Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zasady zaliczania przedmiotu :

Zasady zaliczania przedmiotu – Koordynatorzy | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zasady zaliczania przedmiotu
 

 Zasady zaliczania przedmiotu podstawowego 110560 Rachunkowość

 
Podane na stronie zasady zaliczenia obowiązują w roku akademickim 2018/2019​

Szanowni Państwo
Wykładowcy i Studenci przedmiotu podstawowego
110560 Rachunkowość  

Uprzejmie proszę o przyjęcie załączonych Ujednoliconych zasad zaliczania przedmiotu podstawowego 110560-Rachunkowość. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości służę wyjaśnieniami.                                           

dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
koordynator przedmiotu podstawowego
Rachunkowość
 
 
 

 A. Zasady ogólne ustalenia oceny końcowej

 
 1. Przedmiot zaliczany jest dwuetapowo: na podstawie zaliczonych ćwiczeń oraz zdanego egzaminu końcowego.
 2. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń
 3. Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z ćwiczeń i 50% punktów z egzaminu semestralnego.
 4. Ocena końcowa z przedmiotu ustalana​ jest na podstawie sumy uzyskanych punktów z ćwiczeń (20%) i egzaminu semestralnego (80%).
 5. Ustala się następujące zasady ustalania oceny końcowej:  
  ​Suma uzyskanych punktów % z przedmiotu
   (łącznie z egzaminu i ćwiczeń)
  ​Ocena
  ​mniej niż 50% ​2,0
   ​50%-62% ​3,0
  powyżej ​62%-72% ​3,5
  powyżej ​72%-82% ​4,0
  powyżej 82%-92% ​4,5
  powyżej ​92%-100% ​5,0

 

 B. Zasady szczegółowe

 
 1. Ćwiczenia, są zaliczane przez prowadzących zajęcia na podstawie aktywności studenta na zajęciach, pozytywnych wyników bieżących kontroli wiedzy. 
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.​
 3. Nieobecność powinna być niezwłocznie, po ustaniu jej przyczyny, usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub innymi przyczynami uznanymi przez prowadzącego zajęcia.​
 4. Student ma obowiązek uzupełnienia zaległości powstałych wskutek nieobecności, w sposób i w terminie ustalonym przez prowadzącego.
 5. Student, który spełnił warunki określone przez prowadzącego zajęcia, uzyskuje zaliczenie po zakończeniu zajęć, przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w podstawowym terminie.
 6. Nieuzyskanie zaliczenia ćwiczeń w podstawowym terminie skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z egzaminu w I terminie.
 7. Studentowi przysługuje prawo do jednego terminu zaliczenia poprawkowego ćwiczeń.
 8. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń odbywa się w terminie określonym przez prowadzącego zajęcia po konsultacji z zainteresowanym studentem (grupą studentów), jednak nie później niż do dnia składania egzaminu w II terminie.
 9. Uzyskanie zaliczenia ćwiczeń w trybie poprawkowym umożliwia studentowi składanie egzaminu w II terminie.
 10. Nieuzyskanie zaliczenia ćwiczeń w trybie poprawkowym skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z egzaminu w II terminie.
 11. W każdej sesji egzaminacyjnej organizowane są dwa terminy egzaminu termin podstawowy (termin I) oraz termin II.
 12. Egzamin w tzw. terminie zerowym nie jest prowadzony.
 13. Na egzaminach w I terminie oraz II terminie studenta obowiązuje ten sam zakres materiału i te same wymagania egzaminacyjne.
 14. Egzamin (zarówno w terminie I jak i terminie II) ma formę wyłącznie pisemną i jest scentralizowany, co oznacza, że jego tekst jest uzgodniony dla wszystkich grup wykładowych przez zespół wykładowców prowadzących przedmiot w danym semestrze i zatwierdzony przez koordynatora przedmiotu. 
 15. Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń, według zasad podanych powyżej.
 16. Egzaminator ma obowiązek zapoznania się z protokołem zaliczeń ćwiczeń przed przystąpieniem studenta do egzaminu w celu upewnienia się, że uzyskał on zaliczenie ćwiczeń. Ocena uzyskana z egzaminu w przypadku niezaliczonych ćwiczeń jest nieważna; jeżeli została wpisana do dokumentacji przebiegu studiów, podlega wykreśleniu. 
 17. Egzaminator może uzależnić dopuszczenie studenta do egzaminu od okazania legitymacji studenckiej albo innego dokumentu poświadczającego jego tożsamość.
 18. Jeżeli dziekan – w wyjątkowych przypadkach – dopuści studenta do składania egzaminu w dodatkowym terminie, to na tę okoliczność Koordynator przedmiotu wyznaczy wyłącznie jedną datę dla egzaminu scentralizowanego, prowadzonego specjalnie dla wszystkich studentów posiadających takie zgody dziekana.
 19. Student nie ma uprawnienia do ponownego zdawania egzaminu w II terminie w przypadku, gdy student otrzymał w I terminie ocenę dostateczną albo wyższą. Egzamin przeprowadzają wykładowcy prowadzący wykład. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionej nieobecności w dniu egzaminu może go zastąpić nauczyciel akademicki wyznaczony przez dziekana po konsultacji z Koordynatorem przedmiotu lub opiekunem kierunku. 
 20. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną, ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej w terminie 14 dni od ogłoszenia w Wirtualnym Dziekanacie wyników egzaminu.