Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. zw. dr hab. Teresa Słaby

 

teresa_slaby.jpg

Tytuł naukowy: Profesor 

Rok przyznania tytułu: 2007 

Reprezentowana dziedzina, dyscyplina naukowa, pola badawcze:

 • Ekonomia,
 • Statystyka,
 • Statystyka społeczna,
 • Wielowymiarowa analiza konsumpcji, 
 • Niedobory konsumpcji,
 • Oblicza postaw i reakcji polskich konsumentów,
 • Poziom, jakość i godność życia,
 • Wskaźniki społeczne skutków urbanizacji miast, 
 • Konsument 55+, 
 • Nierówności i wykluczenia społeczne,
 • Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji,
 • Czas wolny jako miara dobrostanu.  
   

W dniu 31.01.2008 prof. dr hab. Teresa Słaby otrzymała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. 

Przewody doktorskie pod kierunkiem prof. Teresy Słaby:

 1. Nguyen Trong Hau "Społeczne skutki reform gospodarczych w Wietnamie w latach 1988 - 1993". Publiczna obrona odbyła się w czerwcu 1999.
 2. Małgorzata Pawłowska - VI edycja zaocznych studiów doktoranckich KFiZ "Analiza efektywności w sektorze banków komercyjnych w Polsce przy zastosowaniu metody DEA". Publiczna obrona odbyła się 12 stycznia 2004.
 3. Piotr Wiśniewski - VIII edycja zaocznych studiów doktoranckich KFiZ, 'Indeksy rynków kapitałowych- propozycje metodologiczne "- przewód doktorski otwarty dn.24.02.2003. Publiczna obrona odbyła się w dniu 10 października 2005 roku.
 4. Sławomir Zajączkowski - IX edycja zaocznych studiów doktoranckich KFiZ "Analiza wielowymiarowa konsumpcji. Teoria i praktyka w Polsce". Przewód otwarty w dniu 18 kwietnia 2005 roku. Przewód zamknięty w maju 2010 r.
 5. Rafał Kasprzak Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji "Konsumpcja usług kultury"  przewód doktorski otwarty 30 czerwca 2003. Praca złożona do recenzji w dniu 18 kwietnia 2005. Publiczna obrona odbyła się 8 lipca 2005.
 6. Adam Oleksiuk "Reklama On-Line a zakupy internetowe". Publiczna obrona odbyła się w dniu 14 czerwca 2004.
 7. Monika Klimczok - X edycja zaocznych studiów doktoranckich KFiZ "Restrukturyzacja gospodarcza na Śląsku a warunki życia ludzi ubogich", przewód otwarty w dniu 20 luty 2006r. Publiczna obrona odbyła się w dniu 15 stycznia 2007 roku.
 8. Jolanta Karolczuk: "Turystyka wiejska w rozwoju regionalnym (na przykładzie Południowo-Wschodniej Polski)."  Przewód otwarty 28 czerwca 2004. Publiczna obrona odbyła się w dniu 6 listopada 2006 roku.
 9. Elżbieta Gołąbeska „Rynek mieszkaniowy w regionalnej polityce gospodarczej (na przykładzie Białegostoku)”,  Przewód otwarty 4 października 2004. Praca złożona do recenzji dnia 6 grudnia 2004. Publiczna obrona odbyła się w dniu 18 kwietnia 2005 roku.
 10. Dorota Jegorow: "Prognozowanie koniunktury konsumenckiej. Studium krytyczne.  Przewód otwarty 8 listopada 2004 roku. Publiczna obrona pracy odbyła się w dniu 14 listopada 2005 roku.
 11. Katarzyna Chudy - Laskowska: "Wykluczenie społeczne jako efekt zmian administracyjno - gospodarczych (na przykładzie województwa podkarpackiego)." Przewód otwarty 18 kwietnia 2005 roku. Publiczna obrona pracy odbyła się w dniu 11 września 2006 roku.  
 12. Anna Wojnowska: "Rynek pracy tymczasowej w Polsce" Przewód doktorski otwarty na posiedzeniu Rady KZiF 25 czerwca 2007. Publiczna obrona odbyła się 20.02.2009. 
 13. Edyta Kwiatkowska: "Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych na początku XXI wieku (na przykładzie aglomeracji warszawskiej)". Publiczna obrona odbyła się w dniu 23 lutego 2009 r.
 14. Artur Czech, "Modelowanie konsumpcji w ujęciu pośrednim- aspekty metodologiczne". Rada Kolegium Zarządzania i Finansów otworzyła przewód doktorski 23.02.2009. Obrona odbyła się 03.12.2010.
 15. Mateusz Halicki, "Wpływ środków unijnych na dobrostan Polaków". Rada Kolegium Zarządzania i Finansów otworzyła przewód doktorski 05.10.2009. Obrona odbyła się 28 marca 2011.
 16. Anna Nowak-Czarnocka, "Nowe ujęcie metod szacowania wskaźnika kondycji kredytobiorcy". Przewód doktorski otwarty decyzją Rady KZiF SGH 19 marca 2012. Obrona odbyła się 12 grudnia 2013. Praca uzyskała I nagrodę w III edycji konkursu, organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie rynku finansowego. Nagrodę wręczono 16 października 2014 roku. Więcej http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_3_edycja.html
 17. Krzysztof Sala, "Nowe rodzaje turystyki jako przejawy postmodernistycznych zachowań konsumenckich w Polsce". Przewód doktorski otwarty decyzją Rady KZiF SGH 9 maja 2011.Obrona odbyła się 06.11.2012
 18. Radosław Antczak, "Oblicza jakości i godności życia mieszkańców Polski w warunkach rewolucji przetrwania". Przewód doktorski otwarty decyzją Rady KZiF KZiF 09 lipca 2012 r. Obrona odbyła się 15 maja 2016 roku.
 19. Marta Ciechomska, „Wskaźniki społeczne w modelowaniu zrównoważonej konsumpcji” Przewód doktorski otwarty decyzją Rady KZiF 23 września 2013 r. Obrona odbyła się 16 stycznia 2017 roku.
 20. Honorata Dudek-Frysiak,” Determinanty niedoborów konsumpcji w gospodarstwach osób w wieku 60+ w środowisku wiejskim”. Przewód doktorski otwarty decyzją Rady KZiF 23 września 2013 r.
 21. Izabela Lewandowska, „Nowe kreatory zachowań konsumentów na rynku dóbr i usług w Polsce (na przykładzie grywalizacji)”. Przewód doktorski otwarty decyzją Rady KZiF 23 września 2013 r. Obrona odbyła się 2 lutego 2018 roku.
 22. Artur Dwojak, "Usługi na rynku chmur obliczeniowych". Przewód doktorski otwarty decyzją Rady KZiF w dniu 31.03.2014. Obrona odbyła sie 17 czerwca 2015 roku.
 23. Halina Molka, "Uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynku usług funeralnych w Polsce". Obrona odbyła się 22 listopada 2016 r.
 24. Agnieszka Muszyńska "Usługi incentive travel jako element systemu motywacyjnego dla pracowników". Decyzja Rady 14 marca 2016 roku.

Proponowane tematy prac doktorskich:

 • Różnorodność zachowań konsumenckich w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego
 • Poziom , jakość i godność życia ludności Polski na początku XXI wieku (wykorzystanie wskaźników subiektywnych, zastosowanie metod analizy cech jakościowych)
 • Nowoczesne usługi dla osób starszych w Polsce (rola serwicyzacji w aspekcie wzrostu rozmiarów czasu wolnego oraz zmian jego struktury w zróżnicowanym typologicznie sub- społeczeństwie)
 • Zamożność gospodarstw domowych. Aspekty metodologiczne (temat zajęty)
 • Rozwój usług w Polsce kreatorem nowych zachowań konsumenckich.
 • Predykcja zagrożenia gospodarstw domowych bankructwem.
 • Wskaźniki społeczne jako źródło danych o efektach gospodarowania w skali makro(monografia) temat zajęty
 • Konsumpcja polskich gospodarstw domowych: ujęcie miasto-wieś. Diagnoza-Prognoza.
 • Wielowymiarowa analiza jakości życia - ujęcie wojewódzkie czy metropolitarne?
 • Zadowolenie klienta - metodologia pomiaru, diagnoza i prognoza stanów.
 • Syntetyczna ocena sytuacji społecznej ludności Polski na poczatku XXI wieku
 • Przejawy postmodernistycznych zachowań polskich konsumentów
 • Efektywność funduszy europejskich we wzroście jakości i godności życia.
 • Makiawelizm konsumencki w Polsce- temat zajęty.
 • Stress-testy w pomiarze niedoborów konsumpcji polskich gosp.dom.
 • Pogłębione analizy zróżnicowania tradycyjnych uwarunkowań konsumpcji.
 • Taksonometryczne narzędzia analiz zróżnicowań przestrzenno-czasowych
 • Wskaźnik rozwojowy obiektów a poziom życia ludności

Proponowane tematy prac licencjackich i magisterskich

 • Konsumpcja w otoczeniu wielokulturowym
 • Konkurencyjność polskiej konsumpcji w skali regionów i gmin
 • Euro-konsument
 • E-konsument-różnorodność oblicz w Polsce.
 • E-respondent-aspekty metodologiczne 
 • Postawy i reakcje konsumentów w czasie spowolnienia gospodarczego
 • Badanie satysfakcji i lojalności klientów
 • Zachowania konsumentów w czasie spowolnienia gospodarczego w Polsce
 • Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji
 • Nowe trendy zachowań w turystyce
 • Rozwój gastronomii w Polsce
 • Ekologiczne aspekty jakości i godności życia
 • Konsumpcja polskich gospodarstw domowych, stan i prognoza
 • Konsument na rynku wirtualnym
 • Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych
 • Rozmyślne manipulacje w postępowaniu nabywców
 • Zachowania pracowników niekorzystne dla firm
 • Wskaźniki optymizmu konsumentów
 • Koniunktura konsumencka
 • Turystyka jako miernik poziomu i jakości życia
 • Kultura jako wyznacznik jakości życia
 • Czas wolny - czasem konsumpcji
 • Konsumpcja polskich elit
 • Niedobory konsumpcji
 • Społeczne skutki prywatyzacji (ubóstwo, bezrobocie)
 • Indywidualna jakość życia
 • Środki unijne a dobrostan Polaków 
 • Warunki życia polskich gospodarstw domowych
 • Nowoczesne usługi dla osób starszych