Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Zakładzie :

O Zakładzie – Zakład Zarządzania w Gospodarce | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Zarządzania w Gospodarce - O Zakładzie
 

 O Zakładzie

 

​Powstały w 2013 r. Zakład Zarządzania w Gospodarce kontynuuje pracę zespołu Katedry Zarządzania w Gospodarce istniejącej w Szkole Głównej Handlowej w latach 1984-2013. 

 all.jpg
 
Katedra Zarządzania w Gospodarce powstała w 1984 roku. W wyniku dyskusji środowiska naukowego SGPiS nad nowym kształtem ekonomii oraz teorii organizacji i zarządzania część pracowników Katedry Ekonomii Politycznej i Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Handlu Wewnętrznego utworzyła nową katedrę, której kierownikiem została prof. dr hab. Urszula Grzelońska. Podłączenie w jeden zespół przedstawicieli nurtu ekonomii i teorii organizacji i zarządzania okazało się pomysłem innowacyjnym i dało asumpt do naukowej integracji zespołu i podjęcia badań o charakterze interdyscyplinarnym. Nazwa Katedry miała sygnalizować nowy sposób patrzenia na zarządzanie jako zarządzanie zintegrowane na poziomie mikro i makro.
 
Pracownicy Katedry brali żywy udział w przebudowie gospodarki i tworzeniu podstaw teorii transformacji gospodarki. W pamięci ekonomistów polskich zapisały się dwie ważne międzynarodowe konferencje zorganizowane przez profesor Urszulę Grzelońską i profesora Janusza Beksiaka – na temat prywatyzacji polskiej gospodarki i na temat dynamiki systemów zarządzania. Duży wkład w rozwój Katedry wniósł dr Janusz Dąbrowski, który jako dyrektor warszawskiego oddziału Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową podjął ważne i szeroko zakrojone badania nad prywatyzacją polskich przedsiębiorstw i nad atrakcyjnością inwestycyjną branż i regionów.

  

W 1992 roku prof. U. Grzelońska zdecydowała się założyć w Kolegium Nauk Ekonomicznych Katedrę Ekonomia I i została jej kierownikiem. Katedra Zarządzania w Gospodarce pozostała w nowoutworzonym Kolegium Zarządzania i Finansów, a jej kierownikiem została prof.dr hab. Maria Romanowska, która do tej pory kieruje Katedrą.
 
Od początku istnienia Katedry zainteresowania badawcze i dydaktyczne jej pracowników skupiały się wokół problemów tworzenia reguł porządku rynkowego w gospodarce i związanych z nim systemów zarządzania gospodarką i przedsiębiorstwem. Jednostka od lat prowadzi badania nad strategiami polskich przedsiębiorstw i ich ewolucją m.in. w ramach grantów Komitetu Badań Naukowych, bada zmiany zachodzące w różnych sektorach i ich wpływ na strategie przedsiębiorstw, procesy restrukturyzacji i zjawiska kryzysowe. Innym nurtem badań jest ewolucja struktur działalności gospodarczej przedsiębiorstw, a w szczególności powstawanie i ewolucja grup kapitałowych w Polsce.
 
Aktywność naukowa pracowników Zakładu jest też realizowana poprzez udział w konferencjach naukowych i ich organizację. Katedra zorganizowała szereg ogólnopolskich konferencji, które zostały wysoko ocenione w środowisku naukowców i praktyków, m.in. konferencje Grupy kapitałowe w Polsce, Zarządzanie procesowe, Przedsiębiorstwo partnerskie, Letnia Szkoła Zarządzania 2006. Raz na dwa lata Katedra organizuje w Kazimierzu nad Wisłą ogólnopolską konferencję naukową skupioną wokół aktualnych problemów zarządzania strategicznego.
 
Profesorowie Zakładu uczestniczą w pracach środowiska nauk organizacji i zarządzania pełniąc ważne funkcji w Komitecie Nauk Organizacji i Kierowania PAN (siedziba Komitetu znajduje się w Zakładzie), zasiadają w komitetach redakcyjnych czołowych naukowych czasopism z zakresu zarządzania - „Organizacji i Kierowania” i „Przeglądu Organizacji”. Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki jest prezesem ważnego dla środowiska Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa i członkiem Narodowego Komitetu. Prof. dr hab. Maria Romanowska jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. Dr P.Wachowiak pełni funkcję sekretarza redakcji „Organizacji i Kierowania”
 
Pracownicy Zakładu są autorami znanych monografii i ogólnopolskich podręczników z zakresu zarządzania takich, jak m.in. Podstawy organizacji i zarządzania, Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Kierowanie zespołem projektowym , a także autorami popularnych podręczników dla liceów: Ekonomia bez tajemnic i Przedsiębiorczość bez tajemnic, ABC Przedsiębiorczość. Od kilku lat pracownicy Zakładu uczestniczą w organizacji Olimpiady Przedsiębiorczości i prowadzą zajęcia na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym i w Klubie Gimnazjalisty.
 
Zakładu przywiązuje dużą uwagę do kształcenia młodej kadry. Pięciu samodzielnych pracowników naukowych wypromowało łącznie prawie 30 doktorów, są też cenionymi recenzentami prac na stopień i wniosków profesorskich. W czasie istnienia jednostki 10 jej pracowników uzyskało stopnie doktora, czterech pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a dwóch pracowników otrzymało tytuł profesora. Obecnie w Zakładzie pracuje pracowników etatowych i doktorantów, dwie osoby współpracują z Zakładem na zasadzie prac zleconych. Przy Zakładzie działa seminarium doktorskie, które na comiesięcznych spotkaniach gromadzi około 20 osób. Samodzielni pracownicy naukowi prowadzą wykłady na studiach doktoranckich prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów.
 
Pracownicy Zakładu utrzymują ścisły kontakt z gospodarką zasiadając w radach nadzorczych, komitetach doradczych czy pracując w przedsiębiorstwach i ich organizacjach. Prowadzą współpracę międzynarodową utrzymując służbowe i osobiste kontakty z ośrodkami naukowymi i biznesowymi w Niemczech, Francji, Kanadzie, USA i Korei.
 
Różnorodne zainteresowania badawcze pracowników Zakładu zaowocowały bardzo szeroką ofertą dydaktyczną. Pracownicy oferują kilkanaście przedmiotów na obu poziomach studiów m.in. Zarządzanie, Zarządzanie strategiczne, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzania projektami, Strategie marketingowe, Zarządzanie procesowe, Zarządzanie operacyjne, Projektowanie systemów zarządzania, Kierowanie zespołem projektowym, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie, Zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Informacyjne systemy zarządzania, Zarządzanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ekologiczne, Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego, Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania, Negocjacje, Techniki zarządzania, Kierowanie zespołem projektowym.
 
Pracownicy Zakładu są promotorami prac licencjackich i magisterskich. W ostatnich 10 latach pod kierunkiem pracowników Zakładu napisano 950 prac dyplomowych, wiele z nich uzyskało nagrody i wyróżnienia.
 
Zakład prowadzi również studia podyplomowe. W ciągu ostatnich 20 lat zorganizowała ponad 120 studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, które ukończyło ponad 9 tysięcy słuchaczy. Obecnie trwa 67 edycji Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich, 14 edycja Podyplomowych Studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia, 20 edycja Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Pracy, 7 edycja Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Motoryzacji, I edycja Podyplomowych Studiów Kształtowania Umiejętności Przywódczych, a także kolejne edycje studiów realizowanych we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach i innymi katedrami SGH. Od października 2011 roku będzie uruchomiana I edycja Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości.
 
Zakład może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami zarówno w sferze badawczo-naukowej, dydaktycznej, doradczej, jak i organizacyjnej. Spektrum badań prowadzonych przez Zakład jest wyjątkowo szerokie i obejmują projekty zarówno krajowe, jak i w skali międzynarodowej. Na badania pracownicy Zakładu uzyskiwali granty z Komitetu Badań Naukowych (5 grantów), liczne przedsięwzięcia były finansowane ze środków SGH (ponad 20 projektów) oraz przez instytucje zewnętrzne (np. banki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową). Pracownicy Zakladu również są zapraszani do międzynarodowych projektów badawczych – unijnych oraz światowych.
 
Osiągnięcia naukowo-badawcze Zakładu są doceniane w Polsce i na świecie. Publikacje pracowników zdobywają krajowe prestiżowe nagrody naukowe (2 nagrody Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, 2 nagrody im. K. Adamieckiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, nagroda Ministra Edukacji Narodowej, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców) oraz stypendia międzynarodowe (J. Fulbrigta, A. von Humboldta, stypendium rządu Kanady).
 
Pracownicy Zakładu należą do czołówki dydaktycznej Uczelni. Od wielu lat wysokie oceny studentów plasują nas wśród najlepszych wykładowców SGH. Również wysokie oceny uzyskujemy wśród słuchaczy studiów podyplomowych (w tym MBA) oraz kadry menedżerskiej firm polskich i korporacji transnarodowych. Wiąże się to z bogatym doświadczeniem praktycznym pracowników zdobytym podczas naszej działalności z otoczeniem Uczelni, jak i w SGH. Współpracujemy z centralnymi instytucjami państwowymi (Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Naczelna Izba Kontroli, Sejm, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, PAIiIZ), firmami doradczymi (Ernest&Young, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, Warszawska Grupa Konsultingowa), organizacjami międzynarodowymi (UNIDO, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie, Bank Światowy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa), organizacjami samorządu gospodarczego (Krajowa Izba Gospodarcza) oraz licznymi firmami krajowymi i zagranicznymi.

 

Ponadto pracownicy Zakładu dzielili się swoimi umiejętnościami i wiedzą piastując kluczowe funkcje w Szkole Głównej Handlowej: na stanowisku prorektora, kanclerza, prodziekana. Tworzą liczne projekty dydaktyczne, które stały się pionierskimi w skali międzynarodowej (np. studia WEMBA z University of Minnesota).
 
 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.