative or qualitative?

Findings/Results
A concise summary of the findings. What was found/ What are the results of study, analysis, discussion? What is the importance of the present findings?

Practical Implications
What outcomes and implications for practice, applications and consequences are identified? What directions it sets for future research?

Main Conclusions and Recommendations
What results and conclusions of a scientific article can be conveyed?

See the abstract template:

TITLE, BOLD CAPITALS, 14 POINTS, LEFT ALIGNED

Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text.......
Text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text.......

KEY WORDS: 3-6 WORDS, BOLD CAPITALS, 12 POINTS, LEFT ALIGNED
JEL: (Klasyfikacja na stronie: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)

 

 wymogi formalne i edytorskie

 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW KWARTALNIKA (wymagania edytorskie poniżej)
Dążąc do przeciwdziałania przypadkom nierzetelności w nauce Redakcja Kwartalnika Organizacja i Kierowanie wprowadziła zgodną z wytycznymi MNiSW procedurę zabezpieczającą przed przypadkami „ghostwriting” oraz „guest authorship”:
  1. Redakcja wymaga od autorów przedkładających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt (wzór oświadczenia umieszczony został na stronie internetowej Kwartalnika). 
  2. Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). 
  3. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 
  4. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. 
 
In order to prevent cases of scientific misconduct the Editorial Board of Organization and Management introduced a procedure, consistent with the guidelines of Polish Ministry of Science and Higher Education, protecting against cases of "ghostwriting" and "guest authorship":
  1. Authors are required to submit their publications with a declaration specifying contribution of individual authors to publications (with their affiliations and contributions, ie the information who is the author of concepts, principles, methods, etc. used in the publications). The main responsibility lies with the author submitting the publication (declaration template is available on the website of the Quarterly). 
  2. Authors are required to provide information about funding sources of the publication and contribution of research institutions, associations and other entities ("financial disclosure"). 
  3. All detected cases of "ghostwriting" and "guest authorship" will be exposed, including notifying the appropriate entities (institutions employing the authors, science societies and associations, etc.). 
  4. All detected cases of scientific misconduct are documented. As "ghostwriting" are qualified cases in which someone has made a substantial contribution to publication, without revealing his participation as one of the authors, or without being mentioned in the acknowledgments enclosed to the publication. "Guest authorship" ("honorary authorship") are considered situations in which the author's contribution is insignificant, despite of declaration. 
 
Artykuły do publikacji prosimy wysyłać bezpośrednio do dr. Sylwestra Gregorczyka – sekretarza redakcji kwartalnika "Organizacja i Kierowanie" na adres: sylwester.gregorczyk (w domenie) sgh.waw.pl